Hegnsyn og naboforhold

Er du uenig med din nabo om hegn eller beplantning på grænsen mellem ejendommene, bør I altid prøve at blive enige.

Hvad gør du ved uenighed?

Parterne kan som regel selv bestemme, hvordan hegnet mellem ejendommene skal være, når bare man holder sig inden for rammerne af lokal-, byplanvedtægten eller tinglyste servitutter.

Det er altid bedst at finde en mindelig løsning med sin nabo. Kan parterne ikke umiddelbart blive enige om hegnet, kan reglerne i hegnsloven bruges. Reglerne og deres anvendelse er beskrevet i en pjece om hegn

Se Hegnsloven her

Hegnsyn

Hvis det ikke er muligt at finde en mindelig løsning, kan du anmode om et hegnsyn efter hegnslovens bestemmelser. Hegnsynet vil indkalde parterne til et forhandlings- og besigtigelsesmøde.

Under forhandlings- og besigtigelsesmøde vil hegnsynet søge at få parterne til at enes om et forlig. Hvis det ikke er muligt at opnå et forlig, afsiger hegnsynet en kendelse efter bestemmelserne i hegnsloven. Anmodning om hegnsyn kan kun rejses af grundejeren.

Et hegnsyn koster 2.009,00 kr. Hegnsynet bestemmer, hvem der skal betale. Det er som regel den tabende part.

Der er mulighed for at søge statsforvaltningen om dækning af udgifter i sager om hegn og skel.

Gå til blanket til anmodning om hegnsyn

Inden du anmoder om hegnsyn

Kontakt Hegnsynet

Hegnsager om træer

www.hegnsloven.dk kan du læse om retspraksis i hegnsager om hegn og træer

 

Hegnsynets medlemmer

Hegnsynet består af formand Ilka Daniel, Bent Krog og Lars Christian Palmkvist Glerup. 

Sekretær: Henrik Bjerring Poulsen, Norddjurs Kommune, Kirkestien 1, 8961 Allingåbro

Sekretær: Trine O. Christensen, Norddjurs Kommune, Kirkestien 1, 8961 Allingåbro

Sekretær: Anne-Katrine Justnæs, Norddjurs Kommune, Kirkestien 1, 8961 Allingåbro