Privat fællesvej

Her kan du læse om reglerne for vedligeholdelse af private fællesveje

Der er to sæt regler for administrationen er private fællesveje - ét sæt regler for private fællesveje i byområder, kaldet byreglerne - og ét sæt regler for private fællesveje på landet, kaldet landreglerne.

Byområder regnes for de områder, der i henhold til planloven er udlagt som byzone.

Ændring i administrationen

Kommunalbestyrelsen har den 18. november 2014 besluttet, at byreglerne skal gælde for private fællesveje i samtlige kommunens sommerhusområder, ligesom byreglerne skal gælde i byerne Fjellerup, Gjerrild, Holbæk, Ramten, Stenvad, Øster Alling og Anholt By, som de til til enhver tid er afgrænset i kommuneplanen.

Byreglerne

I byerne administreres privat fællesvejene efter et såkaldt offentligretlig grundlag. Det betyder, at kommunen har stor indflydelse på brugen af vejen.

Private fællesveje i byer vedligeholdes af den tilgrænsende grundejer ud til midten af vejen. Det betyder, at det altid er den tilgrænsende grundejer, der beskærer den del af beplantningen langs vejen, som hører til grunden.

Til vejens vedligeholdelse hører også vejens udstyr i form af vejbrønde (dem med riste) og skilte mv.

Byreglerne betyder bl.a. at grundejerne ikke uden tilladelse fra kommunen må anlægge nye overkørsler, foretage færdselsregulering, benytte vejen til oplag, opsætning af skilte mv.

Landreglerne

I landzonerne er de private fællesveje langt hen ad vejen overladt til grundejerne og de vejberettigede på private fællesveje at administrere brugen efter såkaldte privatretlige aftaler.

Private fællesveje på landet vedligeholdes af de vejberettigede grundejere i forhold til deres brug af vejen.

Hvis de vejberettigede ikke kan blive enige om fordeling af arbejdet med vedligeholdelse, kan kommunen beslutte, hvordan arbejdet og vedligeholdelsen skal fordeles.

Hvilke love tager vi udgangspunkt i?

Kontakt

Driftskontoret
Vej og Ejendom