Karriereveje for social- og sundhedsassistenter

Uddannelsen som social- og sundhedsassistent er for dig, der vil sikre, at borgeren får det bedste forløb i mødet med sundhedsvæsenet – hele vejen igennem.

Som social- og sundhedsassistent er din fornemmeste opgave den grundlæggende sygepleje og at støtte borgeren i at mestre sit eget liv i forbindelse med behandling eller sygdom.

Du får ansvar for både at koordinere og udføre opgaver inden for grundlæggende pleje og rehabilitering af borgeren. Du er alarmklokken, som tidligt observerer ændringer i borgerens mentale og fysiske helbred. Der aldrig er to dage, der er ens. Det gør, at man skal kunne have mange bolde i luften og handle på det, man oplever.

I Norddjurs Kommune arbejder du inden for et bredt arbejdsområde. Du arbejder sammen med borgere og pårørende i beslutninger om sundhed og sygdom. Du arbejder tværprofessionelt med mennesker i mange forskellige livssituationer.

Som social- og sundhedsassistent arbejder du dagligt med mennesker med behov for grundlæggende sundheds- og sygepleje f.eks. ældre borgere, psykisk syge eller personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse i den komplekse og stabile fase.

Du arbejder med borgere i alle aldersgrupper, hvis sundhed er truet, og med borgere med akut og kronisk somatisk og psykiatrisk sygdom.

Du har fokus på både borgers grundlæggende behov og de særlige behov, der opstår ved sygdom. Du har i samarbejde med andre sundhedsprofessionelle et medansvar i forhold til sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forbyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende opgaver.

Du medvirker til, tager initiativ og tager ansvar for sygepleje i samarbejde med andre fagprofessionelle.

Din hovedfunktion/arbejdsopgave som social- og sundhedsassistent er udførelse af delegeret behandling, kliniske sygeplejeopgaver, medicingivning, samtaler, koordinering af borgerforløb, genoptræning, plejeopgaver, hverdagsrehabilitering og anden aktivitet med borgerne.

Der er udarbejdet kompetenceprofiler, hvori du finder profilen for den færdigintroducerede social- og sundhedsassistent.

Stillings- og funktionsbeskrivelse kan efterspørges på de enkelte enheder.

Norddjurs Kommune har social- og sundhedsassistenter ansat både på Socialområdet og på Sundheds- og omsorgsområdet.

 • Plejecentre (både for fysisk og psykisk handicappede)

 • Døgnafsnit (akutpladser og døgngenoptræning)

 • Hjemmesygepleje

 • Demenscenter

 • Sundhed og træning (rehabiliteringsafdeling)

 • Visitation og hjælpemidler

 • Administration og udvikling

 • Sundhedsplejen og Familiehuset

 • Bosteder

 • Rusmiddelcenter

 • Myndighedsafdelingen

Som social- og sundhedsassistent har du mulighed for at fordybe dig i og udvikle dine kompetencer ved at varetage særlige funktioner i den organisation, hvor du er ansat.

Du kan blive nøgleperson på et klinisk område som en del af de sygeplejefaglige specialer, eller have nøglefunktion på et administrativt område.

Hvis du er interesseret i patientsikkerhed har du mulighed for at blive borgersikkerhedskoordinator (BSK).

Du har også mulighed for at uddanne dig til vejleder. Når du har ansvaret for et bestemt område, samarbejder du med både kolleger og med ledelsen om, at sikre kvaliteten og udvikle fagligheden på det specifikke område.

Nøglefunktioner på det kliniske område omfatter bl.a.:

 • Demens
 • Kontinens
 • Kol
 • Medicinansvarlig
 • BSK (borgersikkerhedskoordinator)
 • Forflytningsvejleder
 • Sår

Nøglefunktioner på det administrative område omfatter bl.a.:

 • Dokumentation
 • Vagtplanlægning
 • IT superbruger
 • Depotansvarlig mm.
 • Praktikvejleder
 • Praktikkoordinator

Socialpsykiatrien er som personalegruppe meget tværfagligt sammensat, hvor relationen og kommunikationen til borgeren danner fundamentet for vores arbejde.

Som grundlæggende metode anvendes SFT (social færdighedstræning), som er en pædagogisk metode til udvikling og fastholdelse af sociale færdigheder.

Der er stort fokus på medicinpædagogikken, samt observationer omkring medicinens interaktioner, virkning og bivirkninger. Der dokumenteres i systemet FSIII.

Der sættes pris på en høj faglighed, med udvekslinger af holdninger, dilemmaer, etik og med plads til refleksion. Der er supervision af ekstern supervisor.

Arbejdet foregår tværfagligt i hele organisationen og med eksterne samarbejdspartnere som f.eks. Rusmiddelcenter, læger, Regionspsykiatrien Randers, LPD (Lokalpsykiatrien), Hjemmepleje, Retspsykiatrien, Kriminalforsorg m.v.

