Vild Med Vilje i Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommune er godt i gang med at ændre vores grønne arealforvaltning, så vi giver plads til lidt mere vildskab på udvalgte kommunale arealer.

I Norddjurs Kommune arbejder vi for at gøre naturen vildere, rigere og mere mangfoldig. Vi ønsker at gøre en positiv og reel forskel for den vilde natur blandt andet via en justering af den kommunale drift i parker, langs vejkanter osv. 

Derfor er Norddjurs Kommune meldt ind i foreningen Vild med Vilje, der har til formål at udbrede viden om og inspirere til indsatsen for mere biodiversitet i vores natur.   

Du kan læse mere om foreningen Vild med Vilje her 

At være vild med vilje kræver stor faglighed, planlægning og forståelse for, hvordan man skaber de bedste forudsætninger for dyre- og planteliv. Derfor foregår arbejdet gennem et tværfagligt samarbejde mellem kommunens biologer og driftsafdeling for at skabe den bedst mulige indsats.

Vi arbejder blandt andet med at reducere antallet af slåninger af græs på udvalgte grønne arealer, i vejgrøften og på helle-anlæg. Nogle steder lader vi endda vegetationen stå.  Derudover udsår vi hjemmehørende planter til gavn for vilde bier og andre insekter, udfører differentieret græsklipning og udplanter træer og buske. Alt sammen med det formål at skabe gode leveforhold for blomstrende urter, sommerfugle og vilde bier.

 

Vild Med Vilje-indsatser

De enkelte indsatser er foregår på udvalgte, kommunale arealer. Der sker således følgende:

Biodiversiteten er især truet, fordi et stort antal hjemmehørende plantearter, som mange insekter er helt afhængige af, er i kraftig tilbagegang. Udsåning af disse plantearter er derfor en af metoderne til at fastholde og forøge den biologiske mangfoldighed

I 2020 anlagde Norddjurs Kommune seks nye blomsterenge på i alt 2,5 hektar og i 2021 yderligere 1,5 hektar. Flere steder hjælper lokale ildsjæle med arbejdet, der består af klargøring af jorden, udsåning og efterfølgende pleje. 

Blomsterengene slås to gange årligt, i foråret og efteråret. Vi sørger for at lade afklippet ligge i fjorten dage, så frøene drysser af inden opsamlingen. På den måde vil blomsterengen udvikle sig og blive mere artsrig år efter år.   

Der findes mange typer frøblandinger, og desværre er alle ikke lige velegnede, da de ofte indeholder arter, som slet ikke findes i naturen. Derfor har  kommunens biologer kvalitetssikret de frøblandinger, der er blevet anvendt. Frøblandingerne er valgt med det formål at give føde og levesteder for mange forskellige insekter ved at vælge frøblandinger med et højt indhold af planter, der i forvejen findes i Danmarks natur.  

Rigtig mange kommuner anvender udsåning af vilde planter, som en synlig måde at skabe hurtige resultater. Desværre er der få eksempler på at kommunerne evaluerer, hvilken effekt udsåningerne har. Det vil vi gøre noget ved i Norddjurs Kommune, og vi vil derfor tilse de udsående blomsterstriber i løbet af sensommer, og se på hvordan de virker.

Ud over at fremme biodiversiteten, er det vores håb, at blomsterengene vil skabe glæde for børn og voksne, der kan nyde synet af de smukke blomster. 

Hvor kan du også finde blomsterenge:

Allingåbro

 • Jernbanegade

Auning

 • Industrivej

Grenaa

 • Randersvej v/Arnoldi
 • Kattegatvej
 • Andereservatet
 • Stenminevej i Grenaa Plantage

Ørsted

 • Toldbodgyde
 • Østerbakken

Trustrup

 •  og det nye anlæg i Trustrup (som kan ses på billederne nedenfor)

  

 

I foråret 2021 udleverede Norddjurs Kommune cirka 1000 gratis frøposer til private haveejere samt lokale virksomheder og institutioner.

Tiltaget var en stor succes og i løbet af sommeren dukkede der de fineste små blomsterstriber op rundt omkring i kommunen. Formålet med tiltaget var især at udbrede budskabet om, at vi alle kan bidrage til at fremme biodiversiteten i vores natur og at man som haveejer faktisk kan gøre en stor forskel ved at invitere en smule mere vildskab ind i sin have.  

 Frøposen indeholdt en blanding med 28 vilde danske blomster, som kan være til gavn for vilde bier, sommerfugle og insekter i mange år.

