Kollektiv varmeforsyning

Norddjurs Kommune fastlægger den kollektive varmeforsyning ved at godkende et projektforslag fra et forsyningsselskab

Nedenfor kan du læse om forbud og pligter samt se en liste over de kollektive fjernvarmeværker i Norddjurs Kommune.

Der er tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning for ny bebyggelse i flere områder i Norddjurs Kommune.

Tilslutningspligten kan være oplyst på to måder:

  • Den kan fremgå af en lokalplan for området, eller

  • den kan være tinglyst og fremgå af ejendommens blad i tingbogen. Du kan få din ejendoms blad i tingbogen ved at henvende dig på tinglysningskontoret.

Der kan være tilslutningspligt for ny bebyggelse (herunder større tilbygninger, der er af så omfattende karakter, at kommunen vurderer, at tilbygningen kan bære en tilslutning til kollektivt varmeforsyningsanlæg).

Tilslutningspligt for ny bebyggelse fremgår typisk af en lokalplan.

Eksisterende bebyggelse kan pålægges tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning.

Tilslutningspligt for eksisterende bebyggelse skal varsles 9 år, før den træder i kraft.

Tilslutningspligten skal være tinglyst på ejendommen.

En bygning, der er tilsluttet kollektivt varmeforsyningsanlæg, kan pålægges forblivelsespligt. Forblivelsespligten skal tinglyses på ejendommen.

Der er forbud mod at etablere elvarme i alle nye og eksisterende huse med vandbårent centralsystem, hvis husene ligger i et område, der er udlagt til kollektiv varmeforsyning.

Forbuddet gælder ikke:

  • Bebyggelse, der allerede havde elvarme, da forbuddet blev meddelt.

  • Hvis der sker en tilbygning til et hus med elvarme, uden at der etableres et helt nyt opvarmningssystem.

  • Hvis det på grund af byggetekniske forhold vil være uforholdsmæssigt bekosteligt at installere et centralvarmesystem.

  • Elpatroner i et vandbårent centralsystem eller eldrevet varmepumper.

  • Elradiatorer og elvandvarme, der fungerer som supplerende varmekilde, f.eks. til opvarmning af yderrum, loftsrum eller sjældent benyttede lokaler.

  • Elvarme i sommerhuse, fritidshuse, kolonihavehuse m.v.

Det er Norddjurs Kommune, der vurderer, om din bygning er omfattet af elvarmeforbuddet på baggrund af ovenstående og de oplysninger, der fremgår af din byggesag.

Hvis dit hus opføres som et lavenergihus efter reglerne i Bygningsreglement 08, meddeler Norddjurs Kommune, efter ansøgning om det, dispensation fra eventuelt elvarmeforbud og tilslutningspligt.

I Bygningsreglement 10 er der fastsat maksimale "energirammer" for boliger. En energiramme er varmebehovet til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand.

Når du skifter fra én opvarmningsform til en anden, er det vigtigt, at du meddeler det til Norddjurs Kommune.

Vær speciel opmærksom på de regler, der gælder for sløjfning af olietanke.

Ønsker du at etablere et jordvarmeanlæg, skal du søge Norddjurs Kommune om tilladelse.

Når ansøgningen er modtaget vurderes:

  • Vandindvinding i nærheden (vandværksboringer inden for 300 m og andre brønde inden for 50 m).

  • Eventuel tilslutning til varmeforsyning (Norddjurs Kommune kan meddele dispensation til lavenergihus).

Allingåbro Varmeværk a.m.b.a.
Granbakkevej 1
8961 Allingåbro
Telefon: 86 48 01 22
Primær energikilde: Flis

Balle-Hoed-Glatved Fjernvarmeværk
Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a.
Tværvej 11
8570 Trustrup
Telefon: 86 33 43 99
Primær energikilde: Affaldsgas og flis

Auning Varmeværk
Energivej 18
8963 Auning
Telefon: 86 48 38 89
Primær energikilde: Halm

Gjerrild Fjernvarmeværk
Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a.
Tværvej 11
8570 Trustrup
Telefon: 86 33 43 99
Primær energikilde: Flis

Grenaa Varmeværk A.m.b.A.
Energivej 6
8500 Grenaa
Telefon: 86 32 17 44
Primær energikilde: Flis og solvarme

Glesborg Fjernvarmeværk
Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a.
Tværvej 11
8570 Trustrup
Telefon: 86 33 43 99
Primær energikilde: Flis

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a.
Frederikslundvej 1
8550 Ryomgård
Telefon: 86 36 55 10
Primær energikilde: Halm

Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a.
Tværvej 11
8570 Trustrup
Telefon: 86 33 43 99
Primær energikilde: Flis og solvarme

Stenvad Fjernvarmeværk
Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a.
Tværvej 11
8570 Trustrup
Telefon: 86 33 43 99
Primær energikilde: Flis

Vivild Fjernvarme A.m.b.a.
Søndermarksvej 39, Vivild
8961 Allingåbro
Telefon: 86 48 65 93
Primær energikilde: Flis og solvarme

Voldby Fjernvarmeværk
Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a.
Tværvej 11
8570 Trustrup
Telefon: 86 33 43 99
Primær energikilde: Flis

Ørsted Fjernvarmeværk
Rougsøvej 61 G
8950 Ørsted
Telefon: 86 48 86 72
Primær energikilde: Halm

Ørum Fjernvarmeværk
Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a.
Tværvej 11
8570 Trustrup
Telefon: 86 33 43 99
Primær energikilde: Flis

Kontaktboks

Carsten T. Willadsen