Vedligeholdelse af vandløb og bræmmer

Hvem har ansvaret for vandløbsvedligeholdelse?
Hvordan vedligeholdes bræmmerne?

Hvad er et vandløb?

Vandløbslovens vandløb omfatter vandløb, grøfter, kanaler, rørledninger og dræn samt søer, damme og andre lignende indvande.

Forskelle -  offentlige og private vandløb

Vandløb opdeles i to klasser: Offentlige vandløb og private vandløb.

- Offentlige vandløb

  • Offentlige vandløb er vandløb, som kommunalbestyrelsen har besluttet skal optages som offentlige.
  • Vandløbsmyndigheden udarbejder regulativer og har ansvaret for udførelsen af vedligeholdelse og pleje af alle offentlige (kommunale) vandløb. 
  • Kun vandløbsmyndigheden eller dennes entreprenører må udføre vedligeholdelsen i de offentlige vandløb.

Læs mere om Vedligehold af offentlige vandløb

- Private vandløb

  • Private vandløb er vandløb, som ikke er optaget som offentlige eller som kommunalbestyrelsen har besluttet skal udgå som offentlige vandløb (nedklassificerede vandløb).
  • Ingen regulativer.
  • Bredejerne/lodsejerne vedligeholder vandløbene på egen ejendom.

Læs mere om Vedligehold af private vandløb

Ligheder - offentlige og private vandløb

Vandløbslovens regler gælder for alle vandløb i begge klasser. Herunder er vandløbsvedligeholdelsen beskrevet i vandløbslovens kapitel 5. Alle vandløb skal vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres.

Vandløbene ejes altid af bredejerne. Vandløbsmyndigheden ejer intet.

Både kommunen og private ejere skal foretage vedligeholdelsen med hensyntagen til vandløbsloven, naturbeskyttelsesloven, og de gældende regulativer for de offentlige vandløb skal overholdes ved udførelse af plejen.

Kommunen er myndighed for alle vandløb. Det gælder både offentlige vandløb, private vandløb, åbne og rørlagte vandløb, kunstige eller naturlige og små eller store vandløb.

Er man som lodsejer i tvivl om et vandløbs vedligeholdelse eller har spørgsmål vedrørende vandløbsvedligeholdelsen anbefales det at man henvender sig til kommunen inden vedligeholdelsen påbegyndes.

Alle vandløb og søer er omfattet af vandløbsloven. Endvidere er alle offentlige vandløb, og søer over 100 m2, og mange af de private vandløb omfattet af naturbeskyttelsesloven.

Det er staten (Miljøstyrelsen), der fører tilsyn med vandløbenes natur- og miljøtilstand, og det er også staten, der opstiller miljømålene for vandløbene.

Vandløbsloven

Naturbeskyttelsesloven

Bræmmer ved vandløb og søer

Bestemmelserne om 2 meter bræmmer står i vandløbsloven. Som bredejer ved et vandløb er man selv ansvarlig for, at der er de lovpligtige 2 meter bræmmer.

I landzone, må dyrkning, jordbearbejdning, plantning, terrænændring, anbringelse af hegn og opførelse af bygværker ikke foretages i en bræmme på 2 meter langs naturlige eller i vandplanen højt målsatte vandløb.

Ved naturlige vandløb forstås de vandløb, der er dannet fra naturens hånd. Det ændrer ikke på et vandløbs status som naturligt vandløb, at der på et tidspunkt er foretaget regulering af vandløbet.

En regulering kan være uddybning, udretning eller omlægning.


Dette betyder, at oprindelige naturlige vandløb, der i dag fremtræder som stærkt regulerede er omfattet af bestemmelsen.

Formålet med bræmmen er at beskytte vandløbsbredden mod udskridning og derved mindske erosion, således at vandløbets evne til at aflede vand sikres. En stabil bred sikrer samtidig gode fysiske forhold for fisk og smådyr.

Endvidere er 2 meter bræmmen med til at mindske udvaskningen af næringsstoffer og sprøjtemidler til vandmiljøet.

Ved vurderingen af, hvorvidt et vandløb er naturligt, indgår et eller flere af nedenstående kriterier:

  • Vandløbet ligger i en vandløbsdal, der markerer forløbet.
  • Vandløbet er slynget, eller der er spor i vandløbsdalen efter tidligere slyngninger.
  • Vandløbet findes på gamle kort fra 1871 eller eventuelt ældre kort.
  • Vandløbet skal ikke nødvendigvis være vandførende hele året.

Norddjurs Kommune har udarbejdet et vejledende kort over de vandløb, som er omfattet af vandløbslovens § 69 om bræmmer.

Udarbejdelsen af kortet er foretaget efter de retningslinier, der er beskrevet i "Vejledning og bræmmer langs vandløb og søer", Miljøministeriet, januar 2002.

Undtagelser

Bræmmebestemmelsen gælder ikke for vandløb som ikke er omfattet af vandløbsloven. Det gælder de såkaldte "Enkeltmandsvandløb", det vil sige vandløb, der med eventuelle sidetilløb og søer fra udspring til udløbet i havet udelukkende løber på én ejendom.

Beregning af 2 meter bræmmen

Bræmmen på 2 meter langs vandløb beregnes fra vandløbets øverste kant, kronekanten. Den øverste kant er overgangen fra det skrånende terræn mod vandløbet til det flade terræn, der normalt kan jordbehandles  2 meter bræmmen betragtes dermed som en del af vandløbsarealet (se nedenstående tegning).

Norddjurs Kommune afgør efter en konkret vurdering ved det enkelte vandløb, hvorfra bræmmen beregnes.

På Norddjurs Kommunes interaktive kort kan du fremsøge 2 meter bræmmer:

Se det på et digitalt kort

BEMÆRK at kortet er vejledende. Der vil løbende kunne forekomme justeringer af de udpegede vandløb.

Vedligeholdelse af vandløb og bræmmer

Kontakt

Jens Gregersen

Tlf: 23 39 27 99

E-mail: jg@norddjurs.dk

Indhold på siden