Ejendomsavance

Fortjeneste ved afståelse af fast ejendom medregnes til den skattepligtige indkomst efter reglerne i Ejendomsavancebeskatningsloven.

Fortjeneste ved afståelse af en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder skal ikke medregnes, hvis huset eller lejligheden har tjent til bolig for ejeren eller dennes husstand i en del af eller hele den periode, hvori denne har ejet ejendommen, og hvor ejendommen har opfyldt betingelserne for at kunne afstås skattefrit.

Med hensyn til en- og tofamilieshuse gælder denne fritagelse dog kun, såfremt

  • at ejendommens samlede grundareal er mindre end 1.400 m2 eller
  • at der ifølge offentlig myndigheds bestemmelse ikke fra ejendommen kan udstykkes grund til selvstændig bebyggelse eller
  • at udstykning ifølge erklæring fra Skat vil medføre væsentlig værdiforringelse af restarealet eller den bestående bebyggelse.

I forbindelse med salg af ejendomme på over 1.400 m2, er der risiko for, at der skal betales ejendomsavancebeskatning hvis der som minimum kan udstykkes en grund på 700m2.

Der skal derfor rettes henvendelse til Norddjurs Kommune, der udarbejder en erklæring om, hvorvidt det er muligt at udstykke ejendommen.

I erklæringen fra kommunen, er der ikke taget stilling til eventuelle deklarationer og servitutter, der måtte være tilknyttet ejendommen, med mindre disse er medsendt.

Undtagelser kan forekomme, hvor der er mulighed for huludfyldning, dvs. der hvor der er en sammenhængende bymæssig bebyggelse.

Vurderer Norddjurs Kommune at der kan ske en udstykning er der i denne vurdering ikke taget stilling til en eventuel værdiforringelse af restarealet. I så tilfælde skal der rettes henvendelse til Skat.

Der kan ansøges om erklæring fra kommunen på denne mail: plan@norddjurs.dk.