International naturbeskyttelse (Natura 2000)

Natura 2000

Overalt i Europa er naturen under pres, og dyr og planter går tilbage i antal og udbredelse. For at modvirke dette har alle lande i EU udpeget internationale naturbeskyttelsesområder, også kaldet Natura 2000-områder. Natura 2000 er et netværk af områder, som rummer naturtyper og arter, som er værdifulde, sjældne eller truede i EU. Netværket danner tilsammen et økologisk netværk af beskyttede naturområder i hele EU, og består af:

 • Habitatområder
 • Fuglebeskyttelses-områder

Foruden Natura 2000-områderne findes der også ramsar-områderne, der i mange tilfælde er sammenfaldende med fuglebeskyttelses-områderne. Udpegningen er sket i henhold til Ramsar-konventionen. Samtlige danske Ramsar-områder er også omfattet af fuglebeskyttelses-områder, og indgår på den måde også i Natura 2000-netværket.

Lovgivningen

Habitat- og fuglebeskyttelses-direktiverne er implementeret i dansk lovgivning bl.a. i habitatbekendtgørelsen

Habitatbekendtgørelsen udelukker ikke erhvervsmæssig og anden anvendelse af Natura 2000-områderne, men forpligter Danmark og alle andre medlemslande til at 

 • iværksætte nødvendige bevaringsforanstaltninger,
 • undgå forringelser af Natura 2000-områderne og betydelige forstyrrelser af de arter, som områderne er udpeget for, 
 • sikre, at planer og projekter ikke føres ud i livet, hvis det kan skade Natura 2000-områders integritet, og
 • der ved eventuelle fravigelser af denne beskyttelse iværksættes kompenserende foranstaltninger, så fravigelsen ikke skader sammenhængen i Natura 2000-netværket.

Udpegningsgrundlaget

Habitatområderne er udpeget for at beskytte arter og naturtyper, der er karakteristiske, truede, sårbare eller sjældne i EU. Målet er først og fremmest at opretholde eller genoprette gunstig bevaringsstatus for arterne og for naturtyperne. Således vurderer kommunen aktiviteter, projekter og planer for, om de kan påvirke områderne væsentligt, og sikrer at tilladelser, godkendelser og dispensationer ikke giver anledning til væsentlige påvirkninger. Dette gælder ikke kun aktiviter etc. der ligger indenfor Natura 2000-netværket, da aktiviteter udenfor godt kan påvirke ind i områderne.

En række arter, der er omfattet af Natura 2000-områderne er de såkaldte bilag II-arter. Der er et vist overlap mellem de arter og de arter, der er udpeget bilag IV-arter, og derved er omfattet af en streng beskyttelse overalt i deres naturlige udbredelsesområder - indenfor og udenfor Natura 2000-netværket. Se mere om bilag IV-arter hér

Hvert enkelt fuglebeskyttelses-område er udpeget for at beskytte bestemte fuglearter - enten ynglefugle eller trækfugle, og skal sikrer levestederne for de udpegede, sjældne, truede eller følsomme yngle- og trækfugle.

Samlet set yder Natura 2000-områderne beskyttelse til områdernes arter og naturtyper, og sikrer arbejdet med at de alle har eller får en god bevaringsstatus. Det sker gennem bevaringsforanstaltninger, der sikrer eller genopretter udpegningsgrundlaget, dvs. de arter om naturtyper, som Natura 2000-områderne er udpeget for at beskytte.

For hvert Natura 2000-område i Danmark har Miljøstyrelsen udarbejdet en Natura 2000-plan, der på nuværende tidspunkt tæller den tredje generation Natura 2000-planer. Hele planarbejdet anvender de samme Natura 2000-områder i hele planperioden, og dette arbejder startede med en Basisanalyse, der udkom i 2021.

Inden for Norddjurs Kommune er der siden foretaget ændringer i navngivning og nummerering af nogle områder. Der er således en forskel mellem de gældende Natura 2000-områder, som kommunen, staten og andre myndigheder vurderer i forhold til siden ændringen, og de områder, der ligger til grund for plandokumenterne for de samme områder.

Det kan, i denne tredje planperiode, give anledning til forvirring, men der altså denne grund til forskellen.

De gældende Natura 2000-områder i Norddjurs Kommune er således:

 • N14 - Ålborg Bugt, Randers Fjord og Mariager Fjord (uændret)
 • N47 - Eldrup Skov og søer og moser i Løvenholm Skov (uændret)
 • N263 - Nordvestlige Kattegat (NY) (relevant for Norddjurs Kommune indeholder N263:)
  • Habitatområde H42 - Anholt og havet nord for (uændret)
  • Fuglebeskyttelsesområde F127 - Nordvestlige Kattegat (NY)

Miljøstyrelsens side for Natura 2000.

Kort med gældende Natura 2000-områder (MST)

Kort med Natura 2000-planer 2022-2027 (MST)

 

 

OBS!! I perioden 19. januar til 15. marts 2024 er der offentlig høring på Natura 2000-handleplaner 2022-2027. Gå til Aktuelle offentliggørelser og høringer.

For hvert Natura 2000-område i Danmark har Miljøstyrelsen udarbejdet en Natura 2000-plan, der på nuværende tidspunkt tæller den tredje generation Natura 2000-planer. Hele planarbejdet anvender de samme Natura 2000-områder i hele planperioden, og dette arbejder startede med en Basisanalyse, der udkom i 2021. Plandokumenter for Tredje generation Natura 2000-planer kan ses af Miljøstyrelsens hjemmeside hér.

