Byggeret/helhedsvurdering og dispensation

Overholder dit byggeri byggeretten eller kræver det helhedsvurdering? Skal du søge om dispensation?

Uanset om dit byggeri kræver tilladelse eller ej, skal du til enhver tid overholde Byggeloven, Bygningsreglementet og lokale bestemmelser i fx lokalplaner og servitutter.

Det betyder at dit byggeri som udgangspunkt skal overholde de bygningsregulerende bestemmelser, som er beskrevet i bygningsreglementet kap. 8 samt bestemmelserne i evt. lokalplan, byplanvedtægt og servitutter.

Læs mere om byggeretten og helhedsvurdering på Bygningsreglementet 2018 kap. 8.

Al bebyggelse skal som udgangspunkt overholde byggeretten i Bygningsreglementet 2018, kap. 8.

Byggeretten indeholder bestemmelser for blandt andet højder, afstande til skel og bebyggelsesprocent, mv.

I byggeretten er der indbygget et hensyn til naboerne. Det betyder, at når et byggeri overholder byggeretten, er der taget et tilstrækkeligt hensyn til de omkringliggende naboer, hvad angår blandt andet skyggevirkning og væsentlige indbliksgener.

Når der søges om byggeri ud over byggeretten eller byggeriet ikke er helt eller delvist reguleret af byggeretten skal kommunen foretage en helhedsvurdering af byggeriet i forhold til blandt andet omgivelserne, herunder anvendelse, omfang og karakter af eksisterende bebyggelse.

Helhedsvurderingen sker ud fra de kriterier, der er fastsat i bygningsreglementet kap.8.

Ønsker du at bygge ud over byggeretten, skal du gøre opmærksom på det i din byggeansøgning og redegøre for afvigelsen. Det er vigtigt, at du skriver, hvorfor du ønsker at bygge ud over byggeretten.

Hvis du søger om byggeri der ikke overholder bestemmelser i evt. relevante lokalplaner eller byplanvedtægter, skal du gøre opmærksom på det i din ansøgning, og du skal indsende en dispensationsansøgning, der velbegrundet og præcis redegøre for det forhold du søger dispensation til.

Ligeledes skal du gøre opmærksom på, redegøre for og begrunde det, hvis dit byggeri er omfattet af bestemmelser i tinglyste deklarationer, det ikke overholder.

Bemærk, at kommunen ikke har pligt til at påse evt. privatretlige deklarationer i forbindelse med sagsbehandlingen.

Når du ansøger om byggeri som kræver helhedsvurdering og/eller dispensation, skal Norddjurs kommune vurdere, om ansøgningen kræver nabohøring, før der kan træffes afgørelse i din sag.

Du skal derfor være opmærksom på, at der kan gå længere tid, inden du modtager din afgørelse.

Dispensation og/eller helhedsvurdering er altid en konkret vurdering i den enkelte sag. Derfor kan der ikke gives generelle dispensationer og to sager sjældent er ens.

Bemærk, at du ikke har krav på at få en dispensation.

Det er altid en god idé at tale med dine naboer, inden du søger byggetilladelse og dispensationer. Det har dog ingen betydning for sagens behandlingsprocedure.

Kontakt Byggegruppen