Spildevand

Norddjurs Kommunes Spildevandsplan 2014-2022 er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 20. januar 2015.

Driften af Norddjurs Kommunes kloakforsyning foretages af AquaDjurs.

AquaDjurs as er dannet den 1. oktober 2008 og har overtaget alle offentlige spildevandsanlæg i Norddjurs Kommune.

Selskabets formål er at drive og udvikle de overtagne forsyningsaktiviteter på en effektiv måde, der er gennemskuelig for forbrugerne samt sikre en spildevands- og drikkevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, som tager hensyn til både forsyningssikkerhed og naturen.

Her kan du se AquaDjurs' hjemmeside.

Norddjurs Kommunes Spildevandsplan 2014-2022 er endeligt vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 20. januar 2015.

Her kan du se spildevandsplanen (link virker ikke i explorer).

Opdaterede kort til spildevandsplanen findes på PlandataDK, hvor der er aktuelle oplysninger om, hvornår separering af spildevand og regnvand er planlagt.

Kommunens spildevandsplan beskriver, hvilke områder der skal kloakeres, og hvor kloaksystemet planlægges ændret fra fælleskloak til separatkloak, hvor regnvand og spildevand skal skilles ad. Der gøres opmærksom på, at spildevandsplanen incl. tidsplan til enhver tid kan revideres, om nødvendigt ved at vedtage ny spildevandsplan eller tillæg til planen.

Det anbefales, at hvis du står over for at renovere eller omlægge kloakken på din egen grund, at forberede til fremtidig separering, så det bliver lettere at afkoble regnvandet.

Det kan gøres ved at nedsive regnvandet på egen grund eller lede regnvand og spildevand ud mod hovedkloakken i hver sit separate system, således at det er nemt at koble på nye stikledninger, når det på et tidspunkt skal gøres.

Spørgsmål til spildevandsplanen kan rettes til AquaDjurs as eller Byg og Miljø i Norddjurs Kommune. 

Tillæg

Der er herefter udarbejdet følgende tillæg til Spildevandsplan 2014-2022:

Tillæg nr. 1 for et område til boliger ved Auningvej i Nørager.

Tillæg nr. 2 for Auning Varmeværk.

Tillæg nr. 3 for regnvandsbassin i Øster Alling.

Tillæg nr. 5 for spildevandsledning ved Bønnerup Strand.

Tillæg nr. 6 vedrørende separeringsstrategi og klimatilpasning.

Tillæg nr. 7 for boligområde ved Vester Hesseldal, Grenaa.

Tillæg nr. 8 for regnvandsbassin i Vivild.

Register over udledningstilladelser meddelt til spildevandsselskabet AquaDjurs.

Ejendomme, der ikke er tilsluttet offentlig kloak

Kommunens spildevandsplan beskriver, hvorledes spildevandet planlægges håndteret i det åbne land. I visse oplande til vandløb og søer vil der blive stillet krav om forbedret rensning af husspildevandet fra ejendomme i det åbne land.

Andre områder kan blive optaget i kloakoplandet ved, at der etableres fælles kloak og tilslutning til kommunalt renseanlæg. Gennemførelse af spildevandsplanen vil ske over de kommende år. 

Tilladelser private renseanlæg

I forbindelse med f.eks. byggeri eller hvis kloakken ikke længere fungerer, kan der være behov for at etablere et nyt spildevandsanlæg eller forbedre på ejendommens eksisterende kloaksystem. I begge tilfælde kræver det en tilladelse fra kommunen.

Hvis spildevandets mængde eller sammensætningen ændres væsentligt, skal der søges en ny spildevandstilladelse. Det samme gør sig gældende, hvis spildevandsanlæg flyttes eller omlægges, f.eks. i forbindelse med nybyggeri eller større til- og ombygninger.

Kontakt Norddjurs Kommune, hvis du er i tvivl om, hvorvidt der ved byggeri og anlægsarbejde skal foretages ændringer i det private kloaksystem.

Husk i alle tilfælde, at afløbsarbejde skal udføres af autoriseret kloakmester.

Spildevandsafgift til staten

Ejendomme, der er tilsluttet offentlig kloak, betaler spildevandsafgift til staten via det årlige bidrag til kloakforsyningen.

Alle andre ejendomme betaler ved særskilt opkrævning af forbrugsafgifter.

Afgiften varierer afhængig af, om udledning sker til et godkendt nedsivningsanlæg, vandløb eller dræn m.v. For disse ejendomme opkræves for 170 m³ for en helårsbolig og 70 m³ for en sommer-/fritidsbolig eller efter målt vandforbrug.

Statsafgift for nedsivning incl. moms (pr. 1. oktober 2014)

Godkendt anlæg: 0,75 kr./m3
Ikke godkendt anlæg: 5,70 kr./m3

Tømningsordning for bundfældningstanke

Reno Djurs I/S administrerer tømningsordningen for bundfældningstanke (septik-, trixtanke m.m.). Alle spørgsmål vedrørende tømning, regninger m.v. besvares ved henvendelse til Reno Djurs I/S, Nymandsvej 11, 8444 Balle, tlf. 87 59 77 77.

