Handicapbiler

Du kan søge om lån til køb af bil ved Norddjurs Kommune, hvis du eller dit barn har en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der er af en så væsentlig grad, at det forringer din evne til at færdes.

Inden du søger støtte til køb af bil, bedes du se denne film.

Du kan søge om støtte til bil på følgende måder

 • Hvis du skal bruge bilen til at komme til dit arbejde, skal du have et fast arbejde.
 • Hvis du skal bruge bilen til og fra uddannelsessted, skal din uddannelse være af et vist niveau og sigte mod arbejde.
 • Hvis du skal bruge bilen til fritid og trivsel, skal det dokumenteres at din evne til at færdes er forringet i sådan en grad at dine aktiviteter udenfor hjemmet medfører et betydeligt behov for kørsel i bil, samt at din transport ikke kan løses med andre kørselsordninger eller på anden vis.

 Du kan søge om støtte til almindelig personbil og en udvidet støtte, hvis det vurderes, at du har behov for en større bil, eksempelvis en handicapbus.

Du kan søge om særlig indretning til din bil, uanset om der bevilget støtte til køb af bil eller selv ønsker at købe en bil.

Særlig indretning

Ved særlig indretning er det et krav at:

 • Politiet stiller krav om det (påtegninger i kørekort).
 • Hvis dit helbredsforhold i øvrigt taler for det.
 • Hvis det letter din placering i bilen.
 • Særlig indretning er nødvendig for at du kan medbringe dine hjælpemidler.

Hvis du søger om særlig indretning, der kræver påtegning i kørekortet skal du selv gå til lægen og få lavet en motorattest der skal sendes til politiet. Kommunen kan ikke bevilge særlig indretning, der kræver påtegning uden påtegningen er påkrævet fra politiets side. Det kan fx være håndbetjening eller ændrede speeder-  eller bremseforhold.

Du skal regne med en månedlig egen udgift på mindst. 3.000 kr. Beløbet dækker over afdrag på lån, forsikring, service og vedligehold, reparationer på bilen, lovpligtigt syn af bilen samt brændstof.

For at få støtte skal du eller dit barn have en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der er af en så væsentlig grad, at det forringer din evne til at færdes. Samtidig skal du have et kørselsbehov af betydelig væsentlig størrelse der ikke kan løses på anden vis end i egen bil med for eksempel el-køretøj, Flextrafik, Midttrafik, Handicapkørsel eller Sygesikringskørsel, patientbefordring.

Alle behandlingsmuligheder skal som udgangspunkt være udtømte, før din funktionsnedsættelse kan betragtes som varig. Det er ikke alene din funktionsevne der ligger til grund for afgørelsen.

Bemærk: Hvis du er forælder eller plejeforælder til et barn med handicap, kan du søge om støtte til køb af en bil grundet barnets handicap. Du kan søge støtte til bil på vegne af barnet, men det er barnet, der skal fremstå som ansøger. Det er barnets funktionsevne, kørselsbehov med videre, der er afgørende for støtten.

Du kan som udgangspunkt ikke få lån til en bil hvis:

 • Dit daglige kørselsbehov ikke er særligt stort
 • Din kørsel typisk udelukkende er til læge, fysioterapi og indkøb
 • Dit kørselsbehov kan løses ved andre ordninger, eksempelvis Flextrafik, Midttrafik, Handicapkørsel eller sygeforsikring/patientbefordring.
 • Dit kørselsbehov kan klares med et mindre transportmiddel, eksempelvis et el-køretøj.

Norddjurs Kommune kan / skal ikke tage hensyn til, hvis:

 • Du tidligere har fået bevilliget støtte til bil. Ansøgning om udskiftning af bil, vil altid skulle sagsbehandles igen.
 • Du ikke har økonomi til at købe ny bil
 • Du ikke har økonomi til at benytte andre kørselsordninger
 • Du ikke har plads til eksempelvis dit el-køretøj i din bil
 • Du har langt til nærmeste busstoppested/ begrænset med afgange fra nærmeste busstoppested.

Du kan med fordel få råd og vejledning af bilteam i Norddjurs Kommune, inden du søger om en handicapbil.

Visitationen i Norddjurs Kommune vil vurdere din ansøgning ud fra en samlet vurdering af dit helbred, dine sociale forhold og din evne til at færdes. Desuden vil visitationen vurdere, om dit transportbehov kan dækkes på anden vis, eksempelvis med muligheden for at anvende andre kørselsordninger, herunder Midttrafik, Flextrafik, Handicapkørsel, Handicapservice hos DSB, sygesikringskørsel/ patientbefordring eller ved at anvende cykel eller hjælpemidler som eksempelvis. rollator, el-køretøj m.m.

Ansøgningsskema til støtte til køb eller særlig indretning af bil (borger.dk) 

Når du søger om en handicapbil, skal du selv være med til at skaffe de oplysninger, der kan oplyse og belyse din sag med eksempelvis kørselsdagbog, gangtest m.m.

Du kan ansøge om tilskud til kørekort, hvis du op fylder betingelserne for støtte til køb af bil. Du må først begynde teori- eller køreundervisningen, når du har fået bevilget tilskuddet.

Du kan søge om afgiftsfritagelse for grøn ejerafgift (vægtafgift), brændstofforbrugsafgift og registreringsafgift, samtidig med at du søger om bilen. For at være berettiget til afgiftsfritagelse er det ikke et krav, at der er ydet lån til bilen, men du skal opfylde betingelserne for støtte til køb af bil.

 • Biler, som ikke vurderes egnede
 • Leasingbiler, kundebil eller firmabil
 • Generel drift, herunder brændstofforbrug
 • Vedligeholdelse af bil, herunder serviceeftersyn
 • Reparationer, der ikke har med særlig indretning af gøre
 • Ansvarsforsikring/kaskoforsikring af bilen
 • Udligningsafgift, hvis bilen er dieseldrevet

Du kan tidligst ydes støtte til udskiftning af bil 8 år efter registrering af en bil, hvortil der er ydet støtte.

I ganske særlige tilfælde kan der ydes støtte, før 8 års perioden udløber, for eksempel når:

 • Synsvirksomhed kan dokumentere, at udskiftning af bilen er nødvendig
 • Bilen er totalskadet
 • Bilen ikke længere er egnet på grund af en ændring af din funktionsevne
 • Bilen ikke kan repareres
 • Synsvirksomhed kan dokumentere, at udgiften til reparation af bilen vil være uforholdsmæssigt stor.

Du har ikke automatisk ret til at få en ny bevilling ved genansøgning om støtte til køb af bil.

Du kan søge om parkeringskort/handicapskilt hos:

Danske Handicaporganisationer
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Læs mere om parkeringskort på Danske Handicaporganisationer her

Du skal have din læge til at udfylde dele af ansøgningsskemaet.

Kontakt Visitation og Hjælpemidler

Hvis du har spørgsmål til handicapbiler, er du velkommen til at kontakte visitationen

Email: sundhed@norddjurs.dk

Telefon: 89 59 21 10

Mandag, tirsdag, torsdag, fredag: Kl. 8-12 
Onsdag: Lukket