Ansøg om byggetilladelse eller tilladelse til nedrivning

Ansøgning om bygge- og nedrivningstilladelse skal indsendes gennem den digitale ansøgningsportal Byg og Miljø. Læs mere om dette herunder.

Ansøgning og tegningsmateriale skal indsendes digitalt via ansøgningsportalen Byg og Miljø.

I Byg og Miljø bliver du guidet gennem de oplysninger din ansøgning skal indeholde, alt efter hvilken type byggeri, din ansøgning handler om.

(Ansøgningstypen skal vælges efter den type byggeri dit byggeri skal blive til fremadrettet).

I Byg og Miljø kan du også finde informationer om lokalplaner og andre forhold, som er relevante for netop din matrikel.

Din ansøgning i Byg og Miljø fungerer som en digital projektmappe, hvor også al korrespondance mellem dig og kommune gennem hele sagsforløbet vil foregå.

Du skal således også bruge Byg og Miljø, hvis du skal indsende supplerende materiale og når du skal anmelde påbegyndelse samt færdigmelde og indsende dokumentation for dit byggeri. Det hele vil foregå i den digitale projektmappe under Mine projekter.

I Byg og Miljø kan du se hvor i sagsforløbet din byggesag er og du har mulighed for at tilmelde dig servicen, at få besked via SMS eller mail, når der er nyt i din byggesag.

Hjælp til byg og miljø:

Find hjælp og vejledning om ansøgningsprocessen og byggesagsforløbets mange trin på Byg og Miljø

På Borger.dk findes guides, der viser i skærmbilleder hvordan du gør:

 • Ansøg om byggetilladelse: Selvbetjening.nu

 • Modtag byggetilladelse – anmeld påbegyndelse – indsend evt. dokumentation – færdigmeld byggeri: Selvbetjening.nu

I Byg og Miljø får du oplyst, hvad der skal indsendes sammen med netop din ansøgning.

For at gøre håndteringen af din ansøgning lettest muligt, bør alle bilag (beskrivelser, beregninger og tegninger) være i PDF-format. Bilagene gemmes gerne enkeltvis og navngives, så indholdet tydeligt fremgår – f.eks. situationsplan, facade, snit, brandstrategi, statiske beregninger osv.

Når du søger, behøver du eller din rådgiver ikke sende en masse tekniske beregninger og tegninger med fra starten.

Men det er vigtigt at du sammen med din rådgiver forholder dig til hvilke tekniske krav, der gælder for netop dit byggeri og afkrydser disse i ”Erklæring om, hvilke tekniske forhold i bygningsreglementet byggearbejdet er omfattet af”.

Hvis du ikke har byggeteknisk indsigt, bør du overveje at lade en privat rådgiver (arkitekt, byggefirma eller lign.) hjælpe med at udarbejde ansøgnings- og tegningsmateriale. Det er dit ansvar som ejer eller bygherre, at den fornødne dokumentation er vedlagt, dvs. at ansøgningen er fyldestgørende.

Med ansøgningen skal du indsende oplysninger og tegningsmateriale, der redegør for de oplysninger og forhold som er beskrevet i BR18 § 9 og §10, herunder bl.a.:

 • Fuldmagt fra ejer, hvis ansøger ikke selv eller alene er ejendomsejer jf. BR18 § 9.
 • Ejendommen, enheden og adressen
 • Bygningens dimensioner, placering, etager og adgang
 • Bebyggelsesregulerende forhold inkl. afstand til skel og andre bygninger
 • Ubebyggede arealer til ophold, parkering, affaldshåndtering mv.
 • Bygningens materialer, farver og ydre udtryk herunder om lokalplan, servitut mv. overholdes
 • Bygningens og rummenes planlagte anvendelse
 • Ved ombygning og ændret anvendelse af bygningen/rummene også den hidtidige benyttelse
 • Brandklasse
 • Konstruktionsklasse
 • Erklæringen om, hvilke tekniske forhold i byggeriet er omfattet af
 • Oplysninger om byggeriet er indsatstaktisk traditionelt
 • Oplysninger til registrering af sagen i Bygnings- og Boligregistret (BBR)
 • Oplysninger om byggeskadeforsikring, hvis du opfører nye boliger

Sammen med ansøgningen indsendes relevant tegningsmateriale, som f.eks. kan være:

 • Situationsplan
 • Terræn- og koteplan
 • Plantegning
 • Facadetegninger
 • Snittegninger

Tegningsmateriale skal være præcist, målfast og målsat. Målestoksforhold, adresse og matrikelnummer skal angives på de enkelte tegninger.

