Den Kollektive Varmeforsyning

Norddjurs Kommune fastlægger den kollektive varmeforsyning for et område ved at godkende et projektforslag fra et forsyningsselskab.

Forbud og pligter

Tilslutningspligt

Der er tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning for ny bebyggelse i flere områder i Norddjurs Kommune.

Tilslutningspligten kan være oplyst på to måder:

 • Den kan fremgå af en lokalplan for området, eller
 • den kan være tinglyst og fremgå af ejendommens blad i tingbogen. Du kan få din ejendoms blad i tingbogen ved at henvende dig på tinglysningskontoret.

Ny bebyggelse

Der kan være tilslutningspligt for ny bebyggelse (herunder større tilbygninger, der er af så omfattende karakter, at kommunen vurderer, at tilbygningen kan bære en tilslutning til kollektivt varmeforsyningsanlæg).

Tilslutningspligt for ny bebyggelse fremgår typisk af en lokalplan.

Eksisterende bebyggelse

Eksisterende bebyggelse kan pålægges tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning.

Tilslutningspligt for eksisterende bebyggelse skal varsles 9 år, før den træder i kraft.

Tilslutningspligten skal være tinglyst på ejendommen.

Forblivelsespligt

En bygning, der er tilsluttet kollektivt varmeforsyningsanlæg, kan pålægges forblivelsespligt. Forblivelsespligten skal tinglyses på ejendommen.

Elvarmeforbud

Der er forbud mod at etablere elvarme i alle nye og eksisterende huse med vandbårent centralsystem, hvis husene ligger i et område, der er udlagt til kollektiv varmeforsyning.

Det må man godt

Forbuddet gælder ikke:

 • Bebyggelse, der allerede havde elvarme, da forbuddet blev meddelt.

 • Hvis der sker en tilbygning til et hus med elvarme, uden at der etableres et helt nyt opvarmningssystem.

 • Hvis det på grund af byggetekniske forhold vil være uforholdsmæssigt bekosteligt at installere et centralvarmesystem.

 • Elpatroner i et vandbårent centralsystem eller eldrevet varmepumper.

 • Elradiatorer og elvandvarme, der fungerer som supplerende varmekilde, f.eks. til opvarmning af yderrum, loftsrum eller sjældent benyttede lokaler.

 • Elvarme i sommerhuse, fritidshuse, kolonihavehuse m.v.

Det er Norddjurs Kommune, der vurderer, om din bygning er omfattet af elvarmeforbuddet på baggrund af ovenstående og de oplysninger, der fremgår af din byggesag.

Lavenergihuse

Hvis dit hus opføres som et lavenergihus efter reglerne i Bygningsreglement 08, meddeler Norddjurs Kommune, efter ansøgning om det, dispensation fra eventuelt elvarmeforbud og tilslutningspligt.

Hvad er et lavenergihus?

I Bygningsreglement 10 er der fastsat maksimale "energirammer" for boliger. En energiramme er varmebehovet til opvarmning, ventilation, køling og varmt brugsvand.

Ændret opvarmningsform

Når du skifter fra én opvarmningsform til en anden, er det vigtigt, at du meddeler det til Norddjurs Kommune.

Vær speciel opmærksom på de regler, der gælder for sløjfning af olietanke.

Jordvarmeanlæg

Ønsker du at etablere et jordvarmeanlæg, skal du søge Norddjurs Kommune om tilladelse. Når ansøgningen er modtaget vurderes:

 • Vandindvinding i nærheden (vandværksboringer inden for 300 m og andre boliger/brønde inden for 50 m).

 • Eventuel tilslutningspligt til varmeforsyning (Norddjurs Kommune kan meddele dispensation til lavenergihus).

Læs mere herunder.

Læs mere om fjernvarme og jordvarmeanlæg

I Norddjurs Kommune findes følgende kollektive fjernvarmeværker:

Allingåbro Varmeværk a.m.b.a.
Granbakkevej 1
8961 Allingåbro
Telefon: 86 48 01 22
Primær energikilde: Flis

Balle-Hoed-Glatved Fjernvarmeværk
Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a.
Tværvej 11
8570 Trustrup
Telefon: 86 33 43 99
Primær energikilde: Affaldsgas og flis

Auning Varmeværk
Energivej 18
8963 Auning
Telefon: 86 48 38 89
Primær energikilde: Halm

Gjerrild Fjernvarmeværk
Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a.
Tværvej 11
8570 Trustrup
Telefon: 86 33 43 99
Primær energikilde: Flis

Grenaa Varmeværk A.m.b.A.
Energivej 6
8500 Grenaa
Telefon: 86 32 17 44
Primær energikilde: Flis og solvarme

