Mere vildskab langs veje

Grønne områder omkring veje fungerer blandt andet som levested for dyr og planter, og som spredningskorridorer og trædesten mellem større og mindre naturområder.

Bed langs vej Vejbede, grøfter og helle-anlæg har en større betydning for biodiversiteten, end man måske skulle tro. Områderne fungerer blandt andet som levested for dyr og planter, og som spredningskorridorer og trædesten mellem større og mindre naturområder.

Det er allerede mange år siden, at Norddjurs Kommune gik i gang med at udvælge nogle vejstrækninger, hvor vi reducerer antallet af slåninger, ændrer slåhøjden eller slåtidspunktet. Dette kan ændre artssammensætningen fra græs til blomstrende urter og giver planterne større mulighed for at blomstre og smide frøene igen.

Trafiksikkerhed har højeste prioritet, så derfor sørger kommunen for, at vejene har gode oversigtsforhold, at vejen skal kunne afvandes og sneen kan fyge væk etc. I foråret klipper vi derfor kun de arealer, hvor vi skal tage hensyn til trafiksikkerhed samt langs frøgræsmarker. I efteråret foretager vi et større klip af alle vejkanter. Om sommeren foretages slåninger langs de kommunale veje oftest af private lodsejere, som har jorde, der grænser op til vejkanten. 

Natur langs vejene Vildskab i byerne

Flere steder i kommunen har vi tilplantet blomsterkummer og helleanlæg med hjemmehørende flerårige planter, så der er mad til sommerfugle og bier. Andre steder har private og foreninger lånt vores blomsterkummer, som de selv har tilplantet og selv passer.
Ovenstående billede fra Auning er et eksempel på, hvor meget liv der kan være midt i byen mellem fortov og vej.