Boligændringer

Hvis du har brug for hjælp til at gøre din bolig mere egnet for dig, kan du søge om hjælp til boligændring. Her på siden kan få du information om, hvilke typer af hjælp du kan søge samt, hvordan du søger.

En bevilling til boligindretning gives efter servicelovens §116. Når du benytter dig af kommunens tilbud er det kommunen, der vælger materialer, håndværker og står for boligindretningen. Du har ingen udgifter her til. Kommunen har det fulde ansvar for etableringen af boligindretningen.

Boligændringer bevilges efter Servicelovens §116 og kan inddeles i tre typer

 • Boligindretning (fx fjernelse af dørtrin eller udvidelse af døråbning)
 • Boligændring (fx større eller mindre ombygning)
 • Boligudvidelse (fx udbygning)

Der kan ikke ydes hjælp til boligindretning, som har karakter af istandsættelse, modernisering eller almindelig vedligeholdelse. Boligændringen skal være nødvendig, for at gøre boligen bedre egnet som opholdssted for dig.

Du kan søge via dette ansøgningsskema eller via borger.dk. Send skemaet via brev eller via sikkermail / e-boks. Har du brug for hjælp til at sende din ansøgning via e-boks eller borger.dk, kan du få vejledning via Norddjurs Digitale Hotline..

Boligændringen skal være nødvendig, for at gøre boligen bedre egnet for dig. Visitator vil på et hjemmebesøg sammen med dig vurdere hvilke ændringer, der skal til for, at du kan færdes i hjemmet. Afgørelsen træffes på baggrund af en samlet faglig vurdering af din situation. Det kan blive aktuelt at indhente lægeoplysninger og inddrage bygningsmæssige specialister inden den endelige afgørelse.

 

En boligændring vil i langt de fleste tilfælde blive din ejendom og du vil derfor have ansvaret for vedligeholdelse og reparation samt udgifter hertil, medmindre andet fremgår af bevillingen. Vilkårene for det bevilgede vil fremgå af den afgørelse, du vil modtage.

I særlige tilfælde kan du søge om hjælp til dette som en nødvendig merudgift efter servicelovens §41 (børn) og §100 (voksne).

Vejledning til frit valg af leverandør

Opfylder du betingelserne for at få bevilget en boligindretning, har du to muligheder:

 1. Du kan benytte kommunens tilbud om valg af materialer og håndværkere.
 2. Du kan vælge at benytte retten til frit valg af materialer og/eller håndværker. Bliver udgiften større end den boligindretning, kommunen kan tilbyde dig, skal du selv betale merprisen.

Hvis du får en bevilling til boligindretning efter servicelovens §116, så kan du benytte en anden håndværker end den, som kommunen har valgt.

Du kan også vælge andre materialer. Hvis du gør det, kan du få støtte svarende til, hvad kommunen skal betale for boligindretningen. Prisen vil fremgå af bevillingen.

Hvis dit valg betyder en højere pris, end den kommunen skulle betale, skal du selv betale prisforskellen.

Vi gør opmærksom på, at vælger du frit valg på håndværker og/eller materialer, står du selv for at lade boligindretningen udføre. Det indebærer, at du selv skal entrere med håndværkere og varetage øvrige opgaver, som er forbundet med at være bygherre.

Det er dit ansvar at boligindretningen lever op til kravspecifikationerne fra kommunen. Arbejdet skal godkendes af kommunen i forhold til kravspecifikationerne, førend der kan ydes tilskud.

Hvis du ønsker at benytte dig af frit valg af håndværker, skal du være opmærksom på følgende:

 • Du skal have en skriftlig bevilling fra kommunen, med kravene til boligindretningen
 • Det er en betingelse, at håndværkeren er faglært og momsregistreret, og at regningen kan faktureres elektronisk. Det er dit ansvar at sikre dette.
 • Du kan højst få dækket udgifterne svarende til den pris, som kommunen kan få udført opgaven for. Prisen vil fremgå af bevillingen.
 • Det er dit ansvar at sikre, at kravene i bevillingen er opfyldt.
 • Håndværkeren skal skrive to regninger: Kommunens andel afregnes med kommunen, og din andel afregnes med dig.

Hvis du ønsker at benytte dig af frit valg af materialer, skal du være opmærksom på følgende:

 • Du skal have en skriftlig bevilling fra kommunen med kravene til boligindretningen.
 • Det er en betingelse, at de materialer du vælger, opfylder kravene til boligindretningen. Det er dit ansvar at sikre dette.
 • Hvis materialerne ikke lever op til kommunens krav, mister du retten til støtten.
 • Du kan højest få dækket udgifter svarende til den pris, som kommunen kunne have fået udført opgaven for. Prisen vil fremgå af bevillingen.
 • Som udgangspunkt har du ejendomsretten til boligindretningen. I visse tilfælde vil kommunen dog indgå en aftale med dig om tilbagelevering efter brug. Hvis du har benyttet dig af retten til frit valg af materialer, har kommunen ikke pligt til at refundere dine ekstra udgifter.
 • Der vil ikke blive tage pant hvis huset får større værdi som følge af andet materialevalg.
 • Håndværkeren afregner kommunens andel direkte med kommunen og din andel med dig.

Hvis du selv både vælger håndværker og materialer, skal det tydeligt fremgå af fakturaen til kommunen, hvilke materialer, der er brugt.

Ejerbolig
Som udgangspunkt indgås der ikke aftale om reetablering i ejerboliger. Hvis en boligindretning skal tilbageleveres kan der indgås aftale om reetablering. Hvis kommunen har indgået aftale om reetablering, og du har benyttet dig af frit valg, har kommunen kun pligt til at foretage reetablering i forhold til den boligindretning, som kommunen har bevilget. Hvis dit frie valg medfører yderligere udgifter til reetablering, så skal du selv afholde de udgifter.

Andelsbolig
Du er selv forpligtet til at oplyse boligforeningen om, at der foretages boligindretning i din bolig. I nogle foreningers vedtægter kan der være særlige bestemmelser om mulighederne for at lave boligændringer. Reetablering er som udgangspunkt en sag mellem dig og boligforeningen. Boligforeningen kan indgå aftale om reetablering med kommunen. Hvis kommunen har indgået aftale om reetablering, og du har benyttet dig af frit valg, har kommunen kun pligt til at foretage reetablering i forhold til den boligindretning, som kommunen har bevilget. Hvis dit frie valg medfører yderligere udgifter til reetablering, så skal du selv afholde de udgifter.

Lejebolig
Du er selv forpligtet til at oplyse udlejer om, at der foretages boligindretning i dit lejemål inden boligindretningen finder sted. Udlejer skal selv gøre opmærksom på, om der ønskes en aftale om reetablering med kommunen. Hvis du bor til leje, og selv vælger materialer, og hvis det bliver dyrere end kommunens bevilling, kan udlejeren sige nej, fordi kommunen kun vil betale for reetablering af det, som kommunen har givet bevilling til. Hvis du som lejer vil benytte dig af frit valg, skal du sikre dig, at du har en aftale med din udlejer.

Du har 5 hverdage til at beslutte dig for, om du ønsker at gøre brug af din ret til frit valg. Kommunen kan først gå videre i sagen, når du har givet besked om, om du ønsker at bruge frit valg til den person, der behandler din ansøgning.

Kontakt Visitation og Hjælpemidler

Hvis du har spørgsmål til boligændringer, er du velkommen til at kontakte visitationen

Email: sundhed@norddjurs.dk

Telefon: 89 59 21 10

Mandag, tirsdag, torsdag, fredag: Kl. 8-12 
Onsdag: Lukket