Snerydning og glatførebekæmpelse

Som grundejer er det dit ansvar at sikre, at der ikke er glat på fortove og stier langs din grund.

Som grundejer har du ansvaret for, at der er sikker adgang på din ejendom for postbud, avisbud, renovation, hjemmehjælp, gæster og alle andre med lovlig adgang. Det vil sige, at du skal snerydde og glatførebekæmpe frem til postkasse, renovation og dør.

Dine opgaver ude på fortov og vej er forskellige alt efter om din ejendom ligger ud til offentlig vej eller privat fællesvej.

Ud til offentlig vej:

På fortov ud for ejendommen skal grundejeren:
- Rydde sne umiddelbart efter snefald
- Gruse eller salte når det er glat

Ud til privat fællesvej:

På hele fortov-, vej- og sti arealet ud for ejendommen skal grundejeren:
- Rydde sne umiddelbart efter snefald
- Gruse eller salte når det er glat

På landet skal den, der har vedligeholdelsespligten, sørge for ovenstående.

For alle lodsejere gælder det at pladsen omkring brandhaner skal ryddes for sne, hvilket generelt også gælder hvor der færdes mennesker omkring din ejendom.

Kommunen fører tilsyn med, at snerydningen og glatførebekæmpelsen sker. Hvis ikke kan kommunen om nødvendigt lade vedligeholdelsen udføre på den ansvarliges regning.

Kontakt

Driftskontoret
Vej og Ejendom