Økonomisk friplads

Du/I kan søge om økonomisk friplads, hvis din/jeres husstandsindkomst ligger indenfor en lovbestemt grænse.

Du kan søge om økonomisk fripladstilskud, når dit barn er indmeldt i kommunal vuggestue, dagpleje, børnehave, SFO eller privat daginstitution. Du kan ikke søge økonomisk fripladstilskud til børn i juniorklub og private pasningsordninger.

Når du/I søger om økonomisk fripladstilskud, skal der tages udgangspunkt i den månedlige skattepligtige husstandsindkomst. Den månedlige husstandsindkomst skal herefter omregnes til en årsindkomst (ganges med 12) for at finde familiens fripladstilskudsprocent på fripladsskalaen.

 

I 2023 forhøjes indtægtsgrænserne med:

  • 7.000 kr. for hvert hjemmeboende barn under 18 år ud over det første hjemmeboende barn
  • 67.719 kr. når den forældre, der har retten til pladsen og til fripladstilskuddet, er enlig forsørger

Hvis din husstandsindkomst i 2023 er:

- Over 601.200 kr. er du ikke berettiget til økonomisk friplads. 
- Under 193.501 kr. er du berettiget til fuld friplads.
- Mellem 193.501 kr. og 601.199 kr. er du berettiget til delvis friplads. 

Der foretages en løbende regulering af fripladstilskuddet hver måned, hvis den faktiske indkomst afviger med 5 trin eller mere på fripladsskalaen fra den indkomst, der er oplyst på ansøgningstidspunktet.

Den løbende regulering sker automatisk og bygger på indkomstoplysninger indberettet fra arbejdsgiver, offentlige myndigheder herunder SU styrelsen mv.

Der reguleres både op og ned. Den løbende regulering får betydning for den opkrævning, der kommer op til 2 måneder efter, at indkomsten har afveget fra den oplyste indkomst.

Hvis du ikke er enig, har du mulighed for at gøre indsigelse. Indsigelsesfristen fremgår af det tilsendte brev som du modtager i E-boks.

Pladsanvisningen foretager en årlig efterregulering af tildelte fripladsbevillinger og sammenholder indkomsten i fripladsbevillingen, når opgørelsen fra SKAT foreligger.

Viser den faktiske indkomst sig at have været højere, eller lavere, vil fripladstilskuddet og dermed forældrebetalingen blive reguleret tilbagevirkende til det tidspunkt, hvor indkomsten ændrede sig.

Norddjurs Kommune vil i givet fald fremsende en anmodning om tilbagebetaling af det for meget modtagne fripladstilskud, eller kreditere det for lidt modtagne fripladstilskud, hvis der ikke foreligger anden gæld til det offentlige.


Selvstændige erhvervsdrivende

Hvis man er selvstændig erhvervsdrivende kan nedenstående skema anvendes til beregning af faktisk indtægt i forbindelse med årlig efterregulering. 

Modtager du økonomisk fripladstilskud skal du oplyse Skole- og dagtilbud om ændringer i sammensætningen i husstanden, civilstatus eller andre forhold, som har betydning for dit økonomiske fripladstilskud.

Det kan fx være hvis du bliver enlig eller samlevende. Det gør du via Digital Pladsanvisning ved at lave en ny ansøgning med de ændrede forhold.

Du vil herefter modtage en ny bevilling. 

Ofte stillede spørgsmål

Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål om økonomisk friplads:

Ofte stillede spørgsmål

Kontakt:

Anita Valentin
Administrativ sagsbehandler
Skole-og dagtilbud