Sagsbehandlingstider og straksbehandling

OPMÆRKSOMHED HENLEDES PÅ AT DER MÅ FORVENTES LÆNGERE SAGSBEHANDLINGSTIDER I SOMMERPERIODEN PGA. AFVIKLING AF FERIE

Norddjurs Kommunes servicemål for fuldt oplyste og ukompliceret byggesager er sagsbehandling inden for 15 arbejdsdage, også kaldet straksbehandling.

En ukompliceret sag betyder, at den ikke kræver helhedsvurdering, dispensation, behandling efter anden lovgivning eller lignende.

Byggesager vil efter modtagelsen blive screenet for eventuelle mangler i ansøgningsmaterialet.

 • Hvis sagen er fuldt oplyst og ukompliceret vil sagen blive straksbehandlet inden for 15 arbejdsdage, og du vil således modtage din tilladelse.

 • Hvis sagen ikke er fuldt oplyst og/eller ikke er ukompliceret vil du modtage et mangelbrev eller oplysning om hvornår vi forventer at påbegynde sagsbehandlingen. Når sagen er fuldt oplyst, kan der på nuværende tidspunkt, gå op til 12-14 uger før vi påbegynder sagsbehandlingen.

Vi gør opmærksom på, at de oplyste uger angiver hvornår vi påbegynder sagsbehandlingen. Hvornår sagen er færdigbehandlet, afhænger af sagens karakter og kompleksitet.

For at din sag kan straksbehandles skal følgende kriterier være opfyldt:

 • Sagen skal ved modtagelsen være fuldt oplyst med al relevant materiale jf. Bygningsreglementet 2018 § 10.

 • Byggeretten i kap. 8 i Bygningsreglementet 2018 skal være overholdt, det vil sige at byggeriet ikke kræver en helhedsvurdering.

 • Relevante lokalplaner, byplanvedtægter eller tinglyste deklarationer er overholdt, det vil sige at byggeriet ikke kræver dispensation eller vurdering iht. planen.

 • Ansøgningen kræver ikke behandling eller godkendelse efter anden lovgivning – det kan f.eks. være landzonetilladelse eller dispensation efter naturbeskyttelsesloven.

I større og eller komplekse byggesager opfordrer vi til at bygherre og rådgiver(e) evt. starter forløbet af et byggeprojekt med en forhåndsdialog hos kommunen.

Formålet med en forhåndsdialog er at få klarlagt rammerne for byggeriet og ansøgningsmaterialet og give dig et godt overblik over hvilke lovkrav, der stilles til byggeriet og hvilke tilladelser du har brug for, før byggeriet kan gå i gang.

En konstruktiv forhåndsdialog kræver grundig forberedelse. Kontakt os derfor gerne allerede når du har et skitseprojekt. Så planlægger vi forløbet i fællesskab.

Før en forhåndsdialog bør du som minimum undersøge i forhold til hvor du vil bygge og hvad du vil bygge:

Som forberedelse til forhåndsdialogen, skal du i god tid inden et planlæggende møde sende os følgende på mail:

 • Oplysninger om projektets indhold og omfang
 • Fuldmagt fra ejer
 • Tidsplan for byggeriet
 • Skitseprojektet
 • En dagsorden med dine ønsker og spørgsmål.

Det er desuden vigtigt at du orienterer os om forhold, som du selv mener, vil kræve afklaring fra andre kommunale afdelinger fx brandmyndigheden eller miljøafdelingen. Vi vil bestræbe os på at invitere repræsentanter fra kommunens andre afdelinger eller indhente vejledende udtalelser, ved de forhold, hvor det er nødvendigt.

Det er ligeledes en vigtig del i forhåndsdialogen, sammen at få afklaret om projektet kræver dispensationer fra fx lokalplanbestemmelser eller anden lovgivning. Det kan give anledning til usikkerhed om tidsplanen for byggesagsforløbet, hvis projektet forudsætter høringer.

Vi vil i forbindelse med forhåndsdialogen kunne lave en forventet tidsplan for, hvornår der kan forventes byggetilladelse.

Forhåndsdialogen er vejledende. Vi giver derfor ikke bindende forhåndstilkendegivelser eller udstede byggetilladelser i forbindelse med dialog. Det er først i den efterfølgende sagsbehandling af det konkrete projekt, at kommunen tager stilling til om byggeriet overholder byggeloven, planloven og andre lovgivninger.

Vi gør opmærksom på, at en forhåndsdialog er en del af byggesagsbehandlingen og tidsforbruget vil derfor blive pålagt byggesagsgebyr.

Kontakt Byggegruppen