Karriereveje for Sygeplejersker

Norddjurs Kommune byder på et væld af muligheder, faglig og personlig udvikling. Gå på opdagelse og find inspiration til dine karriere muligheder som sygeplejerske.

Som Sygeplejerske i Norddjurs arbejder du sammen med borger og pårørende i beslutninger om sundhed og sygdom. Du samarbejder tværprofessionelt med mennesker i mange forskellige livssituationer.

Som sygeplejerske i Norddjurs Kommune medvirker du til at opfylde målsætninger for befolkningens sundhed på både sundhedsområdet og det sociale område.

Sygeplejerskens virksomhed er rettet mod borgere i alle aldersgrupper, hvis sundhed er truet, og mod borgere med akut og kronisk somatisk og psykiatrisk sygdom. Der er fokus på både borgers grundlæggende behov og de særlige behov, der opstår ved sygdom eller når sundhed er truet.

Sygeplejens specifikke genstandsområde omfatter pleje og behandling af patienter og borgere med henblik på at kunne håndtere et liv med sygdom eller truende sygdom.

Du skal kunne tager initiativ, og i samarbejde med andre sundhedsprofessionelle tage medansvar i forhold til sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forbyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende opgaver. Du vil have en central rolle i forhold til at sundheds- og sygdomsforløb opleves sammenhængende for borger og pårørende, og få god erfaring med at yde helhedspleje til borgere med en lang række medicinske og kirurgiske problemstillinger, og du udvikler dine kompetencer indenfor alle sygeplejens 4 virksomhedsfelter: at udføre-formidle-lede og udvikle sygeplejen

Du vil, sammen med dit ansættelsessted, udvikle dine kompetencer og din evne til at finde både organisatoriske og individuelle løsningsforslag.

Sygeplejerskernes virksomhedsområde er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje. retsinformation.

Der er udarbejdet kompetenceprofiler, og heri finder du profilen for den færdig introducerede sygeplejerske, læs mere mere om kompetenceprofiler.

Stillings og funktionsbeskrivelse kan efterspørges de lokale steder.

I Norddjurs Kommune er der ansat sygeplejersker både på Socialområdet og i Sundheds- og omsorgsområdet.

 • Plejecentre
 • Døgnafsnit (akutpladser og døgngenoptræning)
 • Hjemmesygepleje
 • Demenscenter
 • Sundhed og træning
 • Visitation og hjælpemidler
 • Administration og udvikling
 • Sundhedsplejen og Familiehuset
 • Bosteder
 • Rusmiddelcenter
 • Myndighedsafdelingen

Her kan du arbejde som sygeplejerske i Norddjurs Kommune

Har du lyst og mod på at stille dit kandidatur til rådighed som tillidsvalgt? Så er det muligt at opstille, når et valg annonceres. Du skal vælges blandt dine kollegaer. 

Der er tale om både Tillidsrepræsentant og Arbejdsmiljørepræsentant

At være sygeplejefaglig specialist betyder, at du, i samråd med ledelsen, leder udviklingen på det kliniske fagområde, du er specialist i.

Din funktion som specialist retter sig dels mod borgere og medarbejdere og dels mod ledelsen.

Som specialist opsøger, tilegner og formidler du viden inden for det kliniske område på tværs i organisationen for at understøtte, at de øvrige medarbejdere har de fornødne kompetencer, og for at sikre ensartet høj kvalitet i vores indsatser for borgerne.

Som specialist rådgiver du ledelsen i forhold til prioriteringsspørgsmål og implementering af ny viden eller teknologi, således at de ledelsesmæssige beslutninger foretages på et oplyst og gennemsigtigt grundlag.

Specialer i Norddjurs Kommune

 • Akut sygepleje
 • Demens
 • KOL
 • Kontinens
 • Sår

Kommende specialer

 • Diabetes
 • Hjertesygdom
 • Hygiejne
 • Kræft
 • Palliation

Som sygeplejerske har du mulighed for at fordybe dig i og udvikle dine kompetencer ved at varetage særlige funktioner i den organisation, hvor du er ansat (nøgleperson) eller i en specialistfunktion, der dækker på tværs i Sundheds- og omsorgsområdet.

