Afbrænding af haveaffald og halm

Afbrænding af haveaffald er generelt forbudt jfr. affaldsbekendtgørelsen.

 • Hækafklip
 • Kviste og blade
 • Bark og flis
 • Gulerodstoppe, blomster og andre plantedele - dog kun fra sunde planter
 • Ukrudt - friskt eller vissent
 • Staudetoppe - visne eller friske
 • Tørret græsafklip (fugtigt græsafklip rådner)
 • Hø, halm og dyregødning
 • Nedfaldsæbler og lignende

Haveaffald kan afleveres på genbrugsstationen, hvor det bliver nedfliset og komposteret.

Afbrænding af haveaffald er forbudt jævnfør affaldsbekendtgørelsens § 50

Det er dog tilladt at brænde rent, tørt træ på særligt indrettede bålpladser, og det er tilladt at afbrænde haveaffald Sankt Hans Aften den 23. juni, jævnfør affaldsbekendtgørelsens § 36.

Det er tilladt at afbrænde haveaffald, parkaffald og haveaffaldslignende affald fra gartnerier, naturplejeaktiviteter m.v., når dette sker uden gene for andre. Afbrænding af træstød og hugstaffald er tilladt i sammenhængende bevoksninger af skovtræarter på mindst 0,5 ha og mindst 20 meters bredde (skovbrug).

Jævnfør regulativ for erhvervsaffald § 15 og affaldsbekendtgørelsens § 50.

Generelt skal afbrænding altid ske uden gene for andre samt under hensyntagen til brandmyndighedens bestemmelser.

Af hensyn til miljøet er det i næsten alle tilfælde forbudt at brænde halm m.v. af på marker eller uopdyrkede arealer. 

 Det er dog tilladt:

 • At flammebehandle ukrudt.
 • At afbrænde halm fra frøgræs på arealer, hvor afgrøden dyrkes næste år.
 • At afbrænde halm, som har været anvendt til overdækning.
 • At afbrænde mindre spild, f.eks. fra presning af halm og fejlbundne halmballer.
 • At afbrænde våde halmballer - kræver forudgående orientering af kommunen.

Afbrænding skal foregå under opsyn og må kun ske i dagtimerne. Se følgende bekendtgørelse: Bekendtgørelse om forbud mod markafbrænding af halm m.v.

Desuden findes bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v., i medfør af beredskabsloven.

Denne fastlægger bestemmelser bl.a. om afstandskrav og mængde, som skal mindske risikoen ved enhver afbrænding for at ild breder sig, for at der sker personskade og for at store værdier ødelægges. 

Vær opmærksom på, om der evt. er udstedt afbrændingsforbud af beredskabet. Du kan tjekke det på Beredskabsstyrelsens hjemmeside www.brs.dk

På Anholt er der permanent afbrændingsforbud.

Miljøteamet