Anvendelse af knust affald

Knust asfalt kan ikke altid bruges som opfyld uden tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Hvornår knust asfalt kan genanvendes uden tilladelse er reguleret af Miljøstyrelsens cirkulæreskrivelse af 1985.

Anvendelse af nedknust/opbrudt asfalt kan uden tilladelse efter miljøbeskyttelseslovens § 19 anvendes til opbygning af egentlige veje - det vil sige som ubunden indbygningsmateriale i vejkassens stabile gruslag eller bundsikringsslag på veje med slidlag/bærelag af bunden asfalt. Herudover kan ubunden knust asfalt anvendes til sidesikring af egentlige veje uden tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven.

Anvendelse til andre formål, såsom belægninger på stier, grusveje, markveje, indkørsler, vendepladser, parkeringspladser m.v. kræver en miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelsesloven § 33.

Norddjurs Kommune anbefaler, at du tager kontakt til Miljøafdelingen, inden du ansøger, så vi kan få drøftet dit projekt og hvad der er nødvendigt for at søge om godkendelse.

Den opbrudte asfalt skal være nedknust og må ikke indeholde fremmedlegemer eller andre affaldsfraktioner og skal erstatte primære råstoffer. Lagtykkelsen skal således kunne begrundes i projektet.

Norddjurs Kommune er som udgangspunkt positivt indstillet overfor projekter til genanvendelse af knust asfalt på arealer med ikke-følsom anvendelse.

En ansøgning om § 33-godkendelse til anvendelse af knust asfalt skal bl.a. indeholde oplysninger om følgende:

 • Beskrivelse af hvorfor der skal laves en vej, plads m.m. Der skal være et reelt behov.
 • Kortmateriale over arealet, hvor det knuste asfalt skal anvendes (adresse og matrikel nr.).
 • Beskrivelse af hvor mange m2, asfalten skal udspredes på.
 • Mængde af knust asfalt, der skal bruges/ hvor tykt et lag, der ønskes anlagt. Der skal være en anlægsteknisk begrundelse for den valgte lagtykkelse.
 • Beskrivelse af hvor asfalten stammer fra.
 • Opbygning, herunder om der etableres et bærelag/slidlag i et andet materiale.
 • Tidsplan for projektets gennemførelse. 
 • Afstand til drikkevandsboringer, områder med særlige drikkevandsinteresser og indvindingsopland til almene vandværker – hvis de kendes.
 • Afstand til grundvandsspejlet – hvis den kendes.
 • Afstand til vandløb, beskyttet natur m.v. – hvis det kendes.
 • Forventet levetid for anlægget og evt. forventet vedligehold.

Kontakt Byg og Miljø hvis du ønsker at søge om en godkendelse.
I tvivlstilfælde afgør Byg og Miljø, om udlægningen kan ske med eller uden tilladelse.

Ansøgningen skal sendes i ansøgningssystemet  www.bygogmiljoe.dk  

Vi opkræver brugerbetaling for den tid, vi bruger på at lave godkendelsen. Derudover er der efter etablering også krav om miljøtilsyn, som også er brugerbetalt.

Vær opmærksom på, at Region Midt evt. vil kortlægge arealet som forurenet, hvis der udlægges asfalt derpå. Kortlægning af arealet som forurenet kan ske, uanset om udlægningen er sket i overensstemmelse med retningslinjerne ovenover og dermed er lovlig.

Kontaktboks

Miljøteamet