Bygge- og anlægsaffald

Står du over for renovering eller nedrivning, kan du læse her, hvad du skal gøre med byggeaffald.

Bygge- og anlægsaffald stammer fra nedrivning, renovering og ombygning.

Affaldet omfatter f.eks. beton, mursten, tegl, isolationsmaterialer, vinduer, asbest- og gipsholdige byggematerialer.

For at kommunen kan klassificere affaldet, og for at bygherren og/eller affaldsproducenten kan overholde lovgivningen om anmeldelse, sortering og håndtering, er det en forudsætning, at der er viden om, hvilke stoffer og materialer, der findes i bygningen, bl.a. PCB, asbest, klorerede paraffiner, tungmetaller, PAH'er m.v.

Der skal derfor altid foretages en kortlægning af bygningen/anlægget, herunder skal der udtages prøver af de materialer, der kan indeholde forurenende stoffer.

Dette kan man få hjælp til af en miljørådgiver specialiseret i miljøundersøgelser/miljøkortlægninger af bygninger.

Reno Djurs har udarbejdet en vejledning om byggeaffald, der kan være en hjælp til at finde ud af, hvilke dele af bygningen, der kan indeholde miljøfarlige stoffer.

Hjælpeskemaet er kun en hjælp til bygherre/entreprenør. Der skal stadig foretages anmeldelse af byggeaffaldet.

Lovgivningen vedrørende kravet om kortlægning og anmeldelse kan ses i affaldsbekendtgørelsens kapitel 11.

Miljøkortlægningen afgør, om der skal ske en miljøsanering. Miljøsanering betyder, at der inden nedrivning, renovering m.m. skal afrenses visse forurenende stoffer eller nedtages særlige materialer (f.eks. en forurenet facademaling). Miljøkortlægningen er også med til at afgøre, hvordan man skal sortere affaldet.

Det skal altid sikres, at miljøfarlige stoffer frasorteres eller renses af, herunder asbest, PCB, bly m.v.

Bygge- og anlægsaffald skal sorteres og genanvendes i størst muligt omfang.

Dette nedbringer mængden af affald til forbrænding og deponering og mindsker forbruget af nye ressourcer.

Samtidig er det vigtigt at få sorteret forurenet og farligt affald fra, så stofferne kommer ud af kredsløbet og ikke indgår i nye materialer.

For at opnå succes med affaldssorteringen, er det derfor vigtigt, at der på byggepladsen løbende informeres om, hvordan affaldet skal sorteres, hvilken container det skal ned i, og hvad der ikke må blandes sammen.

Tydelig skiltning på containere er en god idé både for håndværkernes, transportørernes og økonomiens skyld.

Vær også opmærksom på, at arbejdet med visse forurenende stoffer kan medføre en række krav fra Arbejdstilsynet eller forholdsregler i forhold til arbejdsmiljø.

Hvis renoveringen eller nedrivningen frembringer mere end 1 ton affald, skal det anmeldes til Norddjurs Kommune. Desuden skal der ske anmeldelse, såfremt der udskiftes termoruder fra perioden 1950-1977 (uanset antal/vægt).

Anmeldelsen sker på bygningsaffald.dk.

Du tilgår anmeldelsessystemet med MitID.

Første gang du anmelder skal du oprette dig som bruger i systemet.

I tilfælde af problemer med opretning kan du kontakte systemets support på tlf.: 43 48 46 32.

I anmeldelsen skal de enkelte affaldsfraktioner noteres sammen med anslåede mængder, transportør og modtager og eventuelt prøvenummer.

Miljøkortlægningsrapporten indsendes sammen med anmeldelsen.

Det er vigtigt, at man, inden man laver anmeldelsen, har overvejet, hvordan man vil tilgå opgaven, hvad der skal afrenses eller fjernes først og hvilke materialer, der skal sorteres for sig. Du kan evt. tage udgangspunkt i denne vejledning til sortering af affald (pdf) til, hvordan du anmelder og hvad der skal sorteres for sig.

I forbindelse med byggeaktiviteten skal der foretages en sortering af genanvendelige materialer på stedet, og som minimum skal affaldet kildesorteres i følgende affaldsfraktioner:

 • Natursten, f.eks. granit og flint
 • Rene uglaserede tegl- og mursten
 • Rent beton
 • Blandinger af natursten, uglaseret tegl/mursten og beton
 • Jern og metal
 • Gips
 • Stenuld
 • Jord
 • Asfalt
 • Blandinger af beton og asfalt

Desuden kan det også være nødvendigt at frasortere glas, rent træ, PVC og plastik til genanvendelse.

For at mindske brugen af primære råstoffer (sand, sten, grus m.v.) er det hensigtsmæssigt at genanvende bygge- og anlægsaffald, f.eks. til anlæg af veje. 

Det er den, som anvender byggeaffaldet, der har ansvaret for, at det er sorteret og uforurenet, det vil sige bygherren eller dennes entreprenør/håndværker. 

