Drikke- og grundvand

I Norddjurs Kommune arbejdes der hver dag på at sikre dit drikkevand.

Her på siden kan du både finde informationer om din drikkevandsforsyning, men også om arbejdet med at beskytte grundvandet.

Forhold omkring vandforsyning og forsyningssikkerhed er reguleret i de gældende planer

Se kort over vandværker i Norddjurs Kommune

Kontrol af drikkevandet ved egen drikkevandsboring

Privat drikkevandsboring og eget ansvar

Du har selv ansvaret for at kontrollere om dit drikkevand er rent

  • når du har egen drikkevandsboring eller brønd og kun forsyner din egen private husstand
  • når du har egen drikkevandsboring eller brønd med et vandforbrug <10 m3/døgn, leverer til naboadresse med privat husstand (hvor der IKKE er offentlig eller kommerciel aktivitet - herunder udlejning)

Lovgivningen skelner mellem, om der leveres vand til privat husholdning alene eller om offentlig og/eller kommerciel aktivitet også forsynes.

Hvis der kommer offentlig og/eller kommerciel aktivitet på din ejendom skal I kontakte Norddjurs Kommune for at få udarbejdet et kontrolprogram.

Skal drikkevandet kontrolleres?

Af hensyn til din sundhed anbefaler Norddjurs Kommune, at du får kontrolleret kvaliteten af dit drikkevand minimum hvert 5. år. Det anbefales at der som minimum foretages en "forenklet kontrol". I prøven herfra bliver drikkevandet analyseret for ledningsevne, arsen, nitrat, surhedsgrad (pH), coliforme bakterier, e. coli og kimtal ved 22 grader C.

Du skal selv bestille og betale for kontrollen ved et godkendt analyselaboratorium.

Erfaringer fra undersøgelser af private husholdningsboringer viser, at der ofte er pesticider (og andre miljøfremmede stoffer) i vandet. Norddjurs Kommune anbefaler derfor, at der foretages en kontrolanalyse for disse stoffer.

Godkendte laboratorier til analyse af drikkevand

I Danmark findes der flere laboratorier, som er godkendte til at analysere drikkevand.

For at vælge et laboratorium kan du søge på "akkrediteret laboratorium til drikkevand" på internettet. Herefter kan du kontakte et laboratorium, som kan oplyse prisen på udtagning og analyse af vandprøver.

Hvem tager prøven og hvordan?

Udtagningen foretages af den udsendte prøveudtager fra laboratoriet. Udtagning af vandprøver bør ske fra en vandhane i køkken, badeværelse eller et andet sted, hvor den jævnligt benyttes. På denne måde kan man undgå at få gammelt, stillestående og måske bakteriefyldt vand med i prøven.

Hvordan sikrer jeg, at mit drikkevand har en god kvalitet?

Du kan forebygge forurening af dit drikkevand ved at gennemgå dit anlæg kritisk og grundigt for utætheder, der kan give adgang for snegle og smådyr. Du kan også undersøge, om jordbakterier kan komme ind i din boring med overfladevand. Som en hjælp til sikring af god drikkevandskvalitet, har Norddjurs Kommune udarbejdet en vejledning til ejere af egen husholdningsboring.

Hvornår er jeg omfattet af lovpligtig kontrol af drikkevandet?

Hvis din vandforsyning leverer vand til offentlig og/eller kommerciel aktivitet, er du omfattet af kvalitetskravene i drikkevandsbekendtgørelsen og skal have et kontrolprogram med analyse for A- og B-parametre. Du skal her kontakte Norddjurs Kommune, som vil lave et kontrolprogram for din vandforsyning ud fra bestemmelserne i drikkevandsbekendtgørelsen.

Drikkevandsbekendtgørelsen definerer "offentlig eller kommerciel aktivitet" som drift af bl.a. institutioner, restauranter, hospitaler, hoteller, forlystelsesetablissementer, skoler, fritidsanlæg, sportsanlæg, campingpladser, indkøbscentre, udlejningsejendomme og Bed & Breakfast-ejendomme samt hos dagplejere og plejefamilier m.v.

Generel information

Norddjurs Kommune udarbejder indsatsplaner for beskyttelse af grundvandet.

Der vil blive udarbejdet 3 indsatsplaner i kommunen i prioriteret rækkefølge:

  • Norddjurs Nordøst
  • Norddjurs Sydøst
  • Norddjurs Nordvest

Der vil på denne side løbende komme opdatering i forbindelse med arbejdets fremdrift.

Handlingsplan for afvikling af brug af sprøjtemidler i Norddjurs Kommune

Kommunalbestyrelsen vedtog i 2012 en overordnet handlingsplan for afvikling af brugen af sprøjtemidler på offentlige arealer i kommunen.

Der har især været fokus på at brugen af sprøjtemidler på udpegede områder med særlige drikkevandsinteresser eller nær drikkevandsboringer kan ophøre. Forventeligt vil brugen af sprøjtemidler på offentlige arealer kunne udfases i 2024.

Aktuelt har kommunen tilsluttet sig initiativet Vild med Vilje, der skal sikre bedre natur. I den anledning er forskellige offentlige arealer blevet omlagt til natur. Brug af sprøjtemidler forekommer ikke i disse områder.

Gør din have sprøjtefri

Brugen af sprøjtemidler kan skade mere end det, du bekæmper i din have. Der er derfor grund til udvise forsigtighed i brugen af sprøjtemidler. Afvikling vil være til gavn for naturen i din have. Afvikling vil også mindske risikoen for forurening af grundvandet.

Tips til sprøjtefri have

På hjemmesiden Norddjurs giver plads til liv kan du finde inspiration til din egen sprøjtefri have.

Information kan også findes på Miljøstyrelsens hjemmeside. Her er der blandt andet tips til hvordan ukrudt og skadedyr kan kommes til livs uden brug af sprøjtemidler.

Du kan med fordel lade ukrudt stå. For eksempel er brændenælder føde for sommerfuglelarver.

Slip haven fri

Når brugen af sprøjtemidler er afviklet kan du tilmelde din have til Slip haven fri! Kravene for tilmelding er, at haven er giftfri og at mindst 20% af dens areal overgår til natur. Ved tilmelding kan du sammen med andre på landsplan medvirke til at gøre danske haver vildere.

Du kan også kontakte kommunens naturgruppe på natur@norddjurs.dk, som kan rådgive om hvordan du får mere natur i din have.

Norddjurs Kommune
Vand-teamet