Klima og Grøn Omstilling

Den grønne omstilling er nødvendig, og ligesom i resten af samfundet er dette på dagsordenen i Norddjurs Kommune.

Norddjurs Kommune skal være klimaneutral i 2050

I forsommeren 2023 godkendte først Kommunalbestyrelsen og dernæst den grønne tænketank CONCITO Norddjurs Kommunes klimaplan. Klimaplanen har titlen: Sammen om et Grønt Norddjurs. Med klimaplanen tilslutter Norddjurs Kommune sig den nationale målsætning om at nå 70% CO2-reduktion i 2030 og netto nul-udledning i 2050.

Norddjurs kommende klimaplan: Sammen om et Grønt Norddjurs

Norddjurs Kommunes klimaplan viser retningen for Norddjurs’ lokale bidrag til den nationale og globale klimaindsats. For at lykkes kræver det mod, omstillingsparathed og samarbejde på tværs. Den grønne omstilling kan kun lykkes i fællesskab. Fundamentet for, at planen kan lykkes, er partnerskaber og samarbejder med virksomheder, uddannelsesinstitutioner, foreninger og borgere. Vi lykkes, når vi løfter i flok.

Klimaplanen er også afsættet for, hvordan vi ser det gode liv i fremtiden: natur, biodiversitet, klimarobusthed, fællesskaber og styrkede handlemuligheder er del af planen. Klimaplanen skal være til gavn for alle, og vi skal have alle med.

Klimaplanen indeholder overordnet to spor: CO2-reduktion og klimatilpasning.

Vi vil sikre en klimarobust kommune 

Klimaet er i forandring, og prognoserne fra FN’s klimapanel IPCC viser, at der i fremtiden vil være øget havvandsstand og hyppigere stormflodshændelser samt ændret nedbørsmønster. Temperaturstigninger stiller os overfor nye udfordringer med hedebølger og tørke, som påvirker både mennesker, dyr og naturen.

I Norddjurs Kommune opleves allerede et klima i forandring med truslen fra hav og fjord. Norddjurs Kommune har derfor i mange år arbejdet med klimatilpasning - ansvarsfuldt og langsigtet - for at blive og forblive klimarobust i fremtiden til glæde og gavn for kommunens borgere, virksomheder og miljø.

Klimatilpasning i Norddjurs Kommune