Trivsel og Læring (PPR)

Et lille barn rækker ud efter blade på træerne i skoven.

Trivsel og Læring (PPR) er en del af Skole- og dagtilbudsområdet.

Trivsel og Læring (PPR) er en uvildig og tværfaglig afdeling på børn og ungeområdet. Afdelingen yder rådgivning, vejledning, vurdering og specialpædagogisk støtte i forhold til problemstillinger omkring læringsmiljøer, grupper af børn og enkelte børn.

Man kan som forældre altid henvende sig til Trivsel og Læring (PPR) og få vejledning om, hvordan PPR kan inddrages.

Trivsel og Lærings arbejdsområde omfatter børn og unge i alderen 0 - 18 år.

Medarbejderne i Trivsel og Læring er tværfagligt sammensat og består af psykologer, tale-høre konsulenter, fysioterapeuter, familie- og specialvejledere, specialpædagogiske vejledere og læsekonsulenter. 

I undersiderne til denne side kan du læse mere om Trivsel og Læring (PPR), hvem vi er, og hvad vi kan hjælpe med.

Børne- og ungdomsudvalget har godkendt denne Kvalitetsstandarder: Familie, børn og unge (pdf, åbner nyt vindue).

Du kan også læse vores Samarbejdsgrundlag (pdf, åbner nyt vindue).

Trivsel og læring har fokus på barnets trivsel, udvikling og læring.

  • Trivsel og læring arbejder ud fra en systemisk, anerkendende tilgang.

Desuden arbejder Trivsel og læring sammen med resten af skole- og dagtilbudsområdet ud fra følgende fire værdier:

Kontrol - Barnet skal kunne overskue situationen

Anerkendelse - Barnet bliver set og hørt på egen præmisser

Forbundethed - Barnet oplever at tilhøre et socialt fællesskab på værdige vilkår

Bevægelse - Barnet oplever at have handlemuligheder i sin situation

Trivsel og læring arbejder i alle henseender for et målrettet og udviklende skole- og dagtilbudsmiljø, der er inkluderende for alle børn jvf. kommunens Politik for inklusion og tidlig indsats (pdf).

Inden for denne ramme anvender Trivsel og Læring (PPR) en vifte af forskellige metoder alt efter opgaven. Du kan læse om udvalgte metoder ved at klikke dig rundt i menuen til venstre.

Et tæt samarbejde om børns læring og trivsel.

Trivsel og læring (PPR) arbejder tæt sammen med personalet i skoler og dagtilbud om børn og unges læring og trivsel.

Hvert år udarbejdes en grundkontrakt for det kommende års samarbejde, og når Trivsel og læring (PPR) indgår i særlige forløb eller indsatser, udarbejdes desuden en forløbskontrakt mellem Trivsel og Læring (PPR) og skolen og/eller dagtilbuddet.

Indstilling til Trivsel og Læring (PPR) foregår som regel gennem skole eller dagtilbud. De kommunale skoler og dagtilbud indstiller til Trivsel og Læring (PPR) via Fagsystemet NOTAT. Dog sendes Gruppesager stadig via indstillingsskemaet nedenfor og sendes ind til mailen: Indstillinger@norddjurs.dk.

For de private og frie skoler og dagtilbud indstille de til Trivsel og Læring (PPR) via nedenstående skemaer. Ønsker I at indstille til "På forkant med fravær", skal der både udfyldes et indstillingsskema til Trivsel og Læring (PPR) samt en separat samtykkeerklæring. Begge dele findes nedenfor.

Få et råd om børns udvikling.

Du kan skrive til Trivsel og Læring - PPR, hvis du er barn/ung, forælder eller professionel i Norddjurs Kommune.

Vi besvarer spørgsmål om børn og unges udvikling, trivsel. og læring.

Bemærk, der kan være ventetid på svar. Du modtager svar i din e-boks.

Hvis dit spørgsmål haster, anbefaler vi dig at ringe til Trivsel og Læring (PPR)s sekretariat på 8959 1000

Klik her for at udfylde henvendelse til Trivsel og Læring (PPR) (du skal benytte MitID)

Procedure i forbindelse med etablering af undervisningstilbud til børn og unge (6-16 år) fra andre kommuner, som anbringes i Norddjurs Kommune.