Grundejeren betaler udgiften til tømning og behandling.

Se yderligere oplysninger om tømningsordningen på www.renodjurs.dk.

Tømning af samletanke

Samletanke tømmes efter behov. Grundejeren skal selv bestille tømningerne ved henvendelse til et registreret slamsugerfirma, der afleverer spildevandet til et kommunalt renseanlæg.

Kloakarbejde skal udføres og færdigmeldes af autoriseret kloakmester.

Blanketten her kan bruges ved færdigmeldingen

Den skal stemples og underskrives af en kloakmester med gyldig autorisation, og der skal samtidig vedlægges en afløbsplan med beskrivelse af det udførte.

Færdigmeldingen sendes til Norddjurs Kommune på mail: bygogmiljoe@norddjurs.dk.

Spildevand fra ejendomme på landet er oftest ikke tilsluttet det offentlige kloaksystem. Spildevandet bliver typisk ledt til en bundfældningstank (septiktank) og videre til sivedræn, sivebrønd, markdræn eller vandløb. 

Hvis spildevandet ledes til et nedsivningsanlæg, siver det ned gennem jordlagene. I den øvre del af jorden bliver en stor del af spildevandets indhold af forurenende stoffer nedbrudt af mikroorganismerne eller opfanges i jorden. Før nedsivningsanlægget skal spildevandet som nævnt passere en egnet bundfældningstank.

Nedsivningsanlægget kan nemmest etableres, hvor jorden indeholder sand, og grundvandet ikke står for højt. Anlægget skal normalt laves mindst 300 meter væk fra drikkevandsboringer og -brønde. Afstandskravet kan dog nedsættes til 75 meter, afhængigt af hvilken vej grundvandet løber.

Kun en autoriseret kloakmester må udføre arbejdet med etablering af spildevandsanlæg. Det er derfor en god idé at indhente faglig bistand om valg af løsning for spildevandsrensningen hos en autoriseret kloakmester, inden man går i gang med at lave en ansøgning.

Inden etablering eller ændring af et nedsivningsanlæg skal ansøgningsskema sendes til Norddjurs Kommune. Først når kommunen har givet en tilladelse til etablering af spildevandsløsningen, kan kloakmesteren gå i gang med at lave spildevandsanlægget.

Det er en fordel at lade en autoriseret kloakmester stå for projektering og ansøgning.

For at kommunen kan behandle en ansøgning, er det vigtigt, at

 • du får lavet de nødvendige forundersøgelser (grundvandsstand og jordbundsforhold m.v.),
 • alle punkterne i ansøgningsskemaet er opfyldt,
 • der er vedlagt kortbilag over placering af anlæg med mål til vej, bygning og skel,
 • der oplyses om omkringliggende brønde/boringer.

Skemaer, som skal anvendes:

Her kan du læse om, hvordan du kommer af med dit regnvand på egen grund og hvad reglerne er herfor.

Det er miljømæssigt fordelagtigt at nedsive tagvand, hvor der er egnede jordbundsforhold. Herved øges grundvandsdannelsen, og belastningen på kloakker reduceres.

En af de måder, man kan nedsive regnvand på, er i faskiner i jorden.

Der findes andre nye metoder, som eksempelvis regnbede, der er en lille beplantning i haven, hvor regnvand fra tage og hårde overflader opsamles og siver ned i jorden.

Regnbede er en billig og flot løsning til nedsivning af regnvand i haven.

En faskine er i princippet et hulrum i jorden, hvor tagvandet siver ud gennem faskinens bund og sider.

Faskinens volumen skal være stort nok til at opmagasinere vandmængden, hvis tilstrømningen midlertidigt er større end udsivningen.

Det er derfor vigtigt, at faskinen har den nødvendige størrelse, hvilket bestemmes ud fra arealet af befæstede arealer, der tilsluttes faskinen, samt af jordens beskaffenhed (nedsivningsevne). Dette skal man undersøge nærmere, inden faskinen etableres. 

Før faskinen skal der anbringes en nedløbsbrønd med sandfang, så faskinen ikke stopper til. Sandfang skal vedligeholdes og oprenses efter behov (helst hvert år).

Her kan du se hvilke retningslinjer, der gælder for udførelse og placering af faskiner.

I følgende tilfælde behøver du ikke søge Norddjurs Kommune på forhånd, når du etablerer en faskine:

Ejendommen:

 • Afledningen sker fra enfamiliehus med tilknyttede udhuse, carporte og garager og dertilhørende arealer, det vil sige ikke fra etageejendomme, boligblok eller lignende.
 • Der må kun afledes almindeligt regnvand, det vil sige ikke nogen form for spildevand eller forurening iøvrigt.