Du kan blive nøgleperson på et klinisk område som en del af de sygeplejefaglige specialer eller have nøglefunktion på et administrativt område. Måske er du meget interesseret i patientsikkerhed og vil være borgersikkerhedskoordinator (BSK) eller du ønsker at videreuddanne dig til Klinisk vejleder.

Når du har ansvaret for et bestemt område, samarbejder du med både kolleger og med ledelsen om at sikre kvaliteten og udvikle fagligheden på det specifikke område.

Kliniske nøglefunktioner omfatter blandt andet sår, demens og kontinens.

Administrative nøglefunktioner omfatter blandt andet dokumentation, planlægning, IT superbruger, depotansvarlig mm.

Spørg din leder hvilke muligheder, der er på din arbejdsplads.

Har du ambitioner om at videreuddanne dig og få nye kvalifikationer, så har du mulighed for, i samråd med ledelsen og via din personlige udviklingsplan, at søge videreuddannelse på diplom-niveau eller en Master uddannelse som APN (Advanced Practice Nurse).

Sundhedsfaglig diplom
Denne uddannelse er et krav, hvis du vil varetage funktionen som sygeplejefaglig specialist. Uddannelsens obligatoriske moduler omhandler blandt andet videnskabsteori og derudover har du valgmuligheder, der understøtter dit faglige speciale.

Læs mere om uddannelsen Sundhedsfaglig diplom

Klinisk Vejleder
Uddannelsen er obligatorisk, hvis du vil have ansvar for uddannelsen af sygeplejestuderende. Med modulet klinisk vejleder bliver du rustet til at guide de studerende sikkert gennem de kliniske uddannelsesforløb.

Læs mere om uddannelsen til Klinisk vejleder

Borgernær sygepleje
Med specialuddannelsen i borgernær sygepleje tilegner du dig specialiseret teoretisk viden og kliniske færdigheder inden for borgernær (kommunal) sygepleje til ældre medicinske borgere, borgere med kroniske sygdomme og borgere med psykiske lidelser samt borgere med samtidigt misbrug.

Uddannelsen henvender sig til sygeplejersker med min. 2 års erfaring som sygeplejerske.

Her kan du læse mere om bekendtgørelsen for Borgernær sygepleje, om optagelseskravene samt rammer og vilkår.


DOL (diplom i offentlig ledelse)
Uddannelsen er et krav, hvis du har en lederstilling i Sundheds- og omsorgsområdet.

Læs mere om DOL


APN (Advanced Practice Nurse)
APN uddannelsen er en ny uddannelse som forbereder sygeplejersker til at arbejde selvstændigt på et højt klinisk niveau.

Avancerede kliniske sygeplejersker arbejder med komplekse sygeplejeopgaver i et tæt samarbejde med lægeprofessionen.

APN-sygeplejersker kan:

 • udføre klinisk udredning
 • udføre sygeplejefaglig diagnosticering og iværksætte intervention inden for afgrænsede sygdomsgrupper
 • udføre klinisk lederskab
 • arbejde sundhedsfremmende og forebyggende
 • udvikle praksis – herunder hensigtsmæssige arbejdsgange
 • udvikle og arbejde på tværs af borgerforløb
 • arbejde tværprofessionelt

Læs mere om APN

Som sygeplejerske i socialområdet er der mange spændende opgaver du kan varetage, med opmærksomhed på at de pædagogiske og sundhedsfaglige opgaver går hånd i hånd. Socialområdet favner sygeplejersker i sundhedsplejen, Familiehuset, bosteder og rusmiddelcenter.

Rusmiddelcenteret
Er du sygeplejerske på Rusmiddelcenteret arbejder du med opgaver indenfor alkohol- og stofmisbrug. Her har du særligt mulighed for at udvikle dine kompetencer indenfor motiverende samtaler og kognitiv misbrugsbehandling.

Dit arbejde består i at hjælpe misbrugeren til selvindsigt omkring misbruget og de reaktionsmønstre, der er forbundet med det, og hjælpe med nogle nye måder at reagere på. Det foregår gennem psykoedukationssamtaler udfra et ACT perspektiv. (ACT = Acceptance And Commitment Therapy som er en moderne kognitiv-adfærdsterapi. Du udvikler din indlevelsesevne, kommunikationsform og har en vigtig rolle i behandlingsforløbet.

