Midlertidig forurenende aktiviteter

Skal du som privatperson eller virksomhed foretage dig en af nedenstående aktiviteter, skal du indsende en anmeldelse til kommunen, jævnfør kapitel 2 i bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter:

 • Asfaltanlæg
 • Anlæg for behandling af forurenet jord
 • Spildevand- og slambehandlingsanlæg, herunder kalkstabiliseringsanlæg
 • Nedknusningsanlæg for bygge- og anlægsmaterialer
 • Ophugning af skibe
 • Overfladebehandling af fritstående stålkonstruktioner eller andre større fritstående konstruktioner
 • Støv- eller støjfrembringende nedrivningsaktiviteter
 • Støv- eller støjfrembringende bygningsfacadebehandling
 • Støv- eller støjfrembringende bygge- og anlægsarbejder iøvrigt

Anmeldelsesskemaet skal være tilsynsmyndigheden i hænde senest 14 dage før aktiviteten på stedet agtes påbegyndt. 

For korrekt håndtering af affald i forbindelse med den midlertidige aktivitet henvises til regulativer for affald, Reno Djurs I/S.

 
Læs mere om aktiviteterne i Hevringlejren på aktivitetsplanen

Ordensreglement for Hevring Skydeterræn

Hevring Skydeterræn er åbent for publikum, når der ikke foregår skydeaktivitet.

Oplysninger om hvornår, der er lukket på grund af skydeaktivitet, fremgår af internettet på www.forsvaret.dk og opsatte info-standere. 

Når terrænet er lukket, bliver der hejst orange balloner i tre af terrænets hjørner og tændt hvidt blink mod vandet. Ligeledes lukkes vejene med bomme, og der sættes vagt.

Ved offentlig færdsel gælder følgende:

 • Al færdsel i området sker på eget ansvar.
 • Færdsel må foregå til fods over de dele af terrænet, der ikke er angivet som forbudt område (Hevring Revle håndgranatbane, pansermålsbane og sprængningsområde).
 • Bilister og cyklister er velkomne til at benytte ringvejen.
 • Hunde må medtages, men skal holdes i snor. Deres efterladenskaber skal fjernes.
 • Berøring af ammunition eller ammunitionsdele er farligt og forbudt.
 • Brug af åben ild er ikke tilladt, og tobaksrygning skal ske med omtanke.
 • Camping og overnatning i terrænet er ikke tilladt.
 • Henkastning af affald er forbudt.
 • Skiltning skal respekteres, og anvisninger fra personel skal efterkommes.
 • Vis hensyn til områdets dyre- og fugleliv.

Af Miljøministeriets bekendtgørelse om  Miljøregulering af visse aktiviteter fremgår det, at bl.a. støv- og støjfrembringende bygningsfacadebehandling senest 14 dage før aktiviteten agtes påbegyndt, skal anmeldes til kommunalbestyrelsen.

Anmeldelsen skal redegøre for driftsperiodens længde og de foranstaltninger, som den ansvarlige har foretaget eller agter at foretage sig for at forebygge eller afhjælpe forurening eller gener for omgivelserne. 

Kommunen har på baggrund af anmeldelsen mulighed for at stille krav til arbejdets udførelse.

Norddjurs Kommune vil stille følgende krav

 • Mindst 2 dage før skal de omkringboende orienteres om arbejdet. Orienteringen bør indeholde oplysninger om, hvilke gener der kan opstå, samt hvornår arbejdet påbegyndes og planlægges afsluttet.
 • Arbejdet skal foregå i tidsrummet kl. 07.00 – 22.00 mandag til fredag og må ikke foregå på helligdage.
 • Ved valg af materiel og arbejdsmetoder skal der tages hensyn til støj, støv og vibrationer, således at omgivelserne generes mindst muligt.
 • Der skal foretages tilstrækkelig vanding eller være tilsat vand ved sandblæsningen for at minimere støvudviklingen.
 • Der skal opsættes fintmasket net eller presenning til begrænsning af støvgener. Ved arbejdstids ophør skal nettet eller presenningen spules fri for støv.
 • Nyt og brugt sand skal afskærmes, så vinden ikke kan føre det med sig.
 • Kommunen kan stille yderligere krav.

Norddjurs Kommunes har udarbejdet et skema, som kan benyttes til anmeldelse af sandblæsningsarbejde på husfacader.

Ligeledes er der udarbejdet et skema til naboorientering.


Norddjurs Kommune har udarbejdet en informationsfolder om skrotbiler.

Retningslinierne skal hindre, at gamle biler lækker olie, benzin og andre væsker ud på jorden.

Desuden skal reglerne sikre en ren kommune, hvor drikkevand, vandløb og søer forbliver attraktive for dyrelivet, for kommunens beboere og for turisterne, som færdes i naturen. 

Hjemlen til retningslinierne findes dels i affaldsbekendtgørelsen og i skrotbilbekendtgørelsen, som er udarbejdet af Miljøstyrelsen. 

Kontaktboks

Miljøteamet