Regler for olietanke

Er du ejer eller bruger af en fyringsolietank på under 6.000 l? Kender du reglerne?

Er du i tvivl, kan du her på siden læse om de vigtigste miljøregler for olietanke.

Måske skal din oliefyrstekniker eller din skorstensfejer forbi og ændre installationen eller blot kontrollere, om olietanken lever op til de nye regler.

I tilfælde af olieudslip fra din olietank er du ansvarlig for oprensning af olieforurening. For villatanke er det lovpligtigt at have tegnet en ansvarsforsikring. 

Det har du automatisk, hvis du får leveret fyringsolie fra et af de olieselskaber i Danmark, som er medlem af Oliebranchens Fællesrepræsentation eller olieleverandører, der bliver forsynet med fyringsolie fra et af disse. Dette gælder stort set alle.

Vær opmærksom på, at forsikringen ophører ca. 6 måneder efter, at olietanken er taget ud af brug. Er du i tvivl, om du er dækket, kan du kontakte dit olieselskab.

Hvis olietanken og rørsystemet ikke lever op til de fastsatte regler og krav, kan olieselskabets forsikringsselskab afvise at dække skaden.

I så fald skal du selv betale for at få fjernet den forurening, der er opstået. Det er derfor vigtigt, at din olietank er i forsvarlig stand og lever op til kravene.

Alle villatanke skal have étstrenget rørsystem fra tank til oliefyr, og alle overjordiske villaolietanke skal have en overfyldningsalarm.

Er du i tvivl, er det en god idé at kontakte din oliefyrstekniker eller skorstensfejer og få foretaget et tjek i forbindelse med det årlige besøg.

Teknikeren gennemgår forholdene omkring din olietank, giver dig gode råd om din olietanks tilstand og fortæller, hvis der er ting, der skal bringes i orden.

Hvornår skal en olietank sløjfes?

Miljøreglerne skal sikre, at jord og drikkevand ikke forurenes med fyringsolie. Jo ældre en tank er, desto større risiko er der for et olieudslip. Derfor er der fastsat regler om sløjfningsterminer for de forskellige typer af tanke. 

Fabrikationsåret kan i de fleste tilfælde ses på selve tanken eller på påfyldningsstudsen. Er der fulgt en tankattest med tanken, kan det ligeledes ses der.

Alderen kan i nogle tilfælde også fastlægges på anden vis af oliefyrsteknikeren.

Nedgravede olietanke af stål

 • Typegodkendte olietanke fra 1. januar 2000 og frem, som er udvendigt glasfiberbelagte og indvendigt korrosionsbeskyttede, skal sløjfes senest 50 år efter fabrikationsåret. 
 • Typegodkendte olietanke produceret før år 2000, som er udvendigt glasfiberbelagte, skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.

Overjordiske (herunder indendørs) olietanke af stål

 • Typegodkendte olietanke fra 1. januar 2000 og frem (indvendigt korrosionsbeskyttede) skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret. 
 • Øvrige tanke skal sløjfes senest 30 år efter fabrikationsåret.

Overjordiske (herunder indendørs) olietanke af plast

 • Tankene skal sløjfes senest 25 år efter fabrikationsåret.
 • Dobbeltvæggede tanke skal sløjfes senest 40 år efter fabrikationsåret.

Nedgravede plasttanke

 • Nedgravede, kugleformede tanke lavet af plast (polyethylen) og fremstillet af firmaet AJVA-PLAST A/S, skal sløjfes senest 20 år efter nedgravningen.
 • Øvrige plasttanke skal sløjfes senest 45 år efter nedgravning.

Hvis du har fået eller får anden opvarmning end oliefyr

Hvis din olietank tages varigt ud af brug - for eksempel fordi der bliver indlagt fjernvarme eller naturgas - skal tanken sløjfes.

Hvis brugen af en tank varigt ophører, skal den sløjfes.

Olietanke, der skal sløjfes, skal tømmes for restindhold. 

Herefter skal tanken fjernes eller påfyldningsstudsen og udluftningsrøret skal afmonteres og tanken blændes af, så det ikke længere er muligt at fylde fyringsolie ned i tanken.

Husk, du skal meddele kommunen, at du har sløjfet tanken, og hvordan dette er sket.

Det er på Byg & Miljøs hjemmeside, du an- og afmelder din olietank.

Tømning og afblænding bør udføres af et autoriseret VVS-firma, der har det nødvendige udstyr til sikring af, at tanken tømmes fuldstændigt.

Efter tømning kan tanken evt. graves op. Sløjfning af olietanke med angivelse af den anvendte metode skal meddeles kommunen, der efterfølgende retter oplysningerne i BBR-registret.

Hvis der konstateres forurening, ved at jorden er misfarvet, lugter af olie, eller at der er andre tegn på jordforurening, skal kommunen straks kontaktes.

Har du et anlæg, der er i åbenlys uforsvarlig stand (f.eks. en meget rusten tank eller en tank, som er lige ved at vælte), kan kommunen påbyde dig at reparere eller sløjfe den.

Regler for ny olietank og tankattest

Hvis du køber en ny olietank, skal du huske, at leverandøren skal overdrage dig en tankattest.

Tankattesten er din garanti for, at den type tank er typegodkendt til at opbevare fyringsolie. 

Det er på Byg & Miljøs hjemmeside, du an- og afmelder din olietank.

Vær opmærksom på, at olietanke ikke må placeres tættere på private drikkevands-brønde/-boringer end 25 m. Der skal være 50 m til almene vandforsyningsanlæg.

 • Du skal give kommunen besked 2 uger før arbejdet påbegyndes.
 • Du skal indsende kopi af tankattesten til kommunen sammen med en skitse over tankens placering.
 • Du skal oplyse, om der er drikkevandsboringer inden for 25 m / 50 m.

Hvis der er særlig risiko for forurening af grundvand, jord, undergrund eller nærliggende vandindvindingsanlæg, kan kommunen forbyde etableringen af tanken.

Ved installering af en olietank er der desuden en række krav til rør med mere, som skal være opfyldt. Dem kan du læse mere om i olietankbekendtgørelsen.

Kommunen kan kræve, at du fremsender dokumentation for, at kravene er overholdt.

Kontaktboks

Bente Christensen