Vandingssteder til græssende dyr

Hensigtsmæssig etablering af vandingssteder ved vandløb

Vandingssteder langs vandløb til f.eks. kreaturer kan være særdeles uhensigtsmæssige for vandløbets tilstand, hvis kreaturernes nedtrampning af skråninger og brinker medfører tilførsel af sand og jord til vandløbet.

Endvidere kan erosionen af vandløbsbrinken gøre vandløbet bredere, hvilket vil medføre en lavere vandhastighed og en ændring af bundsubstratet hen imod et finere substrat, som oftest vil bestå af sand og fint organisk materiale. Ved nogle vandingssteder kan man tydeligt se meget store huller i marken, hvor en stor del af jordmaterialet er forsvundet ud i vandløbet. Udskridning af jord og sand er et væsentligt problem for både miljøtilstanden og vandføringsevnen i mange vandløb.

Efter vandløbslovens § 29 har vandløbsmyndigheden (dvs. Norddjurs Kommune) hjemmel til at påbyde bredejer at anbringe og vedligeholde forsvarligt hegn, og at vandingssteder skal graves uden for vandløbets profil og frahegnes dette. Dette minimerer risikoen for udskridning af brinkmateriale til vandløbet.

Har du græssende husdyr på en mark, som støder op til et vandløb, skal vandløbet sikres mod nedtrampning. Vandløbet sikres ved at sætte hegn langs med og som regel 1 (én) meter fra vandløbsprofilets øverste kant.

Har du brug for at afvande dine dyr, findes der forskellige muligheder:

Det mest hensigtsmæssige indrettede vandingssted får man ved at anvende en mulepumpe, fordi dyrene med denne løsning bliver holdt helt væk fra vandløbet.

Med en mulepumpe kan dyrene selv pumpe vand op fra vandløbet.

Det er en god idé at fastgøre indsugnings-slangen til en synlig, solid pæl i vandløbet. På denne måde sikres indsugningsåbningen imod tilstoppelse, og ved vedligeholdelsesarbejde bliver man opmærksom på, hvor slangen ligger.

 

Hvis der er behov for et vandingssted ved vandløbet, skal stedet etableres på en sådan måde, at dyrene ikke træder ud i vandløbet.

Dyrene bør stå på en fast flade når de drikker, således at der sikres mod sedimenttransport.

Af andre muligheder kan nævnes nedgravning af en brøndring inde på marken, der er i forbindelse med vandløbet via et rør.

Mulepumpe

Der kan uden tilladelse pumpes vand op fra vandløbet med en mulepumpe til afvanding af dyrene.

Vandingssted ved vandløbet

Kræver tilladelse fra kommunen. Etablering af vandingssteder i vandløb betragtes som reguleringer, fordi vandløbets skikkelse ændres.

Nedgravning af brøndring

Kan kræve en tilladelse fra kommunen f.eks. hvis anlægget skal etableres inden for et vandløbs åbeskyttelseslinje.

Vedligeholdelse af vandingsstedet

Uanset hvilken løsning der vælges i forbindelse med etablering af vandingssteder, skal man huske på, at vandløb er dynamiske størrelser således at forstå, at det ofte er nødvendigt med opfølgende justeringer på den valgte løsningsmodel.

Kontakt

Jens Gregersen