Kystbeskyttelse

Norddjurs Kommune har 117 km kyststrækning, som er en af de smukkeste i Danmark

Vil du søge om tilladelse til kystbeskyttelse?

Fra 1. september 2018 er det kommunerne, der skal træffe afgørelser i sager der handler om beskyttelse af værdier mod havets oversvømmelse eller erosion. Hvis du ønsker at etablere kystbeskyttelse, f.eks. med høfder, diger eller sandfodring, er det derfor Norddjurs Kommune, Afdelingen for Byg og Miljø, du skal kontakte.

Hvornår skal du søge om tilladelse til kystbeskyttelse?

 • Ved nyanlæg af kystbeskyttelse.
 • Ved udvidelse af eksisterende kystbeskyttelse.
 • Ved genoprettelse af eksisterende kystbeskyttelse. Her forstås genopførelse af kystbeskyttelse, som pga. manglende vedligeholdelse ikke længere har en kystbeskyttende funktion.
 • Ved renovering af eksisterende kystbeskyttelse. Her forstås, at anlægget ændres med hensyn til opbygning, materialevalg eller dimension.
 • Ved vedligeholdelse af kystbeskyttelse anlagt før år 1969, hvor der ikke foreligger tilladelse til anlægget.

Der gøres i øvrigt opmærksom på, at ejere har pligt til at vedligeholde kystbeskyttelsesanlægget i god og forsvarlig stand i overensstemmelse med den givne tilladelse.

Der skal IKKE søges tilladelse til almindelig vedligeholdelse af lovligt opført kystbeskyttelse.

Vil du lave kystbeskyttelse, kan du følge tre spor

Én part

Hvis du som grundejer ønsker at etablere kystbeskyttelse.

Flere enige parter

Ved fælles ansøgning er det en forudsætning, at I har fuld enighed om projektet. Bl.a. hvad vil I etablere og hvordan udgifterne fordeles.

Flere parter der ikke er enige

Er I uenige, kan kommunen stå for projektet.

Ansøgningsskema

Hvis du vil ansøge om tilladelse til kystbeskyttelse skal dette ansøgningsskema anvendes og indsendes digitalt til Norddjurs Kommune.

Vær særligt opmærksom på

 • Kommunen er myndighed for kystbeskyttelse og behandler korrekt modtagne ansøgninger.
 • Norddjurs Kommune ønsker at bevare naturværdierne. Indgriben i naturen kan forstyrre kyststrækninger negativt. Derfor skal du have en god grund, når du søger. Det kan eksempelvis være, at bygninger er truede inden for en tidshorisont på 25 år.
 • Alle udgifter til ansøgning, projektering, anlæg og senere vedligeholdelse af kystbeskyttelsesanlæg afholdes som udgangspunkt af de grundejere der har nytte af kystbeskyttelsen.
 • Kommunen kan på eget initiativ eller efter opfordring indlede en sag om kystbeskyttelse efter kystbeskyttelseslovens kapitel 1a.
 • Kystdirektoratet er fortsat myndighed for kystbeskyttelsesprojekter, som staten udfører.
 • Kystdirektoratet skal fortsat give tilladelse til terræn-ændringer på kysten, der kan påvirke den naturlige kystudvikling, til anlæg på søterritoriet og dispensation fra strandbeskyttelseslinjen eller klitfredningslinjen.

Terrænændringer på kysten er f.eks.
- Etablering af en strandpark
- Opfyldning eller udgravning på kysten f.eks. som del af et haveanlæg
- Ændringer i terræn i forbindelse med byggeri.

Anlæg på søterritoriet er f.eks.
- Stenrev
- Fortøjningspæle
- Bøjer
- Lystbådehavne

Andre tilladelser

Da kystbeskyttelse kan have negative miljøpåvirkninger, skal projektet også vurderes i forhold til andre lovgivninger som eksempelvis habitat- og VVM-bestemmelser, natur- og strandbeskyttelse.

Kontakt

Miljø
Byg og Miljø