Karriereveje for Sygeplejersker

Norddjurs Kommune byder på et væld af muligheder, faglig og personlig udvikling. Gå på opdagelse og find inspiration til dine karriere muligheder som sygeplejerske.

Som Sygeplejerske i Norddjurs arbejder du sammen med borger og pårørende i beslutninger om sundhed og sygdom. Du samarbejder tværprofessionelt med mennesker i mange forskellige livssituationer.

Som sygeplejerske i Norddjurs Kommune er du en vigtig del i det nære sundhedsvæsen.

Med høj faglighed og omsorg medvirker du til at opfylde målsætninger for befolkningens sundhed på både Sundheds- og omsorgsområdet, Socialområdet samt i Børne- og Familieområdet Det kræver dygtige, faguddannede sygeplejersker, der sammen med kollegaer og andre fagligheder, samarbejder med borgere og pårørende.

Sygeplejerskens fagområde er rettet mod borgere i alle aldersgrupper, hvis sundhed er truet, og mod borgere med akut og kronisk somatisk og psykiatrisk sygdom. Der er fokus på både borgers grundlæggende behov og de særlige behov, der opstår ved sygdom, eller når sundheden er truet.

Du betyder noget særligt, ligesom dit job betyder noget særligt. Du koordinerer bl.a. borgerforløb samt kvalitetssikrer dokumentation og indsatser. Du indgår i en nysgerrig og reflekterende kultur, hvor du også har indflydelse på, at området har de rette kompetencer til de stadig mere komplekse opgaver.

Du tager initiativ, og i samarbejde med andre sundhedsprofessionelle tager du medansvar i forhold til sundhedsfremmende, sundhedsbevarende, forbyggende, behandlende, rehabiliterende og lindrende opgaver. Du har en central rolle i forhold til at sundheds- og sygdomsforløb opleves sammenhængende for borger og pårørende, og får erfaring med at yde helhedspleje til borgere med en lang række medicinske og kirurgiske problemstillinger. Du udvikler dine kompetencer indenfor alle sygeplejens fire virksomhedsfelter: At udføre, formidle, lede og udvikle sygeplejen.

Du vil sammen med dit ansættelsessted, udvikle dine kompetencer og din evne til at finde både organisatoriske og individuelle løsningsforslag.

Læs mere om sygeplejerskernes virksomhedsområde, som er beskrevet i Bekendtgørelse om uddannelse til professionsbachelor i sygepleje.

Der er udarbejdet kompetenceprofiler, hvori du finder profilen for den færdigintroducerede sygeplejerske.

Stillings og funktionsbeskrivelser kan efterspørges i de lokale enheder.

I Norddjurs Kommune er der ansat sygeplejersker både på Sundheds- og omsorgsområdet, Socialområdet samt Børne- og Familieområdet.

 • Plejecentre
 • Døgnafsnit (akutpladser og døgngenoptræning)
 • Hjemmesygepleje
 • Demenscenter
 • Sundhed og træning
 • Visitation og hjælpemidler
 • Administration og udvikling
 • Sundhedsplejen og Familiehuset
 • Bosteder
 • Rusmiddelcenter
 • Myndighedsafdelingen

Som sygeplejefaglig specialist driver du i samråd med ledelsen udviklingen på det kliniske fagområde, du er specialist i.

Du er opdateret på seneste viden indenfor dit fagområde og du opsøger og formidler denne viden på tværs i organisationen for at understøtte, at de øvrige medarbejdere har de fornødne kompetencer, samt for at sikre ensartet høj kvalitet i vores indsatser til borgerne.

Som specialist rådgiver du ledelsen i forhold til prioriteringsspørgsmål og implementering af ny viden eller teknologi, således at de ledelsesmæssige beslutninger foretages på et oplyst og gennemsigtigt grundlag.

Alle vores sygeplejefaglige specialister arbejder sammen i det sundhedsfaglige specialistteam og koordinerer undervisning og andre tiltag, ligesom specialisterne supplerer hinanden med deres kompetencer. Når du ikke arbejder i funktionen som specialist, er du en del af den sygeplejegruppe, hvor du er ansat.

Specialer i Norddjurs Kommune

 • Akut sygepleje
 • Demens
 • KOL
 • Kontinens
 • Palliation
 • Sår

Som sygeplejerske har du mulighed for at fordybe dig i og udvikle dine kompetencer ved at varetage særlige funktioner i den enhed du er ansat i.

Hvis du har særlig interesse i patientsikkerhed kan du blive borgersikkerhedskoordinator (BSK).

