Beskyttede arter

Udvalgte dyre- og plantearter er særligt streng beskyttet i hele EU som Bilag IV-arter.

Disse særligt beskyttede arter kaldes bilag IV-arter (udtales bilag 4-arter). Betegnelse stammer fra EU’s habitatdirektiv, hvor arterne er opført på direktivets bilag IV.

Beskyttelsen af arterne er inkorporeret i dansk lovgivning gennem naturbeskyttelseslovens kapitel 5 samt habitatbekendtgørelsen.

Arternes beskyttelse indebærer et forbud mod ødelæggelse og forstyrrelse af de steder, hvor dyrene har sine naturlige udbredelser, det vil sige hvor de yngler og opholder sig. Desuden er der forbud mod at yde skade på selve dyrene. Tilsvarende må plantearter, der er omfattet af habitatdirektivets bilag IV, ikke plukkes, graves op eller ødelægges.

I Norddjurs Kommune er der kendskab til følgende bilag IV-arter, hvoraf nogle har nationale forvaltningsplaner:

  • Flere arter af flagermus
  • Spidssnudet frø
  • Løgfrø
  • Strandtudse
  • Stor vandsalamander
  • Mark-firben
  • Odder
  • Enkelt månerude

Du kan læse mere om bilag IV-arter på Miljøstyrelsens hjemmeside.