I forbindelse med anbringelse af børn og unge i dagbehandlingstilbud i Norddjurs Kommune skal anbringende kommune, ifølge lovgivningen, underrette anbringelseskommunen forud for anbringelsen med henblik på at etablere en faglig dialog forud for visitationen til barnets kommende undervisningstilbud.

Dette skal foregå sideløbende med, og senest ved indskrivning af barnet/den unge på anbringelses-stedet. Undervisningstilbuddet skal således indgå i grundlaget for valg af opholdssted.

Hvad gør du nu, når det drejer sig om en anbragt ung eller barn, her skal anbringende kommune sørge for at informere Norddjurs Kommune, samt sørge for samtykke til at PPR-sagen kan oversendes til PPR i Norddjurs  - sko.dag@norddjurs.dk - Att.: PPR

Som grundlag for vurdering af relevant undervisningstilbud henvises til følgende Oplysnings-skema til PPR.doc, som bedes blive fremsendt sammen med barnets PPR journal til PPR i Norddjurs på mail sko.dag@norddjurs.dk

eller på adressen Trivsel og Læring (PPR), Torvet 3, 8500 Grenaa, Norddjurs Kommune.

Retten til aktindsigt ifølge Forvaltningsloven 

Efter forvaltningslovens § 9, stk. 1, kan den, der er part i en sag, hvori der er eller vil blive truffet afgørelse af en forvaltningsvirksomhed, forlange at blive gjort bekendt med sagens dokumenter.

Du kan søge om aktindsigt hos Trivsel og Læring (PPR), Norddjurs Kommune, hvis du ønsker at få adgang til dokumenter eller oplysninger, der indgår i den administrative sagsbehandling.

Du kan som udgangspunkt få aktindsigt i alle slags dokumenter, som for eksempel journaliserede dokumenter, breve og e-mails.

Begrænsninger i adgangen til aktindsigt

  • Efter forvaltningslovens § 12 omfatter retten til aktindsigt ikke en myndigheds interne arbejdsdokumenter. Udkast til afgørelser, samt visdomsbøger og praksisoversigter karakteriseres som udgangspunkt som interne arbejdsdokumenter og er ikke omfattet af retten til aktindsigt.
  • Specielt vedrørende § 12  i forvaltningsloven – Interne notater:
  • Som interne arbejdsdokumenter anses dokumenter, der udarbejdes af en myndighed til eget brug og ikke efterfølgende sendes til udenforstående. Interne arbejdsdokumenter kan fx. være mødereferater, notater ,forslag til afgørelser, afgørelsesudkast, intern dialog og forberedelsesproces, praksisoversigter og egne iagttagelser.

Du kan henvende dig mundtligt eller skriftligt til Trivsel og Læring (PPR), som behandler den sag, du ønsker aktindsigt i.

Du kan også sende din anmodning til sko.dag@norddjurs.dk. eller til kommunens hovedpostkasse sikkerpost@norddjurs.dk  .

Der er ikke noget krav om, at du begrunder din anmodning om aktindsigt.

Hvis anmodningen er uklar, kan du blive kontaktet, såfremt der måtte være et ønske om at præcisere omfanget af aktindsigtsanmodningen.

Unge over 15 år

Det er en konkret og individuel vurdering, når der anmodes om aktindsigt vedr. en ung i alderen 15. til det 18. leveår. Hvis der er informationer, som vi må antage ikke vedkommer en forældre eller øvrig part, så skal disse informationer undlades aktindsigten,såfremt der ikke er samtykke fra den unge . Dette er følger af databeskyttelseslovens § 6, stk. 3.

Tidsfrist

Trivsel og Læring  (PPR) skal færdigbehandle din anmodning om aktindsigt inden syv arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af for eksempel sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. Hvis anmodningen ikke bevares inden syv hverdage, skal kommunen give dig besked om årsagen til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen forventes færdigbehandlet.

Arkivloven giver mulighed for at søge tilladelse til at se arkivmateriale om en selv og til f.eks. slægtsforskning eller forskning. Kommunearkivet afgør, om der kan gives tilladelse ud fra arkivlovens tilgængelighedsfrister.

Klagevejledning

Klage over manglede imødekommelse af anmodning om aktindsigt kan jf. forvaltningslovens § 16, stk. 4 ske til Ankestyrelsen på mail: sikkermail@ast.dk.

Du kan læse mere om aktindsigt og offentlighed i forvaltningen på borger.dk

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Trivsel og Læring (PPR)
Sekretariat
Trivsel og Læring (PPR)