Du kan blive nøgleperson på et klinisk område, som en del af de sygeplejefaglige specialer, eller have en nøglefunktion på et administrativt område. Kliniske nøglefunktioner omfatter bl.a. sår, demens eller kontinens. Administrative nøglefunktioner omfatter bl.a. dokumentation, planlægning, IT-superbruger eller depotansvarlig.

Når du har ansvaret for et bestemt område, samarbejder du med både kolleger og med ledelsen om at sikre kvaliteten og udvikle fagligheden på det specifikke område.

Hvis du har lyst til at prøve kræfter med mere projektorienteret arbejde, er der mulighed for, at du i en begrænset periode, kan være implementeringsagent. Her understøtter du den lokale ledelse i implementering af forskellige tiltag i organisationen.

Spørg din leder hvilke muligheder, der er i din enhed.

Som sygeplejerske på socialområdet er der mange spændende opgaver du kan varetage, med opmærksomhed på, at de pædagogiske og sundhedsfaglige opgaver går hånd i hånd. Socialområdet favner sygeplejersker i Sundhedsplejen, Familiehuset, bosteder og på vores rusmiddelcenter.

Rusmiddelcenteret

Er du sygeplejerske på Rusmiddelcenteret arbejder du med opgaver indenfor alkohol- og stofmisbrug. Her har du særligt mulighed for at udvikle dine kompetencer indenfor motiverende samtaler og kognitiv misbrugsbehandling.

Dit arbejde består bl.a. i at hjælpe misbrugeren til selvindsigt omkring misbruget og de reaktionsmønstre, der er forbundet med det samt hjælpe med nye måder at reagere på.

Det foregår gennem en moderne, kognitiv adfærdsterapi. Du udvikler din indlevelsesevne, kommunikationsform og har en vigtig rolle i behandlingsforløbet.

Der arbejdes løbende med opkvalificering af tværfagligt samarbejde med jobcenter, myndighed og lokalpsykiatrien.

Bosteder

Som sygeplejerske på et af Norddjurs Kommunes bosteder er du medansvarlig for at kvalitetssikre hele den sundhedsfaglige indsats, der også er hos borgere med psykiske lidelser, udviklingshæmning, eller anden form for kognitiv funktionsnedsættelse.

Du arbejder på pædagogisk vis sammen med dine kollegaer med at vurdere, planlægge, udføre, udvikle, undervise og dokumentere disse sundhedsfaglige indsatser.

Gennem rehabiliterende relationsarbejde, konflikthåndtering og kommunikation med diverse sundhedsfaglige instanser omkring og sammen med den enkelte borger, medvirker du til at optimere en hverdag, hvor både de psykiske og fysiske problemstillinger bliver taget hånd om.

Desuden er den sundhedsfaglige forebyggelsesindsats også et kontinuerligt fokusområde.

Socialområdet er en uddannelsesplads for pædagogstuderende, sygeplejestuderende og social- og sundhedsassistentelever.

I Norddjurs Kommune har vi en Psykiatripolitik, og vi arbejder efter en socialpolitisk tilgang.

Som uddannet sundhedsplejerske arbejder du efter Sundhedsloven for at fremme sundhed og trivsel, samt forebygge fysisk og mental mistrivsel hos såvel gravide, spæd- og småbørn, skolebørn samt familier. Der er særligt fokus på gravide, børn og familier i sårbare og udsatte positioner, og du vil her medvirke til at sikre børn og unge en sund opvækst og derved skabe forudsætninger for en sund voksentilværelse.

Sundhedsplejen i Danmark er helt unik, da det er et tilbud, som tilbydes til alle nybagte familier, og over 95% af alle familier tager imod dette. 

Med en nysgerrig og faglig, anerkendende professionelle tilgang, kan sundhedsplejersken med sin dialogbaserede tilgang, støtte og medvirke til at skabe udvikling og forebygge mistrivsel hos børn, unge og familier.

Læs bekendtgørelsen til specialuddannelsen som sundhedsplejerske.

Sundhedsplejen i Norddjurs Kommune tilbyder

 • Graviditetsbesøg
 • Besøg 4. eller 5. dag efter fødsel
 • Besøg i hjemmet/klinikbesøg
 • Åben konsultation
 • Mødregruppe
 • Kostgruppe
 • Skolesundhedsplejen
 • Tilbud til børn med inkontinens
 • Besøg til forældre, der venter på hjemtagelse af et adoptivbarn
 • Tilbud til forældre til for tidligt fødte børn

Konsulentfunktion i skole- og dagtilbud

Sundhedsplejen har tæt samarbejde med Familiehuset, Familieambulatoriet, misbrugscentre, jordemødre, praktiserende læger og socialrådgivere.