Med frøposen medfulgte en flyer, som vejledte haveejeren i at udså blomsterfrøene på bedste vis samt en henvisning til kommunens pjece “Giv plads til liv”, der går endnu mere i dybden med, hvordan man skaber mere biologisk mangfoldighed i haven.

Du kan finde pjecen her på hjemmesiden eller du kan hente den på dit lokale bibliotek.  

Billederne nedenfor viser udlevering af frøposer i 2021, og resultatet af en udsåning i Øster Alling med frøposterne.

  

Billedet nedenfor viser et resultat af frø udsået af de udleverede frøposer i Øster Alling i 2021:

Billede 2 Udsaaning Øster Alling Borger Billede 7

 

Vejbede, grøfter og helle-anlæg har en større betydning for biodiversiteten, end man måske skulle tro. Områderne fungerer blandt andet som levested for dyr og planter, og som spredningskorridorer og trædesten mellem større og mindre naturområder.

Det er allerede mange år siden, at Norddjurs Kommune gik i gang med at udvælge nogle vejstrækninger, hvor vi reducerer antallet af slåninger, ændrer slåhøjden eller slåtidspunktetDette kan ændre artssammensætningen fra græs til blomstrende urter og giver planterne større mulighed for at blomstre og smide frøene igen.

Trafiksikkerhed har højeste prioritet, så derfor sørger kommunen for, at vejene har gode oversigtsforhold, at vejen skal kunne afvandes og sneen kan fyge væk etc. I foråret klipper vi derfor kun de arealer, hvor vi skal tage hensyn til trafiksikkerhed samt langs frøgræsmarker. efteråret foretager vi et større klip af alle vejkanter. Om sommeren foretages slåninger langs de kommunale veje oftest af private lodsejere, som har jorde, der grænser op til vejkanten. 

Nedenstående billede ved Netto i Auning er et eksempel på, hvor meget liv der kan være midt i byen mellem parkeringspladser og en vej.

 

Der er fortsat behov for almindelige kortklippede plæner til leg, picnic og boldspil. Men de kortklippede plæner har en meget lille biologisk værdi og kræver samtidig intensiv pleje. Derfor arbejder Norddjurs Kommune også for at reducere driften på de grønne arealer, hvor dette kan lade sig gøre. Arealerne varierer i størrelse og kan være alt fra udkanten af en boldbane, til vejrabatter og større anlæg.

Fælledgræs

På udvalgte kommunale arealer har vi anlagt "Fælledgræs". Dette indebærer, at vi enten lader arealet står helt urørt eller kun slår græsset 1 gange årligt. Dette giver vilde urter mulighed for at blomstre og være en vigtig fødekilde for bier, sommerfugle og andre insekter urørt eller 1 gang årlig. Vi undlader desuden at gødske græsset. Dette vil begunstige urter frem for græsser og andre næringskrævende arter. 

Kommer du forbi et område med høj vegetation, er det altså ikke fordi gartneren holder fri. Tværtimod holder vi øje med områderne med fælledgræs og sørger for at klippe stier, så børn og voksne nemt kan færdes i området.

Differentieret græsslåning

Norddjurs Kommune eksperimenterer desuden med ”differentieret græsslåning”, der også kaldes mosaikslåning. Dette indebærer, at man opdeler et areal i felter, som klippes på forskellige tidspunkter på året, således at noget af græsset er højt, når andet er slået.  Dette vil sikre, at insekter i de behandlede felter overlever slåningen og at der hele tiden er blomstrende urter til stede for dem. 

Nedenfor er et eksempel på "Fælledgræs" i Grenaa:

Allingåbro

 • ved Rådhuset,
 • Broagervej
 • Jernbanegade i Allingåbro

Auning

 • Centertorvet, Auning
 • Industrivej, Auning (bred græsrabat)
 • Nørregade/Juelsgade, Auning
 • Tårupvej, Auning

Bønnerup

 • Åvej (skoven)

Grenaa

 • Andereservatet
 • Fornæsvej/Stenmarksvej
 • Kattegatvej (bred græsrabat)
 • Kølvej
 • Randersvej (v. Arnoldi, Grenaa)
 • Rosengade
 • Søgade/Kystvej
 • Østergade
 • Århusvej (bøgepur - Ringvejen til Fasanvej)
 • Stenmilevej, Grenaa Plantage
 • Æblelunden (Lergravsvej)

Hoed

 • Rundkørsel på Hoedvej

Stenvad

 • Bygade/Stendyssevej

Trustrup

 • Lyngbyvej

Ørsted

 • Toldbodgyde, Ørsted
 • Østerbakken, Ørsted

 

Kontakt

Driftskontoret
Vej og Ejendom