Bade- og bådebroer

Vis hensyn overfor naturen og landskabet ved etablering af bade- og bådebroer

Administration

Kommunens langstrakte kyststrækning har stor rekreativ og landskabelig betydning. Der skal derfor vises hensyn overfor naturen, landskabet og de offentlige adgangsmuligheder, når der påtænkes etablering af bade- og bådebroer.

Norddjurs Kommune skal ansøges om tilladelse til opsætning af bade- og bådebroer. Det gælder både på private og offentlige strande.

Ansøgninger om tilladelse til opsætning af bade- og bådebroer, som ønskes opført som mole eller lignende, der hindrer fri vandgennemstrømning, skal behandles af Kystdirektoratet og skal derfor indsendes til Kystdirektoratet.

Det er ligeledes Kystdirektoratet, der behandler ansøgninger om tilladelse til broer og moler i erhvervshavne og lystbådehavne.

Ansøgningerne behandles efter reglerne i Miljøministeriets bekendtgørelse om badebroer (bekendtgørelse nr. 232 af 12. marts 2007).

Se endvidere Norddjurs Kommunes administrationsgrundlag for bade- og bådebroer fra 2016.

Krav til broen

  • Broen skal som udgangspunkt udføres i træ. Ønskes den udført i andre materialer, sendes ansøgningen i høring hos Naturstyrelsen Kronjylland. 
  • Broen må ikke hindre fri vandgennemstrømning.
  • Broen må ikke besværliggøre offentlighedens færdsel og opholdsret. 
  • Broen skal være offentlig tilgængelig.
  • Under broens opførelse skal den yderste del afmærkes med et sort flag på en stage, der rækker mindst 2 meter over vandoverfladen.
  • Når broen hjemtages om vinteren, skal de yderste 4 pæle række mindst 2 meter op over vandoverfladen. Såfremt der ingen pæle er over vandet, må disse ikke række mere end 20 cm op over havbunden.
  • Ønskes der bådhejs, kræves der særlig tilladelse fra Kystdirektoratet.

Eksisterende broer

Visse steder langs kysten kan man finde private bade- og bådebroer, som er opsat uden tilladelse. Indtil 1975 måtte man opføre en åben pælebro, uden forudgående tilladelse, så længe den var offentlig tilgængelig og ikke besværliggjorde offentlig færdsel og ophold. Broer fra før 1975 må altså bragtes som lovlige.

Broer opsat efter 1975 uden tilladelse betragtes som ulovlige. Der kan søges om lovliggørelse på samme måde som ansøgning om en ny bro.

Ansøgning

Ansøgning udfyldes og sendes til natur@norddjurs.dk.

For at minimere antallet af badebroer langs kysten, opfordres der fra kommunens side til, at flere grundejere er fælles om en bro.

Sagsgang

Efter ansøgning er modtaget, sendes den i en 14 dages nabohøring. Hvis naboerne har bemærkninger, får ansøger en kopi. Disse indgår i kommunens samlede vurdering. Når der er truffet en afgørelse, meddeles der enten:

  • Afslag, som kan påklages i 4 uger til Kystdirektoratet.
  • Tilladelse, som kan udnyttes, når klagefristen på 4 uger er udløbet.

Naboer og andre klageberettigede interessenter får en kopi af tilladelsen.

Kontakt

Byg og miljø