Hjemmepleje

Hjemmepleje består af personlig hjælp og pleje samt hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

I Norddjurs Kommunes hjemmepleje har vi veluddannede hjælpere og mange års erfaring med pleje og omsorg. Vi giver støtte og hjælp til personlig pleje og praktisk bistand med det sigte, at du i størst muligt omfang genvinder og bevarer evnen til at klare hverdagen selv. Derfor indgår rehabilitering som en integreret del af hjemmeplejen, så du bliver i stand til at klare flest mulige opgaver selv eller blive helt selvhjulpen.

Hvilken hjælp du kan få afhænger af, hvad du selv kan, og hvad andre i din omgangskreds kan hjælpe dig med.

Hvis du har brug for personlig eller praktisk hjælp skal du kontakte visitationsenheden i Norddjurs Kommune.

Har du spørgsmål til den hjælp, du får, skal du kontakte hjemmeplejen i dit område.

I Norddjurs Kommune gives støtte og hjælp til personlig pleje og praktisk bistand med det sigte, at du i størst muligt omfang genvinder og bevarer evnen til at klare hverdagen selv. Hvilken hjælp du kan få, afhænger af, hvad du selv kan, og hvad andre i din omgangskreds kan hjælpe dig med.

Rehabilitering indgår som en integreret del af hjemmehjælpen, så du bliver i stand til at klare flest mulige opgaver selv eller bliver helt selvhjulpen.

  • Vi har veluddannede hjælpere og mange års erfaring med pleje og omsorg.
  • Vi har mulighed for at komme hele døgnet og alle ugens dage.
  • Vi varetager alle pleje- og rengøringsopgaver.
  • Vi medbringer selv redskaber til at vaske gulv samt klude til rengøring.
  • Vi tager hensyn til dine ønsker omkring valg af dag og tidspunkt for hjælpen.
  • Hjælperen har legitimation med.
  • Hjælperne er altid i tæt kontakt med en sygeplejerske, som hurtigt kan træde til hvis behovet opstår.
  • Vi yder fleksibel hjemmehjælp som betyder, at du selv kan være med til at tilrettelægge, hvilke opgaver indenfor serviceloven din hjælper skal løse for dig.

Når du modtager praktisk hjælp i Norddjurs Kommune, har du mulighed for at vælge mellem tilbud fra Norddjurs Kommune og privatleverandører, som kommunen har godkendt. Her kan du læse mere om, hvilke krav der stilles til eksterne leverandører.

MCare

MCare er godkendt af Norddjurs Kommune til at varetage den praktiske hjælp, som er visiteret af kommunen. De indgår i den rehabiliterende tilgang til hver enkelt opgave, og sørger for at tilgodese dit behov i tæt samarbejdede med kommunen.

Der er mulighed for tilkøb af ekstra timer såfremt hjemmehjælpen ikke slår til.

Alle deres medarbejdere er faguddannede, bærer synligt ID med logo, og taler fyldende dansk.

Telefon: 91 53 13 33

Hvis man er visiteret til klippekortsordningen, har man har mulighed for at vælge aktiviteter med en gennemsnitligt varighed på en halv time om ugen. Man kan bruge en halv time hver uge, eller vælge at samle klip, dog max 2 timer ad gangen. 

Med klippekortet kan du få en anden eller mere hjælp, end du plejer. Det kan f.eks. være at du har brug for ledsagelse til tøjindkøb, frisør, læge eller sygeplejeklinik.

Du kan også bruge klippekortet til oplevelser, f.eks. en gåtur i naturen, hjemlige aktiviteter som højtlæsning, spil eller måske bare en hyggestund.

Brugen af dine klip aftales med hjemmeplejen, men skal som udgangspunkt planlægges i hverdagene mellem kl. 10-15.

I den kommunale hjemmepleje gennemføres regelmæssigt interne/eksterne tilsyn med kvaliteten. Alle tilsyn er organisatoriske tilsyn. Det vil sige tilsyn med plejeenheder og ikke med den enkelte medarbejder.

Rapporterne gennemført af Styrelsen for Patientsikkerhed kan du finde på deres hjemmeside.

Tilsynsrapporter fra Styrelsen for Patientsikkerhed

Rapporterne for de kommunale tilsyn er listet nedenfor

2021 Hjemmehjælp- og sygepleje Allingåbro

2021 Hjemmehjælp- og sygepleje Glesborg

2021 Hjemmehjælp- og sygepleje Grenaa

Hvis du er bosiddende i en anden kommune og berettiget til varig hjemmehjælp, kan du få hjemmehjælp i perioder, hvor du opholder dig i Norddjurs Kommune, f.eks. i forbindelse med et sommerhusophold.

Læs mere om at være feriegæst i kommunen.

Ønsker du at læse mere om serviceniveauet i Norddjurs Kommune gældende personlig pleje og praktisk hjælp henvises til kvalitetsstandard og indsatskatalog for personlig og praktisk hjælp, som du finder under kvalitetsstandarder.

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at pårørende til +85-årige på plejehjem, eller som modtager hjemmepleje, opfordres til at tage en antigen-selvtest inden besøg hos den +85-årige. Det er muligt at få udleveret antigen-selvtest af kommunen, hvis man ikke har mulighed for at blive testet inden besøget.

Læs mere om covid-19 her

Kontakt hjemmeplejen

Hjemmeplejen i Norddjurs Kommune er opdelt i tre områder. 

Allingåbro
Telefon: 89 59 39 00

Glesborg
Telefon: 89 59 39 49

Grenaa 
Telefon: 89 59 29 20

Kontakt Visitationen

Du har mulighed for at få enten midlertidig eller varig hjælp, når du har svært ved at klare dig selv.

Det er visitationsenheden i Norddjurs Kommune der visiterer til hjemmepleje, og du er altid velkommen til at ringe.

Telefon: 89 59 21 10

Mandag til fredag kl. 8-12