Vedligehold af private vandløb

For private vandløb er det bredejerne selv der vedligeholder vandløbene på egen ejendom

For private vandløb findes der ingen vandløbsregulativer, men der kan fastsættes nogle vedligeholdelsesbestemmelser iht. vandløbslovens § 36.

Det betyder, at hver enkelt bredejer er ansvarlig for at vedligeholde alle private vandløb på egen ejendom - det vil sige både at udføre og at betale for arbejdet med vedligeholdelse.

Udskiftning af enkelte rør og udskiftning af længere strækninger med nye rør i samme beliggenhed og koter og med samme diameter betragtes som reparation og er dermed en del af vedligeholdelsen.

Udskiftning af rørledninger til anden beliggenhed og/eller anden diameter er at betragte som reguleringer, som skal godkendes af vandløbsmyndigheden.

Vandløbsloven

Vandløb skal vedligeholdes således, at det enkelte vandløbs skikkelse eller vandføringsevne ikke ændres.

Grødevæksten i vandløbene kan begrænses ved grødeskæring. Der er også mulighed for at plante skyggegivende træer på vandløbets bredder.
Afskåret grøde skal optages, medmindre grøden ikke er til skade for vandløbet eller det vandområde, vandløbet udmunder i.

Slam, grøde og andet, der ophobes ved stemmeværker eller andre anlæg, skal fjernes, så det ikke føres videre til skade for vandløbet eller for det vandområde, vandløbet løber ud i.

Ingen må foretage beplantning så nær rørlagte strækninger af vandløb, at der kan være fare for, at rørledningen beskadiges eller tilstoppes.
Tilslutning til rørlagte vandløb kræver normalt en tilladelse til medbenyttelse fra vandløbsmyndigheden. Her kan der blive tale om, at den nye medbenytter skal betale til rørledningens fremtidige vedligeholdelse.

Nogle af vandløbslovens funktioner er at løse konflikter mellem grundejere om vandløbens brug og vedligeholdelse. Konflikterne bunder ofte i spørgsmål om, hvorvidt der er sket ændringer i vandføringen.

Vandløbsloven indeholder derfor udførlige beskrivelser af:

  • Vedligeholdelse af alle vandløb uanset deres klassifikation 
  • De enkelte bredejeres pligter og rettigheder.

Vandløbsloven indeholder desuden udførlige bestemmelser om, at ændringer af vandløbene skal godkendes af vandløbsmyndigheden, samt om hvordan sådanne godkendelser skal udføres.

Der er således:

  • Pligt til at udføre vedligeholdelse.
  • Pligt til ikke at ændre forholdene uden tilladelse.

Vandløbsmyndigheden kan fastsætte bestemmelser for vedligeholdelse af private vandløb. Vandløbsloven giver mulighed for, at vandløbsmyndigheden (Norddjurs Kommune) efter anmodning fra bredejere kan udarbejde bestemmelser for vedligeholdelsen omfang og udførelse.

Sådanne bestemmelser vil nøje følge vandløbslovens ordlyd om vedligeholdelse af vandløb.

Mangelfuld vedligeholdelse kan medføre erstatningspligt for skader på opstrøms liggende ejendomme m.v.

Skader skal kunne henføres til den manglende/dårlige vedligeholdelse af vandløbene. Krav om erstatning kan rejses ved civilt søgsmål eller ved Taksationsmyndigheden. Den, der søger erstatning, indbringer sagen.

Den enkelte lodsejer skal give alle oplysninger, som er nødvendige for Vandløbsmyndighedens vurdering af aktuelle sager, herunder dokumentation for, at/om pligten til at vedligeholde egne vandløb er overholdt. Denne pligt er beskrevet i vandløbslovens § 58.

Loven har fastsat bestemmelser om straf for den, der ikke vil give de nødvendige oplysninger. Straffen, som omfatter anmeldelse til politiet og bøde, er beskrevet i vandløbslovens § 85 stk. 4.

 

Kontakt

Jens Gregersen