Klagevejledning - Miljø- og Fødevareklagenævnet

Visse afgørelser, som træffes af kommunen, kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet, medens andre afgørelser ikke kan indbringes for anden administrativ myndighed.

Hvorvidt der er mulighed for at klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet, vil fremgår af den konkrete afgørelse.

Klagen skal indsendes via Klageportalen, som man finder et link til på forsiden af Nævnenes Hus.

Man logger på med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen, og klagen er modtaget, når klager har godkendt klagen og betalt gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde herfor.

Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen.

Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være indgivet senest på dagen for klagefristens udløb kl. 23.59.

Klagegebyret er på 900 kr. for privatpersoner og 1.800 kr. for virksomheder eller organisationer.

Det drejer sig om afgørelser efter bl.a. planloven (herunder landzonebestemmelserne), naturbeskyttelsesloven, miljøbeskyttelsesloven og husdyrbrugsloven.

Undtaget er klager og afgørelser om ekspropriation.

Undtaget er ligeledes klager over fredningsafgørelser og afgørelser efter skovloven og naturbeskyttelsesloven vedrørende Natura 2000-planer samt afgørelser om afslag på aktindsigt efter lov om offentlighed i forvaltningen, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

Privatpersoner vil være lodsejere og andre, der som personer er klageberettigede efter de pågældende love, herunder flere personer, der klager sammen.

En klage vil blive anset for at være fra privatpersoner, når disse repræsenteres af rådgivere, herunder advokater.

Også klager fra grundejerforeninger eller andre foreninger, som alene anses som klageberettigede som repræsentanter for klageberettigede privatpersoner, vil falde ind under reglen om privatpersoners gebyr.

Det forudsættes i den forbindelse, at foreningen kan godtgøre, at den repræsenterer klageberettigede privatpersoner.

Virksomheder er CVR-registrerede virksomheder, der er klageberettigede efter de pågældende love. Det gælder såvel personligt drevne virksomheder som virksomheder i selskabsregi.

Det er i den forbindelse uden betydning, hvordan virksomheden repræsenteres i klagen, herunder ved direktion, bestyrelse eller rådgiver.

Det er endvidere uden betydning for gebyrreglerne, om virksomheden klager som adressat for den afgørelse, der klages over, eller om den på andet grundlag er klageberettiget.

Organisationer er de foreninger og lignende, som er klageberettigede i henhold til de pågældende love. Under dette begreb falder også klager fra foreninger og lignende, som indgives på vegne af klageberettigede personer, når foreningen selv er klageberettiget i sagen.

Også lokale foreninger, som efter de forskellige love er klageberettigede, vil falde ind under reglerne for organisationer.

Offentlige myndigheder som kommunalbestyrelser, regionsråd eller statslige myndigheder sidestilles med virksomheder eller organisationer.

Mere om klagereglerne findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside. Her fremgår det også, hvordan klagereglerne er for de enkelte lovområder.