Hjælp til ansøgnings- og tegningsmateriale:

Du kan se eksempler på tegningsmateriale og hvilke informationer de skal indeholde på Byg og Mil

Du kan eventuelt finde tegninger fra tidligere byggesager via Digitalt byggesagsarkiv

Inden du starter en ansøgning, er det vigtigt at undersøge hvilke bestemmelser, der gælder for området/ejendommen og om dit byggearbejde overholder reglerne, for at opnå tilladelse til at bygge.

Følgende skal undersøges inden du ansøger:

Småbygninger 

Uden at søge byggetilladelse må du opføre op til samlet 50 m² garage, carport, udhuse eller lignende sekundære bygninger på en ejendom, under forudsætning af at bygningerne overholder følgende:

 • Det samlede areal af alle småbygninger på ejendommen inkl. eksisterende småbygninger er maksimalt 50 m² - også bygninger med et areal på maksimalt 10 m² skal medregnes.

 • Bygningerne må ikke være integreret i primær bebyggelse, dvs. skal havde selvstændig tagkonstruktion.

 • Den maksimalt tilladte bebyggelsesprocent overholdes.

 • Byggeriet skal overholde byggeretten i kap. 8.

 • Tagvand holdes på egen grund.

 • Opføres i overensstemmelse med Bygningsreglementets vejledning til kapitel 5 – Brand, Bilag 1b – Præ-accepterede løsninger – Sekundær bebyggelse i tilknytning til enfamiliehuse eller Bilag 15 – Præ-accepterede løsninger for sekundær bebyggelse i tilknytning til andet end enfamiliehuse.

 • Lokalplan/byplanvedtægter og tinglyste deklarationer/servitutter kan overholdes.

Overholder byggeriet ikke ovenstående forudsætninger kræver det byggetilladelse.

Læs mere om reglerne for sekundær bebyggelse på højst 50 m²

Ombygninger

Indvendige ombygninger og vedligeholdelse, i forbindelse med enfamiliehuse og sommerhuse, kræver ikke tilladelse, hvis du foretager ændringer indenfor bygningens eksisterende ydervægge, hvor etagearealet ikke forøges og der ikke sker en væsentlig anvendelsesændring af bygningen.

Dette kan eksempelvis være ombygning af badeværelse, køkken eller flytning af skillevægge. Det samme gælder udskiftning af døre og vinduer, facade- og tagbeklædning. Vær dog opmærksom på bestemmelser, lokalplan, deklarationer mv., hvor der bl.a. kan stilles særlige krav til valg af materiale og farve.

Andre forhold:

 • Indretning af liberalt Erhverv i egen bolig. Ved ændring af antal værelser i boligen, skal dette meddeles til Bygnings- og boligregisteret på byggesag@norddjurs.dk.

 • Opsætning af brændeovne, pejse og lignende ildsteder - husk dog at skorstensfejeren skal underrettes, og at ildstedet først må ibrugtages efter skorstensfejeren har synet.

 • Terrænregulering - Der kan være bestemmelser i en lokalplan omkring terrænregulering, men det kræver ikke byggetilladelse eller anmeldelse. Terræn regulering må ikke være til gene for omkringliggende grunde.

 • Hegnsmure ved skel mod nabo, vej eller sti, der ikke overstiger 1,8 m, kræver ikke anmeldelse eller byggetilladelse. Her henvises til hegnsloven.

Husk at byggeriet altid skal overholde bygningsreglementets bestemmelser, lokalplan m.m.

For nedrivningsarbejde gælder følgende:

 • Nedrivningstilladelse kræves til bebyggelse, der kræver byggetilladelse at opføre.
 • Garager og carporte, udhuse, drivhuse, hønsehuse, overdækkede terrasser og lignende sekundær bebyggelse, der ikke er integrerede i den primære bebyggelse, og har et areal på højst 50 m² for den enkelte bygning, må nedrives uden tilladelse.
 • Der gælder særlige regler for nedrivning af bevaringsværdige bygninger – uanset ovenstående.

Nedrivningstilladelse skal søges via Byg og Miljø. Ansøgningen skal indeholde oplysninger om:

 • ejendommens adresse og matrikelbetegnelse
 • bygningsidentifikation på situationsplan/oversigtskort
 • oplysninger om bygningens omtrentlige højde og grundflade
 • delvise nedrivninger skal oplyses med areal og angives på plantegning

Alle nedrivninger skal altid færdigmeldes til Bygnings- og Boligregistret (BBR) straks efter udførelsen, ved henvendelse til byggesag@norddjurs.dk.

HUSK at du skal anmelde byggeaffaldet, som opstår ved nedrivningen efter regler og retningslinjerne her - håndtering af byggeaffald.

Har du spørgsmål til ansøgning om bygge- eller nedrivningstilladelse er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt Byggegruppen