Anlægget:

 • Faskinen dimensioneres, placeres og udføres i overensstemmelse med vedtagne normer, og således at det tilledte vand kan bortledes uden ulemper for nabogrunde, terræn, installationer og bygninger m.v.
 • Der må fra faskinen ikke etableres overløb til kloakken.

Placering:

 • Afstanden til vandindvindingsanlæg og nærmeste sø, vandløb eller hav er mindst 25 m.
 • Afstand til beboelseshus med/uden kælder er mindst 5 m.
 • Afstand til hus uden beboelse men med kælder er mindst 5 m.
 • Afstand til hus uden beboelse og uden kælder er mindst 2 m.
 • Afstand til skel er mindst 2 m.
 • Arealet må ikke være forurenet. Jordhåndtering og anlægsarbejde kan i disse tilfælde kræve særlig tilladelse.
 • Der er ikke øvrige arealmæssige bindinger for brug og anvendelse af arealet.

Hvis alle ovennævnte betingelser er overholdt, kræves der ikke en særskilt tilladelse fra Norddjurs Kommune - i så fald vil anlægget ikke medføre miljømæssige gener og behøver derfor ikke at blive sagsbehandlet af kommunen.

Hvis du er i tvivl, skal du kontakte os.

Hvis ikke alle betingelser er overholdt, skal du søge Norddjurs Kommune om en tilladelse, inden arbejdet påbegyndes.

Der gøres opmærksom på, at før arbejdet med at etablere en faskine eller andet anlæg til regnvand påbegyndes, skal man sikre sig, at vandet ikke kan gøre skade.

Nedsivningsanlæg til regnvand er dimensioneret til at håndtere normal nedbør, og det betyder, at de vil løbe over, når der kommer voldsomme skybrud.

Det skal sikres, at huset ikke bliver oversvømmet, når nedsivningsanlægget løber over. Man skal også sikre, at vandet ikke løber ind til naboer eller ud på vejen.

Faskiner bør etableres over grundvandsspejlet, da der ikke kan ske udsivning fra sideflader under grundvandsspejlet.

Jordbunden skal være egnet til nedsivning. Sand og grus er meget velegnet.

Morænejord med ler kræver større faskiner.

I meget tæt lerjord kan vandet ikke sive ud af faskinen.

For at bestemme om jordbunden er egnet til nedsivning og for at dimensionere faskinen, så den får den rette størrelse, anbefales det, at der udføres en infiltrationstest, som er simpel og hurtig at udføre.

Det anbefales generelt, at du får en autoriseret kloakmester til at hjælpe dig med at dimensionere og udføre regnvandsfaskinen korrekt.

Som grundejeren må du dog selv udføre arbejdet med faskiner og tilhørende ledninger, hvor det drejer sig om enfamiliehuse med tilknyttede udhuse, carporte og garager og dertilhørende arealer.

Der er dog visse ting, som kræver autorisation som kloakmester.

Man må ikke selv frakoble de gamle regnvandsledninger fra kloaksystemet. Når der etableres en faskine skal eventuelle gamle rør sløjfes/afproppes korrekt for at undgå rotter i de ubenyttede ledninger.

Sløjfning og afpropning af kloak skal foretages af en kloakmester med gyldig autorisation.

Dokumentation herfor skal indsendes til kommunen sammen med færdigmelding af det øvrige arbejde.

Efter udført arbejde skal du huske at indsende en færdigmelding til Norddjurs Kommune i form af en afløbstegning med beskrivelse af det udførte - samt erklæring fra autoriseret kloakmester for korrekt sløjfning/afpropning, hvis der findes gamle rør, som er taget ud af brug.

For oplysninger om planlagte eller igangværende kloakprojekter henvises til AquaDjurs as spildevandsforsyning.

Økonomisk trængte grundejere kan få en hjælpende hånd ved kommunens afgørelse om kloakering eller om forbedring af grundejers egen spildevandsløsning.

Grundejerne kan søge kommunen om at være med i en ordning, der hjælper grundejer. Der er flere dele i hjælpeordningen.

F.eks. gives en minimumsfrist for at gennemføre kommunens afgørelse og ret til at anmode det lokale spildevandsselskab om en afdragsordning.

Læs yderligere på Energistyrelsens hjemmeside

Norddjurs Kommune giver ikke tilladelse til brug af køkkenkværne.

Kommunens holdning er, at affald hører til i skraldespanden og ikke kloakken.

Madaffald er således en ressource, der kan brændes og udnyttes i varmeproduktionen. Madrester i kloakken kan derimod forårsage problemer med tilstopning i ældre kloaksystemer og tiltrække rotter.

I fælleskloakerede områder kan der endvidere i forbindelse med kraftig regn forekomme overløb til recipient. Herved kan der ved brug af køkkenkværne ske en forøgelse af belastningen af recipienter med organisk materiale.

Ovenstående er afstemt med kommunens kloakforsyning AquaDjurs, som ikke ønsker affald i kloakken.

Kontakt

Flemming H. Nielsen

Kontakt

Gunver Møller Madsen