Jordvarmeanlæg

I forbindelse med etableringen af et jordvarmeanlæg skal kommunen give en tilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 19, samt bekendtgørelse om jordvarmeanlæg nr. 240 af 27. februar 2017.

Her nedenfor henter du henholdsvis ansøgningsskema, accept fra grundejer, fuldmagt og færdigmeldingsskema for jordvarmeanlæg.

Vær opmærksom på at færdigmelde anlægget, når det er installeret.

Kommunen skal bl.a. have oplysninger om almene vandindvindingsanlæg indenfor henholdsvis 50 og 300 meter fra det ansøgte jordvarmeanlæg, ligesom der skal foreligge oplysninger om evt. brønde og boringer til egen vandforsyning indenfor en radius af henholdsvis 5 og 50 meter.

Afstandskravene er afhængige af, om der er tale om horisontale eller vertikale anlæg. I disse zoner må der ikke etableres jordvarme med mindre de hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at der ikke er øget risiko for forurening af drikkevandet.

I nogle lokalplanområder er der tilslutningspligt for ny bebyggelse til kollektiv varmeforsyning, f.eks. fjernvarme eller naturgas.

Du skal være opmærksom på, at en tilladelse til jordvarmeanlæg ikke fritager ejeren for tilslutningspligten, med mindre huset er et såkaldt lavenergihus klasse I eller II.

Et eksempel på typiske vilkår, som kommunen stiller i forbindelse med en tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg, kan nævnes:

  • Jordvarmeanlægget skal udføres som ansøgt.
  • Efter udførelsen af det tilladte anlæg skal der indsendes skriftlig dokumentation for anlæggets endelige placering og tekniske udformning. Til denne dokumentation hører en plantegning med angivelse af endelige dimensioner og anlæggets placering i forhold til nærliggende bygninger.
  • Varmeoptagesystemet skal være tæt og forsynet med et trykovervågningssystem samt en alarm og en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage i varmesystemet stopper anlægget.
  • Der anvendes vand eller andet godkendt kølemiddel som varmetransmissionsmiddel.
  • Ejeren skal efter 1. driftsår lade anlægget efterse af en sagkyndig i jordvarmeanlæg specielt med hensyn til trykovervågningssystemets funktion, sikkerhedsanordningen og anlæggets tæthed. Ejeren af anlægget skal i mindst 10 år opbevare resultatet af kontrollen og efter anmodning stille denne til rådighed for kommunalbestyrelsen.
  • Ejeren af anlægget skal sikre, at dette er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord og grundvand, herunder må der ikke være synlig tæring af rørsystemet.
  • Får ejeren mistanke om, at anlægget er utæt, skal kommunen straks underrettes, og ejeren skal straks træffe foranstaltninger, der kan bringe evt. udstrømning til ophør f.eks. ved tømning af anlægget. Dette skal ske ved bistand af en sagkyndig på området.
  • Bortskaffelse af væske fra anlægget skal ske efter kommunens anvisning.

Læs mere om varmepumper.

Kontaktboks

Bente Christensen