Byggesagsbehandlingen efter BR18

Ved byggesagsbehandling efter Bygningsreglementet 2018 (BR18) skal kommunen påse at de administrative bestemmelser i kapitel 1 er overholdt, samt at de bygningsregulerende bestemmelser i kapitel 8 ”Byggeret og helhedsvurdering” og kapitel 20 ”Ubebyggede arealer” er overholdt.

Kommunen skal derudover påse at byggeriet ikke er i strid med anden lovgivning og overholder bestemmelserne i fx lokalplaner, byplanvedtægter og deklarationer, natur- og miljølovgivning samt anden for byggeriet relevant lovgivning.

Kommunen foretager efter BR18 ikke teknisk byggesagsbehandling og kontrollerer derfor ikke om et byggeprojekt overholder de tekniske krav i bygningsreglementet.

I stedet skal ansøger i ansøgningen oplyse og dokumentere byggeriets brand- og konstruktionsklasse samt oplyse hvilke tekniske krav i bygningsreglementet byggeriet er omfattet af. Først når byggeriet færdigmeldes skal den tekniske dokumentation indsendes til kommunen.

Det er dit ansvar som ejer, at de oplysninger, der gives til kommunen er korrekte og at alle gældende love, regler og krav til byggeriet overholdes samt er tilstrækkeligt dokumenteret.

Det er langt fra alle, der kender de tekniske krav i bygningsreglementet og selv kan lave de tegninger, beregninger og anden dokumentation, der er krav om til ansøgningen om byggetilladelse og ved afslutningen af byggesagen.

Vær derfor tidligt opmærksom på omfanget og kompleksiteten af det materiale og den dokumentation, der skal indsendes til kommunen i din byggesag.

Det kan være nødvendigt at rådføre sig med en professionel byggerådgiver fx en arkitekt/ingeniør virksomhed, som kan hjælpe dig fra materialet til ansøgningen om byggetilladelse til færdigmelding og den dokumentation, der skal indsendes inden dit byggeri kan gives ibrugtagningstilladelse.

Du skal i ansøgningen fremsende tegninger, beskrivelser mv. der redegør for afstandsforhold, højder, bebyggelsesprocent, anvendelse, parkeringsforhold, opholdsarealer, overholdelse af lokalplaner, ansøgning om evt. tilladelser og/eller begrundede dispensationer i forhold til anden lovgivning og lignende, der er relevant for din byggeansøgning.

Du skal i ansøgningen oplyse og dokumentere hvilken brand- og konstruktionsklasse dit byggeri skal indplaceres i eller om det er undtaget. For indplacering af byggeri i brand- og konstruktionsklasser henvises til bygningsreglementet 2018 (BR18), kapitel 26 og kapitel 27.

Valg af brand- og konstruktionsklasse skal dokumenteres således at kommunen kan kontrollere om byggeriet er indplaceret i den rigtige klasse. Dokumentationen skal derfor indsendes med ansøgning og udføres i henholdt til BR18 § 503 (Konstruktionsklasse) samt § 511 (Brandklasse).

Når byggeriet skal indplaceres i en brand- og konstruktionsklasse 2-4, skal der tilknyttes en certificeret rådgiver til sagen. Det er den certificeret statiker og brandrådgiver, der har ansvaret for at udføre den tekniske byggesagsbehandling på brand- og konstruktionsmæssige forhold.

Byggesagen kan ikke behandles før der er indsendt det nødvendige materialet fra de certificeret rådgiver samt kopi af deres certifikat.

Oversigt over certificeret rådgiver kan findes på bygningsreglementets hjemmeside.

Ud over brand og konstruktioner, regulerer BR18 yderligere 17 tekniske emner – fx adgangsforhold, afløb, bygningens indretning, energiforbrug, lysforhold, ventilation mv.

Kommunen foretager ikke teknisk sagsbehandling, men du skal i ansøgningen udfylde en erklæring med angivelse af, hvilken tekniske forhold i bygningsreglementet dit byggeri er omfattet af. Kommunen skal herefter kontrollere, at alle relevante emner for dit byggeri er krydset af.

Det er kommunen der behandler evt. dispensationer fra bygningsreglements tekniske bestemmelser. Hvis der er forhold i byggeriet, der ikke lever op til bygningsreglementets bestemmelser, skal der sammen med ansøgningen indsendes en begrundet og veldokumenteret dispensationsansøgning.

Dispensationsadgangen omfatter ikke funktionskrav, hvor hensynet bag er brand- eller sikkerhedshensyn, jf. BR18 §13, stk. 2.

Når byggearbejdet færdigmeldes, skal du indsende al relevant dokumentation for overholdes af de krav, som du har krydset af på erklæringen ved byggeansøgningen.

Bygningsreglementets vejledning om byggesagsbehandling efter BR18, kap 8.1, kan ses en liste over tekniske forhold som, afhængig af byggeriet karakter, kan indgå i stikprøvekontrol og derfor også er det der skal indsendes ved færdigmeldingen.