Målgruppen er borgere med svære psykiatriske diagnoser som skizofreni, personlighedsforstyrrelser, autisme, ADHD, PTSD og dobbeltdiagnoser.

Desuden arbejdes der i Neuropædagogisk Team med borgere med erhvervede hjerneskader.

Socialområdet er en uddannelsesplads for pædagogstuderende, sygeplejestuderende og Social- og sundhedsassistentelever.

I Norddjurs Kommune har vi en Psykiatripolitik, og vi arbejder efter en socialpolitisk tilgang.

Hvor kan jeg arbejde som social- og sundhedsassistent indenfor Socialområdet?

 • Bostøtte i egen bolig og på bosteder efter Servicelovens § 82, § 85 og § 107

 • Dagcenter efter servicelovens § 104

 • Rusmiddelcentret

 • Bostøtte i Neuropædagogisk Team (erhvervet hjerneskader) efter servicelovens §85

Rusmiddelcenteret

Som social- og sundhedsassistent på Rusmiddelcenteret arbejder du med opgaver indenfor alkohol- og stofmisbrug.

Her har du særligt mulighed for at udvikle dine kompetencer indenfor motiverende samtaler og kognitiv misbrugsbehandling.

Dit arbejde består i at hjælpe misbrugeren til selvindsigt omkring misbruget og de reaktionsmønstre, der er forbundet med det, og hjælpe med nogle nye måder at reagere på. Det foregår gennem psykoedukationssamtaler udfra et ACT perspektiv (Acceptance And Commitment Therapy), som er en moderne kognitiv adfærdsterapi. Du udvikler din indlevelsesevne, kommunikationsform og har en vigtig rolle i behandlingsforløbet. 

Motiverende interview (MI)

En anerkendt metode der er baseret på personens egne ønsker, mål og perspektiver. Det er en metode i samtaleteknik, der sigter på at personen bliver afklaret omkring egne værdier og livsstil. Herved kan der skabes en indre motivation til forandring af en konkret adfærd eller livsstil. Kurset afholdes som internater og har en samlet varighed på 4 dage.

Det afholdes i enten Århus eller Middelfart. Du aftaler og planlægger forløb med din leder

Acceptance And Commitment Therapy (ACT)

Er som nævnt en moderne kognitiv-adfærdsterapi, og en metode til at møde sig selv, andre og verden på.

Denne arbejdsmetode tager afsæt i borgerens vilkår, værdier og liv.

Uddannelsen foregår over 6-8 dage.

Der arbejdes desuden løbende med opkvalificering af tværfagligt samarbejde med jobcenter, myndighed og lokalpsykiatrien (LPD).

Har du lyst og mod på at stille dit kandidatur til rådighed som tillidsvalgt? Så er det muligt at opstille, når et valg annonceres. Du skal vælges blandt dine kollegaer.

Der er tale om både Tillidsrepræsentant og Arbejdsmiljørepræsentant.

Har du ambitioner om at videreuddanne dig og få nye kvalifikationer, har du også mulighed for det.

Sygeplejerske

Sygeplejerskeuddannelsen i Viborg tilbyder et særligt tilrettelagt forløb for dig, der er uddannet social- og sundhedsassistent og gerne vil videreuddanne dig til sygeplejerske på kortere tid.

Praktikvejleder

Uddannelsen er obligatorisk, hvis du vil have ansvar for uddannelsen af social-og sundhedselever. Med vejlederuddannelsen bliver du rustet til at guide eleverne sikkert gennem deres uddannelsesforløb.

Forflytningsvejleder

Som forflytningsvejleder lærer du korrekte forflytningsmetoder samt de nyeste hjælpemidler på området at kende. Du vil kunne undervise kollegaer i forflytning og hjælpemidler.

Demenskoordinator

Brænder du for arbejdet med demente, har du muligheden for blive Demens koordinator.

Ledelse

Går du med en leder i maven, er der flere muligheden for videreuddannelse.

Lederuddannelse inden for SOSU området via FOA

Den Offentlige Lederuddannelse via COK

 • Relevante AMU-kurser indenfor Socialområdet
 • Særlig tilrettelagte specifikke kurser
 • Akademiuddannelser
 • Pædagogisk/psykiatrisk overbygning alt efter ansættelsessted og relevans
 • Visitator

Er du ikke social-og sundhedsassistent endnu, har du altid muligheden for at søge en stilling som elev på kommunes hjemmeside.

Mød en af vores medarbejdere
I videoen nedenfor fortæller en af vores dygtige medarbejdere om sit arbejde som social- og sundhedsassistent på et plejecenter. 

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller andre kommentarer er du altid velkommen til at kontakte os.

Ledige stillinger i Norddjurs Kommune

Hold øje med ledige stillinger på vores hjemmeside, da vi løbende søger nye medarbejdere.

Ledige stillinger