Har du lyst og mod på at stille dit kandidatur til rådighed som tillidsvalgt? Så er det muligt at opstille, når et valg annonceres. Du skal vælges blandt dine kollegaer. 

Der er tale om både Tillidsrepræsentant og Arbejdsmiljørepræsentant

Har du ambitioner om at videreuddanne dig og få nye kvalifikationer, så har du mulighed for, i samråd med ledelsen og via din personlige udviklingsplan, at søge videreuddannelse på diplom-niveau eller en tage masteruddannelse som APN (Advanced Practice Nurse).

Sundhedsfaglig diplom

Denne uddannelse er et krav, hvis du vil varetage funktionen som sygeplejefaglig specialist. Uddannelsens obligatoriske moduler omhandler blandt andet videnskabsteori og derudover har du valgmuligheder, der understøtter dit faglige speciale.

Læs mere om uddannelsen Sundhedsfaglig diplom

Klinisk Vejleder

Uddannelsen er obligatorisk, hvis du vil have ansvar for uddannelsen af sygeplejestuderende. Med modulet klinisk vejleder bliver du rustet til at guide de studerende sikkert gennem de kliniske uddannelsesforløb.

Læs mere om uddannelsen til Klinisk vejleder

Borgernær sygepleje

Med specialuddannelsen i borgernær sygepleje tilegner du dig specialiseret teoretisk viden og kliniske færdigheder inden for borgernær (kommunal) sygepleje til ældre medicinske borgere, borgere med kroniske sygdomme og borgere med psykiske lidelser samt borgere med samtidigt misbrug.

Uddannelsen henvender sig til sygeplejersker med min. 2 års erfaring som sygeplejerske.

Her kan du læse mere om bekendtgørelsen for Borgernær sygepleje, om optagelseskravene samt rammer og vilkår.

DOL (diplom i offentlig ledelse)

Uddannelsen er et krav, hvis du har en lederstilling i Sundheds- og omsorgsområdet.

Læs mere om DOL

APN (Advanced Practice Nurse)

APN uddannelsen er en ny uddannelse som forbereder sygeplejersker til at arbejde selvstændigt på et højt klinisk niveau.

Avancerede kliniske sygeplejersker arbejder med komplekse sygeplejeopgaver i et tæt samarbejde med lægeprofessionen.

APN-sygeplejersker kan:

 • udføre klinisk udredning
 • udføre sygeplejefaglig diagnosticering og iværksætte intervention inden for afgrænsede sygdomsgrupper
 • udføre klinisk lederskab
 • arbejde sundhedsfremmende og forebyggende
 • udvikle praksis – herunder hensigtsmæssige arbejdsgange
 • udvikle og arbejde på tværs af borgerforløb
 • arbejde tværprofessionelt

Går du med en spirende lyst til at være leder, er der også mulighed for det. Ved at varetage særlige funktioner eller have særlige ansvarsområder i organisationen kan du opøve kompetencer indenfor f.eks. kommunikation, planlægning og koordinering samt ressourcestyring. Du styrker dine organisatoriske kompetencer og du vil få et godt fundament at stå på til dit første lederjob.

Du kan eksempelvis få opgaver eller funktioner knyttet til personaleadministration og personaleudvikling; økonomi eller du kan medvirke i arbejdsgrupper, råd og lignende, hvor du agerer på organisationens vegne. Kendskab til arbejdsmiljø, proces- og projektledelse kan også være værdifuldt, ligesom det er muligt at søge om deltagelse i formelle før-leder-kurser.

Som leder i på Sundheds- og omsorgsområdet er det formelle krav til lederuddannelse Diplom i ledelse DOL eller tilsvarende.

Snak med din leder om, hvordan du bedst forbereder dig på en karriere indenfor ledelse. Hvis du allerede er i en lederstilling, og vil du gerne have mere ansvar, så start med at opdatere dit CV, så det reflekterer dine erhvervede kompetencer og viser de resultater, du har skabt. Tag derefter en samtale med din leder om, hvad dit næste skridt bør være.

Læs mere om

Kontakt

Hvis du har spørgsmål eller andre kommentarer er du altid velkommen til at kontakte os.

Ledige stillinger i Norddjurs Kommune

Hold øje med ledige stillinger på vores hjemmeside, da vi løbende søger nye medarbejdere.

Ledige stillinger