Anvendelse af følgende rene fraktioner kan ske uden tilladelse:

 • Natursten, f.eks. granit og flint.
 • Uglaseret tegl (mur- og tagsten).
 • Beton.
 • Blandinger af materialer fra natursten, uglaseret tegl og beton.

- under forudsætning af:

 • Affaldet er uforurenet, og det vil sige: Det skal med høj grad af sikkerhed kunne lægges til grund, at affaldet ikke indeholder forurenende materialer eller stoffer i et sådant omfang eller af en sådan art og koncentration, at anvendelsen af affaldet kan have skadelig virkning på miljøet eller menneskers sundhed. Typisk betyder det, at der er sket en forudgående miljøkortlægning og evt. rensning/miljøsanering inden affaldet kan bruges.
 • Affaldet må således ikke indeholde forurenende stoffer, herunder stoffer der kan give anledning til forurenende nedsivning til jord eller grundvand, herunder f.eks. PCB-fugemasse.
 • Affaldet er forarbejdet, det vil sige nedknust til passende fraktioner i forhold til etablering af et stabilt og varigt underlag.
 • Affaldet benyttes som erstatning for primære råstoffer. Det betyder også, at man skal have et reelt projekt, hvor stabilgrus eller lignende ellers ville have været påkrævet.

Har du byggeaffald i forbindelse med en nedrivning, så læs mere nedenfor.

De fleste nedrivninger kræver en nedrivningstilladelse.

Ved nedrivningsprojekter skal det sikres, at miljøproblematiske stoffer frasorteres: F.eks. PCB, asbest, bly, PVC m.v.

Det er bygherre (den affaldsproducerende virksomhed/borger), som skal sikre, at alle urene fraktioner frasorteres.

Til planlægning af et nedrivningsprojekt kan dette skema benyttes som en hjælp til forregistrering af bygge- og anlægsaffald.

Bygherre skal således planlægge en nedrivning ved at opdele affaldet i tilstrækkeligt mange fraktioner, inden nedrivningsarbejdet påbegyndes.

Husk at anmelde bygge- og anlægsaffald og få foretaget miljøkortlægning senest 14 dage inden byggearbejdet påbegyndes. Se også denne vejledning om byggeaffald.

I nogle tilfælde kan man søge om tilskud til nedrivning. Det kan ud læse mere om her, hvor du også finder kontaktoplysninger vedrørende dette.

Hvis du skal udskifte asbesttag, skal du være opmærksom på, at affaldet skal anmeldes, hvis der er mere end 1 tons.

Affaldet skal anmeldes senest 14 dage inden arbejdet påbegyndes. Når du tilgår systemet for at lave anmeldelsen, kan du lave en ”genvej” i systemet ved at vælge, at der kun er tale om udskiftning af asbesttag. På den måde bliver skemaet mindre omfattende og lettere at udfylde.

Når kommunen har godkendt anmeldelsen, tildeles affaldet et løbenummer, som skal oplyses til Reno Djurs ved aflevering af affaldet til deponi.

Når du nedtager asbesttagplader, skal det gøres med forsigtighed og så vidt muligt udgå, at de går i stykker. Ved brud på pladerne frigives sundhedsskadelige asbestfibre til luften.

Mindre mængder asbestplader kan afleveres på genbrugsstationerne. Det er ikke nødvendigt at pakke dem ind, hvis de stadig er hele. Hele plader skal blot stakkes i en container på genbrugsstationen, som er indrettet til det. Hvis der er brudstykker skal de pakkes i plastik, som er helt lukket tæt. Du kan ikke få hjælp fra personalet på genbrugsstationen til at tage asbestplader af din trailer og stakke dem i containeren, da personalet af arbejdsmiljømæssige hensyn ikke skal håndtere asbest.

Større mængder asbestplader skal køres til deponiet hos Reno Djurs, Nymandsvej 11, 8444 Balle. Inden affaldet køres derud skal det deklareres via deres hjemmeside. I deklarationen skal du oplyse det løbenummer, som du har fået ved godkendelse af anmeldelsen til kommunen.

Termoruder fra perioden 1950-1977 har en stor risiko for at indeholde stoffet PCB. PCB er sundhedsskadeligt og affald med PCB skal destrueres, så stoffet ikke spredes og/eller kommer til at indgå i nye materialer. PCB kan afdampe fra de materialer, de findes i og kan påvirke miljø og indeklima.

På grund af risikoen gælder der særlige regler for affaldet, når man skal udskifte ruder fra den periode.

Uanset antallet af ruder, skal der miljøkortlægges og affaldet skal anmeldes til kommunen senest 14 dage inden arbejdet igangsættes.

Se mere om miljøkortlægning og anmeldelse af affald her.

Du kan få mere viden om PCB på PCB-guiden.

Miljøteamet