Vådområder

Vådområder er områder, som i kortere eller længere tid er fugtige, våde eller helt står under vand

Med andre ord ligger vandspejlet enten lige ved jordoverfladen, nær jordoverfladen, svinger omkring jordoverfladen eller ligger lige over jordoverfladen. Hertil hører også lavvandede søer med en dybde på op til 2-3 meter. Vådområder kan buges til at fjerne kvælstof (N) og fosfor (P).

Kvælstof (N)

Kvælstof er et problem langs kysterne, hvor det skaber iltsvind, der dræber dyr og planter. Derfor placerer man vådområder tæt på kyster, hvor åer leder store mængder vand og dermed kvælstof ud i havet.

Sådan fungerer et kvælstofvådområde

Vådområder fjerner kvælstof fra det vand, der løber ud i åer, søer og fjorde. I den våde jord findes bakterier, der frigør luftformigt kvælstof (N2) ved omsætte nitrat (NO3). En våd eng på 100 gange 100 meter (1 hektar) kan fjerne mere end 100 kg kvælstof om året.

Fosfor (P)

Fosfor er særligt et problem i søer. Ligesom kvælstof kan fosfor resultere i iltsvind. Det indvirker negativt på mange af søens organismer, så artsrigsdommen falder. Fosforvådområder skal placeres ovenfor søerne for at få en effekt og etableres ved at ændre vandløbet, så der kommer midlertidige oversvømmelser af vandløbsnære arealer, når der er store vandføringer.

Sådan fungerer et fosforvådområde (P)

Fosfor kommer fra flere forskellige kilder, herunder blandt andet fra landbruget. Fosfor findes bundet i og til små mineralske og organiske partikler, der transporteres med vandløbsvandet. Ved store vandføringer - når der er tøbrud eller meget regn – vil det hurtigtstrømmende vand fra vandløbet trænge ud i de vandløbsnære vådområder.

Derved sænkes strømhastigheden, og partiklerne afsættes på vegetationen. Herfra optages de i vegetationen eller jorden, når vandet igen trækker sig tilbage, hvorved fosforudledningen til søer mindskes.

Etableringen af vådområderne vil også reducere fosforudledningen, i kraft af at hidtil dyrkede arealer inddrages i vådområderne, og driften på disse arealer ekstensiveres.

Vådområder i Norddjurs Kommune

Norddjurs Kommune arbejder med etablering af vådområder i kommunen. Vådområderne er et af de virkemidler til fjernelse af kvælstof, der skal bidrage til implementering af vandområdeplanerne.

I første vandplanperiode fra 2009-2014 påbegyndte Norddjurs Kommune arbejdet med at etablere vådområdet ”Øster Alling Vådenge” langs Allingåen mellem Vester Alling og Øster Alling. I den nuværende Vandplanperiode fra 2015-2021 arbejder kommunen videre med at finde egnede områder hvor der kan etableres vådområder.

Vådområderne kan kun etableres i vandoplande, hvor vandområdeplanerne beskriver, at kvælstofudledningen til kystområderne skal reduceres. For Norddjurs Kommune betyder det, at indsatsen er koncentreret om oplandet til Randers Fjord.

Aktuelle vådområde-projekter

Vil du vide mere?

Miljøstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om vådområdetyperne.

 

Kontakt

Søren Kepp Knudsen