Inden for Norddjurs Kommune er der siden foretaget ændringer i navngivning og nummerering af nogle områder. Der er således en forskel mellem de gældende Natura 2000-områder, som kommunen, staten og andre myndigheder vurderer i forhold til siden ændringen, og de områder, der ligger til grund for plandokumenterne for de samme områder. Det kan, i denne tredje planperiode, give anledning til forvirring, men der altså denne grund til forskellen.   

I Norddjurs Kommune er der plandokumenter for tre Natura 2000-områder. Norddjurs Kommune har ansvar for at lave handleplaner for de lysåbne arealer på land og for skove uden fredskovspligt indenfor Natura 2000-områderne. Links til de enkelte handleplaner (2. generation) ses nedenfor:

 

Ifølge naturbeskyttelsesloven er der pligt til at anmelde visse aktiviteter, før de bliver igangsat i Natura 2000-områder til enten kommunen (ikke skovbevoksede arealer) eller til Naturstyrelsen (skovbevoksede arealer).

Har du arealer i Natura 2000-områder, skal du være opmærksom på, at visse aktiviteter skal anmeldes til kommunen inden de gennemføres.

Du kan læse, hvilke aktiviteter det drejer sig om samt læse yderligere om anmeldelsesordningen nedenfor.

Anmeldelsen skal ske inden aktiviteten sættes i gang, for at myndighederne kan vurdere, om en ønsket driftsændring eller aktivitet kan påvirke naturtyper og/eller arter i Natura 2000-områderne væsentligt.

De aktiviteter og driftsændringer, der skal anmeldes til kommunen kan enten ske indenfor skov-områder eller udenfor skov-områder.  Herudover skal bestemte driftsændringer i skove anmeldes til Miljøstyrelsen.

De anmeldelsespligtige aktiviteter omfatter lovlige aktiviteter, der normalt ikke kræver en tilladelse, godkendelse eller dispensation efter anden gældende lovgivning.

Aktiviteter i Natura 2000-områder, der ikke skal anmeldes, er dem, der kræver behandling efter anden lovgivning, og derfor behandles i de sammenhænge.

 

Følgende driftsændringer på arealer uden skov skal anmeldes til kommunen. Dog skal aktiviteter, der meddeles kommunen i medfør af anden lovgivning, ikke anmeldes.

 • Tilplantning med juletræer og skov, flerårige energiafgrøder, levende hegn og lignende i fuglebeskyttelsesområder.
 • Rydning af løvskov samt træartsskifte og plantning i løvskov.
 • Ændring i tilstanden af søer, heder, moser og lignende samt strandenge, strandsumpe, ferske enge og overdrev, der ikke opfylder størrelseskravet i § 3.
 • Ændring i tilstanden af indlandssaltenge, kilder og væld samt vandløb, der ikke er udpeget efter § 3.
 • Opdyrkning af vedvarende græsarealer i fuglebeskyttelsesområder.
 • Opdyrkning, tilplantning og sandflugtsdæmpning på klitter.
 • Rydning af krat af havtorn, gråris og enebær samt skov af skovfyr på klitter.
 • Rydning af krat af enebær på overdrev, der ikke er omfattet af § 3.
 • Væsentlig ændring inden for kort tid i græsningsintensitet, herunder ophør med græsning eller høslæt.
 • Væsentlig ændring i anvendelsen af husdyrgødning, herunder ændret gødskning fra handelsgødning til husdyrgødning.
 • Etablering af anlæg, der er nødvendige for erhvervet, herunder veje.
 • Etablering af ikke-godkendelsespligtige virksomheder i områderne, der kan medføre betydelige forstyrrelser (eksempelvis støj).

 skovbevoksede fredskovarealer skal følgende driftsændringer anmeldes til Miljøstyrelsen:

 • Ren afdrift af løvskov.
 • Plantning i løvskov. 
 • Fremme af nåletræer i løvskov.
 • Nyetablering af intensiv produktion af pyntegrønt, juletræer m.v., som forudsætter brug af hjælpestoffer (gødning og pesticider).
 • Opførelse af anlæg, der er nødvendige for erhvervet, f.eks. driftsbygninger (herunder boliger, skovveje, læggepladser m.v.).
 • Ændringer i afvandingsforholdene.

Ved tryk på nedenstående link kan anmeldelsesskemaet åbnes. Skemaet ligger som en word-fil, der kan skrives i. Derefter kan det gemmes på egen computer og printes ud. Skemaet kan også printes ud og udfyldes i hånden. Husk at underskrive skemaerne, før de indsendes til kommunen.

Anmeldelsesskema (word)

Kommunen skal have en konsekvensvurdering af aktivitetens virkning på området og vurdere, om aktiviteten vil kunne påvirke Natura 2000-området væsentligt.

Inden for 4 uger efter anmeldelsen skal kommunen meddele, hvis den anmeldte aktivitet skal vurderes yderligere.

En nærmere vurdering skal finde sted inden for 6 måneder. Vurderes aktiviteten at kunne skade de arter eller naturtyper, der indgår i udpegningsgrundlaget, har myndigheden pligt til at træffe afgørelse om at begrænse eller stoppe den påtænkte aktivitet.

Myndigheden skal også afgøre, om en eventuel afgørelse kan afvente vedtagelsen af Natura 2000-planen, eller om der er behov for at stoppe aktiviteten inden Natura 2000-planens vedtagelse.

Når der træffes en sådan beslutning, betales erstatning for de tab, der kan godtgøres som følge af afgørelsen. Afgørelser om indgreb og om erstatning kan påklages.

Kontakt Natur-team