Du vil blive uddannet i...

 • Motiverende interview (MI)
  Anerkendt metode der er baseret på personens egne ønsker, mål og perspektiver. Det er en metode i samtaleteknik, der sigter på personen bliver afklaret omkring egne værdier og livsstil. Herved kan der skabes en indre motivation til forandring af en konkret adfærd eller livsstil. Kurser afholdes som internater enten i Århus eller Middelfart og har en samlet varighed på 4 dage. Du aftaler og planlægger forløb med din leder

 • Acceptance And Commitment Therapy (ACT) 
  Moderne kognitiv-adfærdsterapi. En metode til at møde sig selv, andre og verden på. Denne arbejdsmetode tager afsæt i borgerens vilkår, værdier og liv. Uddannelsen foregår over 6-8 dage

Der arbejdes desuden løbende med opkvalificering af tværfagligt samarbejde med jobcenter, myndighed og lokalpsykiatrien (LPD). 

Går du med en spirende lyst til at være leder er der også mulighed for det. Ved at varetage særlige funktioner eller have særlige ansvarsområder i organisationen kan du opøver kompetencer indenfor fx kommunikation, planlægning og koordinering samt ressourcestyring, og du kan styrke dine organisatoriske kompetencer, du vil få et godt fundament at stå på til dit første lederjob.

Du kan eksempelvis få opgaver eller funktioner knyttet til personaleadministration og personaleudvikling; økonomi; eller du kan medvirke i arbejdsgrupper, råd og lignende, hvor du agerer på organisationen vegne. Kendskab til arbejdsmiljø, proces- og projektledelse kan også være værdifuldt, ligesom det er muligt at søge om deltagelse i formelle før-leder-kurser.

Som leder i Sundhed- og omsorg er det formelle krav til lederuddannelse Diplom i ledelse DOL eller tilsvarende.

Snak med din leder om, hvordan du bedst forbereder dig på en karriere indenfor ledelse. Hvis du allerede er i en lederstilling, og vil du gerne have mere ansvar, så start med at opdatere dit CV, så det reflekterer dine erhvervede kompetencer og viser de resultater du har skabt. Tag derefter en samtale med din leder om, hvad dit næste skridt bør være.

Læs mere om:

Som uddannet sundhedsplejerske arbejder du efter Sundhedsloven for at fremme sundhed og trivsel, samt forebygge fysisk og mental mistrivsel hos såvel gravide, spæd- og småbørn, skolebørn samt familier. Der er særligt fokus på gravide, børn og familier i sårbare og udsatte positioner, og du vil her medvirker til at sikre børn og unge en sund opvækst og derved skabe forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Sundhedsplejen i Danmark er et helt unik, da det er et tilbud, som tilbydes til alle nybagte familier, og over 95% af alle familier tager imod dette. 

Med en nysgerrig og faglig, anerkendende professionelle tilgang, kan sundhedsplejersken med sin dialogbaserede tilgang, støtte og medvirke til at skabe udvikling og forebygge mistrivsel hos børn, unge og familier.

Bekendtgørelsen til specialuddannelsen som sundhedsplejerske: Retsinformation.dk


Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune tilbyder

 • Graviditetsbesøg
 • Besøg 4. eller 5. dag efter fødsel
 • Besøg i hjemmet/klinikbesøg
 • Åben konsultation
 • Mødregruppe
 • Kostgruppe
 • Skolesundhedsplejen
 • Tilbud til børn med inkontinens
 • Besøg til forældre, der venter på hjemtagelse af et adoptivbarn
 • Tilbud til forældre til for tidligt fødte børn

Konsulentfunktion i skole-dagtilbud
Sundhedsplejen har tæt samarbejde med Familiehuset, Familieambulatoriet, misbrugscentre, jordemødre, praktiserende læger og socialrådgivere.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller andre kommentarer er du altid velkommen til at kontakte os.

Ledige stillinger i Norddjurs Kommune

Hold øje med ledige stillinger på vores hjemmeside, da vi løbende søger nye medarbejdere.

Ledige stillinger