Glesborg Fjernvarmeværk
Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a.
Tværvej 11
8570 Trustrup
Telefon: 86 33 43 99
Primær energikilde: Flis

Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning a.m.b.a.
Frederikslundvej 1
8550 Ryomgård
Telefon: 86 36 55 10
Primær energikilde: Halm

Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a.
Tværvej 11
8570 Trustrup
Telefon: 86 33 43 99
Primær energikilde: Flis og solvarme

Stenvad Fjernvarmeværk
Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a.
Tværvej 11
8570 Trustrup
Telefon: 86 33 43 99
Primær energikilde: Flis

Vivild Fjernvarme A.m.b.a.
Søndermarksvej 39, Vivild
8961 Allingåbro
Telefon: 86 48 65 93
Primær energikilde: Flis og solvarme

Voldby Fjernvarmeværk
Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a.
Tværvej 11
8570 Trustrup
Telefon: 86 33 43 99
Primær energikilde: Flis

Ørsted Fjernvarmeværk
Rougsøvej 61 G
8950 Ørsted
Telefon: 86 48 86 72
Primær energikilde: Halm

Ørum Fjernvarmeværk
Trustrup-Lyngby Varmeværk a.m.b.a.
Tværvej 11
8570 Trustrup
Telefon: 86 33 43 99
Primær energikilde: Flis

 

I forbindelse med etableringen af et jordvarmeanlæg skal kommunen give en tilladelse i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 19, samt bekendtgørelse om jordvarmeanlæg nr. 240 af 27. februar 2017.

Her nedenfor henter du henholdsvis ansøgningsskema, accept fra grundejer, fuldmagt og færdigmeldingsskema for jordvarmeanlæg.

Vær opmærksom på at færdigmelde anlægget, når det er installeret.

Kommunen skal bl.a. have oplysninger om almene vandindvindingsanlæg indenfor henholdsvis 50 og 300 meter fra det ansøgte jordvarmeanlæg, ligesom der skal foreligge oplysninger om evt. brønde og boringer til egen vandforsyning indenfor en radius af henholdsvis 5 og 50 meter.

Afstandskravene er afhængige af, om der er tale om horisontale eller vertikale anlæg. I disse zoner må der ikke etableres jordvarme med mindre de hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at der ikke er øget risiko for forurening af drikkevandet.

I nogle lokalplanområder er der tilslutningspligt for ny bebyggelse til kollektiv varmeforsyning, f.eks. fjernvarme eller naturgas.

Du skal være opmærksom på, at en tilladelse til jordvarmeanlæg ikke fritager ejeren for tilslutningspligten, med mindre huset er et såkaldt lavenergihus klasse I eller II.

Et eksempel på typiske vilkår, som kommunen stiller i forbindelse med en tilladelse til etablering af et jordvarmeanlæg, kan nævnes:

 • Jordvarmeanlægget skal udføres som ansøgt.
 • Efter udførelsen af det tilladte anlæg skal der indsendes skriftlig dokumentation for anlæggets endelige placering og tekniske udformning. Til denne dokumentation hører en plantegning med angivelse af endelige dimensioner og anlæggets placering i forhold til nærliggende bygninger.
 • Varmeoptagesystemet skal være tæt og forsynet med et trykovervågningssystem samt en alarm og en sikkerhedsanordning, der i tilfælde af lækage i varmesystemet stopper anlægget.
 • Der anvendes vand eller andet godkendt kølemiddel som varmetransmissionsmiddel.
 • Ejeren skal efter 1. driftsår lade anlægget efterse af en sagkyndig i jordvarmeanlæg specielt med hensyn til trykovervågningssystemets funktion, sikkerhedsanordningen og anlæggets tæthed. Ejeren af anlægget skal i mindst 10 år opbevare resultatet af kontrollen og efter anmodning stille denne til rådighed for kommunalbestyrelsen.
 • Ejeren af anlægget skal sikre, at dette er i en sådan vedligeholdelsesstand, at der ikke foreligger åbenbar, nærliggende risiko for, at der kan ske forurening af jord og grundvand, herunder må der ikke være synlig tæring af rørsystemet.
 • Får ejeren mistanke om, at anlægget er utæt, skal kommunen straks underrettes, og ejeren skal straks træffe foranstaltninger, der kan bringe evt. udstrømning til ophør f.eks. ved tømning af anlægget. Dette skal ske ved bistand af en sagkyndig på området.
 • Bortskaffelse af væske fra anlægget skal ske efter kommunens anvisning.

Læs mere om varmepumper.