#DKVild - Danmarks Vildeste Norddjurs Kommune

Norddjurs Giver Plads til Lliv-logo
#DKVild - Norddjurs giver plads til liv

Her kan du læse om Norddjurs Kommunes deltagelse i Miljøministeriets konkurrence om at blive "Danmarks VILDESTE Kommune".

  Storplettet Perlemor-sommerfugl

Finale Grønbogen

Norddjurs Kommune kan nu præsentere vores bidrag til konkurrencen, nemlig projektet med titlen: 

Udvidelse og forbedring af biodiversitets-hotspots ved Glatved Strand

Den store mangfoldighed ved Glatved skyldes især de mange kalkoverdrev, der er dannet ved kysten på højtliggende kalk, sand, sten og grus i tidligere råstofgrave. Norddjurs Kommune har allerede i mange år fastholdt og skabt nye levesteder for planter, larver, insekter, mosser, svampe osv. ved maskinel naturpleje i området.

Dette udvides og forbedres fremover med ny ekstensiv græsning, der vil skabe variation og nye levesteder og en ny samlet plejeplan. Den nye græsning blev præsenteret på et borgermøde, hvor der var stor opbakning til projektet.

Store naturområder er mere robuste overfor skadelige påvirkninger og indeholder flere levesteder. Derfor har vi også undersøgt, om der kan skabes endnu mere enestående natur ved opkøb af tidligere råstofgrave. Det ser ud til, at det er muligt.

Indsatsen på naturområderne ved Glatved danner en rød tråd med andre biodiversitets-indsatser i Norddjurs som fx efterbehandlingen af alle deponiarealer hos det kommunale affaldsanlæg Reno Djurs, biologisk spredningskorridor med diverse naturområder syd for kommunegrænsen og biodiversitetsvenlig drift på områdets rundkørsel og vejrabatter.

Norddjurs’ projekt har fokus på at fastholde, forbedre og udvide naturarealer ved Glatved Strand, der i forvejen har en særdeles høj biodiversitet. 

Hvis du ønsker at læse mere om projektet kan du her tilgå vores Finale Grønbog, som beskriver indsatserne nærmere. Vinderen af Danmarks Vildeste Kommune kåres i slutningen af 2022.

Finale Grønbogen for Norddjurs Kommune

Naturen er presset

- og mange dyre- og plantearter risikerer at uddø i den nærmeste fremtid

Den 20. april 2021 vedtog Kommunalbestyrelsen enstemmigt, at Norddjurs Kommune skal deltage i konkurrencen "Danmarks VILDESTE Kommune", der er igangsat af miljøministeren i februar 2021.

Miljøministeren har igangsat kampagnen: "Sammen om et VILDERE Danmark", som skal motivere og inspirere kommunerne til at udvikle de bedste biodiversitetsprojekter. Vinderen kåres i slutningen af 2022.  Man kan læse meget mere om konkurrencen #DKVild hér

I Norddjurs Kommune

 - vil vildskaben blive udfoldet i ambitiøse og innovative projekter, der både skaber grobund for varige forbedringer af den nuværende natur og skaber nye naturområder med høj kvalitet. Fokus vil blandt andet være på at sikre sammenhængende arealer samt beskytte de unikke naturarealer langs Norddjurs Kommunes 117 km lange kystlinje.

Der vil desuden blive gjort en stor indsats for at udbrede viden om vild natur, fortælle om inspirerende projekter og oprette netværker. Dermed håber kommunen på at kunne engagere og motivere haveejere, institutioner, virksomheder og organisationer til selv at igangsætte og fastholde en indsats, der løfter biodiversiteten.

Kalkoverdrev

Norddjurs Kommunes Grønne bog

Som startskud har alle kommuner udfyldt et spørgeskema, en såkaldt grønbog, hvori alle deltagere hver især præsenterer sig selv og deres påtænkte indsatser. 1. juni 2022 skal kommunerne indsende ét finaleprojekt i en Finale-grønbog og det er denne dommerne tager udgangspunkt i, når Danmarks Vildeste Kommune kåres til efteråret. 

Norddjurs Kommunes grønbog kan læses her.

Humlebier på Stor Knopurt

7 indsatsområder i Norddjurs Kommune

Kommunen ønsker at skabe og vedligeholde de projekter, der giver størst mulig biodiversitet og skabe sammenhæng mellem eksisterende og nye naturområder.

At løfte så stor en opgave kan være en kompliceret proces. For at skabe et godt overblik, så har vi valgt at opdele opgaven i 7 indsatsområder:

Indsatsen prioriteres og organiseres

Alle udførte indsatser formidles løbende. Læs f.eks. vores nyhedsbreve eller følg os på facebook.

Norddjurs Kommunes eksisterende naturpleje og naturgenopretning evalueres, forsættes og forbedres for at højne naturindholdet og øge biodiversiteten mest muligt.

Eksisterende natur plejes med nye rydninger og græsninger og de fysiske forhold forbedres. Nye mulige naturplejearealer findes via HNV-kort , der viser områdernes naturværdier (HNV=High Nature Value). Arealer med mange sjældne arter og særlige fysiske forhold, der øger biodiversiteten prioriteres højest.

Naturarealerne sammenbindes via Norddjurs Kommunes indsats med udsåning og udplantning af vilde planter og ekstensivering af driften. Sammenbinding sker også via indsatser lavet af lokale borgere, virksomheder, institutioner og alle andre, der har lyst til at være en del af en fælles indsats.

Norddjurs Kommune tager initiativ til at danne netværk bestående af borgere med sammenfaldende interesser, som ønsker at arbejde for at øge biodiversiteten. F.eks. borgerforeninger, institutioner/skoler, NGO'er, Facebook-grupper, erhvervslivet, forsyningsselskaber etc.

Norddjurs Kommune giver gode råd til individuelle initiativer. Første skud på stammen er en pjece om, hvordan man skaber størst mulig biodiversitet i haver. Find biodiversitets-pjecen hér eller på dit lokale bibliotek.

Pjece - 'Giv plads til liv

Giv plads til liv er en pjece, der guider dig til at lave din egen naturhave og bidrage til mere biodiversitet på villavejen, ved byens mødested eller andre steder.

Kontakt

Biodiversitetskoordinator
Byg og Miljø

Norddjurs Kommune bidrag til #DKVild

Følg med på 'Norddjurs giver plads til liv' på Facebook

En stor del af projektets udførelse bliver delt med Norddjurs' borgere på Facebook-siden 'Norddjurs giver plads til liv'.

Her kan du følge med i nyheder, involverer dig i kommende projekter ved at kommentere, diskutere og foreslå nye idéer samt finde inspiration til, hvordan du selv kan bidrage til at øge biodiversiteten i Norddjurs Kommune.

Facebook Logo og link