I denne Vejledning til dokumentation ved færdigmelding (pdf) kan ses en liste over de tekniske forhold, der typisk vil være omfattet i byggearbejder for enfamiliehuse, sommerhuse og sekundær bebyggelse.

Byggearbejder, der kræver byggetilladelse, må ikke tages i brug uden kommunen har givet ibrugtagningstilladelse.

Du skal færdigmelde byggearbejdet til kommunen og fremsende al relevant dokumentation for overholdes af de krav byggeriet er omfattet af. Det vil fremgå af byggetilladelsen hvilke tekniske kapitler der skal dokumenteres, samt hvad der yderligere skal indsendes ved færdigmeldingen.

Sammen med dokumentationen skal der indsendes de to underskrevne erklæringer om det færdige byggeri og om fyldestgørende dokumentation for det færdige byggeri. Kommunen skal ikke kontrollere den fremsendte dokumentation. Først når vi har modtaget begge erklæringer må kommunen give en ibrugtagningstilladelse.

Vi gør dog opmærksom på, at for byggesager ansøgt før 1. januar 2022 skal kommunen forsat kontrollere dokumentationen for at sikre den er indsendt.

En komplet gennemgang af dokumentationen vil ske, såfremt byggesagen udtrækkes til stikprøvekontrol.

Kommunen skal foretage stikprøvekontrol i 10 pct. af de byggesager, hvortil der er meddelt ibrugtagningstilladelse. Enfamilie-, dobbelt-, række- og sommerhuse samt sekundært byggeri er dog undtaget herfra.

Det betyder at selv om der er meddelt ibrugtagningstilladelse kan dit byggeri blive taget ud og kontrolleret for, om det lever op til de bygningsreglementets tekniske bestemmelser, med undtagelse af de konstruktions- og brandmæssige forhold, såfremt der har været tilknyttet en certificeret rådgiver til projektet.

Kommunen skal senest efter en måned fra der er meddelt ibrugtagningstilladelse, oplyse ejer om at byggesagen er blevet udtaget til stikprøvekontrol.

I større og eller komplekse byggesager opfordrer vi til at bygherre og rådgiver(e) evt. starter forløbet af et byggeprojekt med en forhåndsdialog hos kommunen.

Formålet med en forhåndsdialog er at få klarlagt rammerne for byggeriet og ansøgningsmaterialet og give dig et godt overblik over hvilke lovkrav, der stilles til byggeriet og hvilke tilladelser du har brug for, før byggeriet kan gå i gang.

En konstruktiv forhåndsdialog kræver grundig forberedelse. Kontakt os derfor gerne allerede når du har et skitseprojekt. Så planlægger vi forløbet i fællesskab.

Før en forhåndsdialog bør du som minimum undersøge i forhold til hvor du vil bygge og hvad du vil bygge:

  • Lokalplaner, byplanvedtægter og kommuneplaner ved at søge på ejendommen via www.ois.dk
  • Eventuelle tinglyste deklarationer på ejendommen via www.tinglysning.dk
  • Gældende bygningsreglement som findes via www.bygningsreglementet.dk

Som forberedelse til forhåndsdialogen, skal du i god tid inden et planlæggende møde sende os følgende på mail:

  • Oplysninger om projektets indhold og omfang
  • Fuldmagt fra ejer
  • Tidsplan for byggeriet
  • Skitseprojektet
  • En dagsorden med dine ønsker og spørgsmål.

Det er desuden vigtigt at du orienterer os om forhold, som du selv mener, vil kræve afklaring fra andre kommunale afdelinger fx brandmyndigheden eller miljøafdelingen. Vi vil bestræbe os på at invitere repræsentanter fra kommunens andre afdelinger eller indhente vejledende udtalelser, ved de forhold, hvor det er nødvendigt.

Det er ligeledes en vigtig del i forhåndsdialogen, sammen at få afklaret om projektet kræver dispensationer fra fx lokalplanbestemmelser eller anden lovgivning. Det kan give anledning til usikkerhed om tidsplanen for byggesagsforløbet, hvis projektet forudsætter høringer.

Vi vil i forbindelse med forhåndsdialogen kunne lave en forventet tidsplan for, hvornår der kan forventes byggetilladelse.

Forhåndsdialogen er vejledende. Vi giver derfor ikke bindende forhåndstilkendegivelser eller udstede byggetilladelser i forbindelse med dialog. Det er først i den efterfølgende sagsbehandling af det konkrete projekt, at kommunen tager stilling til om byggeriet overholder byggeloven, planloven og andre lovgivninger.

Vi gør opmærksom på, at en forhåndsdialog er en del af byggesagsbehandlingen og tidsforbruget vil derfor blive pålagt byggesagsgebyr.

Har du spørgsmål til byggesagsbehandlingen efter BR18, er du velkommen til at kontakte os.

Kontakt Byggegruppen