Grundejerforening

En grundejerforening er en sammenslutning af grundejere i et bestemt område, f.eks. i et lokalplanområde.

Det er en fordel for både grundejerne og kommunen at der oprettes en grundejerforening i et område.

Grundejerne får mulighed for at fremstå samlet overfor kommunen, og sikres derved større indflydelse på, hvordan området skal udvikle sig fremover, og kommunen får mulighed for at henvende sig ét sted.

Norddjurs kommune skal derfor orienteres om, hvem der er formand / kontaktperson for grundejerforeningen.

Læs mere om grundejerforeninger

En grundejerforening kan oprettes eller stiftes på to måder:

Enten ved en frivillig aftale mellem grundejerne, eller ved at grundejere i et område, gennem en lokalplan eller servitut, er pålagt pligt til at etablere en grundejerforening, og pligt til at være medlem af denne.

Oprettelse af en grundejerforening sker ved at der indkaldes til en stiftende generalforsamling. Her besluttes med almindeligt stemmeflertal blandt de fremmødte, de vedtægter der skal gælde for den pågældende forening. 

Det anbefales, at vedtægterne forhåndsgodkendes hos Norddjurs Kommune inden den stiftende generalforsamling, især hvis vedtægterne fraviger standardvedtægten.

Når vedtægterne er godkendt af både generalforsamlingen og kommunen er denne gældende for grundejerforeningen. Hvis grundejerforeningen på et senere tidspunkt ønsker at ændre vedtægterne, kræver dette en ny godkendelse af Norddjurs Kommune.

Der findes ikke generelle retningslinjer eller lovgrundlag for, hvordan grundejerforeninger skal drives, men de skal overholde den almindelige foreningsret.

Det betyder bl.a., at der skal være et sæt vedtægter, og at der skal afholdes årlige generalforsamlinger.

Grundejerforeningen varetager grundejernes interesser i forhold til drift og vedligeholdelse af eventuelle fællesveje, fællesarealer og fællesanlæg og fastlægger kontingent til foreningen, og varetager i det hele taget de bestemmelser, der fremgår af vedtægterne.