Landskab

Unikke landskaber af mange forskellige slags.

Administration af landskabsudpegningerne

Landskaber og landskabstyper er udpeget i Kommuneplanen. I Kommuneplanen er der også formuleret nogle retningslinjer for, hvordan Norddjurs Kommune administrerer påvirkninger af disse områder. 

Landskaber i Norddjurs og Danmark

Overalt i Danmark er landskaberne blevet præget af istidens virke. Dale blev udhulet af gletcherisens erosion, isstrømme bar bjergmateriale med sig, og sandede sletter opstod af smeltevandet, som strømmede væk.

Istiden har på Djursland efterladt et meget varieret, smukt og oplevelsesrigt landskab. Grundet isens vandring er det én af de få landsdele i Danmark, der byder på næsten alle landskabstyper.

I Norddjurs finder man både store og flade landskaber, som for eksempel de inddæmmede fjordenge på den hævede havbund ved Randers Fjord eller den forblæste strandvoldsslette "Ørkenen" på Anholt. Området byder også på mere kuperede landskaber, som for eksempel de stejle skråninger i Ørum vandløbsdal og Kolindsund.

Kystlandskaberne består af såvel erosions- og udligningskyster som af marine forlande med langstrakte strandenge. Helt specielle er kystklinterne ved Sangstrup, Karlby og Gjerrild, hvor fastlandet ender brat i hvide, lodrette kridtvægge. Endelig findes der områder med klitlandskaber ved Hevring og syd for Grenaa.

Landskabsoplevelserne i Norddjurs er derfor mange, og er et grundelement i den natur- og kulturarv, som bidrager til vores velfærd og underbygger områdernes identitet. Det er den fysiske ramme for vores liv og er vigtig for os, både når det gælder produktion og rekreation, bosætning og friluftsliv.

I Norddjurs er det dermed landskabets oprindelse, der i høj grad præger og styrer vores arealanvendelse, og det har stor betydning for vores oplevelse af og forståelse for, hvorfor vores fysiske omgivelser ser ud som de gør.

Bevaringsværdige landskaber

De landskabstyper, der er mest unikke og spektakulære i Norddjurs er udpeget som bevaringsværdige landskaber i kommuneplanen. Det kan være særprægede eller sjældne landskaber, særlige varierede områder eller lokaliteter, der bryder et ellers monotont område. Det kan også være landskaber, hvor der er samspil med bevaringsværdige kulturmiljøer samt kystlandskaber, der visuelt har en sammenhæng med havet.

Det er alle sammen landskaber, der skal værnes om og passes på, så de ikke ødelægges af eksempelvis store tekniske anlæg, byudvikling og skovtilplantning.

Der er forskellige baggrunde for udpegningerne

De har store, langstrakte marker, markante skift mellem ager og skovbryn, smukke og pompøse hovedbygninger, værdifulde alléer, flotte stendiger og smukke parkanlæg. Kender man herregårdslandskabernes karakteristika, kan man faktisk opdage et herregårdslandskab selv om man ikke er kommet til hovedbygningen endnu.

Norddjurs er et af de områder i Danmark med flest herregårde. Tolv smukke godser præger landskabet med kulturhistoriske elementer, der er let genkendelige på en tur ad offentlige veje og stier.

På billedet kan du klikke på de grønne områder for at læse mere om de 12 smukke herregårde.

12 herregårde          
Holdbækgaard Estruplund Stenalt Hevringholm Gl. Estrup Løvenholm
Meilgaard Katholm Sostrup Skærvad Fævejle Stensmark

Kort herregårde i Norddjurs

Kystlandskaber, hvor især klintekysten mellem Fornæs og Gjerrild skiller sig ud.

Naturlandskaber,som landskaberne langs Grund og Randers fjordene, moseområderne i Løvenholmskoven, Ramten Skov og Stenvad hede- og moselandskab.

Landbrugslandskaber som ved Ørsted, Ørum og Lyngby.

Kontakt

Rikke Kroier
Byg og Miljø