Solcelleanlæg og solfangere

Retningslinjer for solcelleanlæg og solfangere på bygninger og terræn.

Går du med planer om at påsætte solceller eller solfangere, så er det vigtig, at du undersøger hvad der gælder for din ejendom inden du går i gang.

  • Er der en lokalplan, byplanvedtægt eller tinglyste servitutter, som indeholder bestemmelser, der strider mod opsætning af solceller og/solfanger? Det kan fx være bestemmelser om tagmateriale.

  • Er huset fredet eller bevaringsværdigt eller gælder der særlige fredningsbestemmelser i det område, hvor din ejendom er beliggende?

  • Er der risiko for, at refleksioner fra solcellerne eller solfangere kan genere naboerne?

  • Kan tagkonstruktionen klare den øgede belastning, det er at sætte solceller på taget?

Vil du sætte solceller på en bygning

Solcelleanlæg der placeres på enfamiliehuse, sommerhuse og sekundære bygninger kræver ikke byggetilladelse, når det overholder Bygningsreglementets højde- og afstandsbestemmelser (Byggeret). Se afsnit om byggeret for solceller og solfanger.

Ved andre bygninger, end enfamiliehuse, sommerhuse og sekundær bebyggelse, kræver opsætning af solcelleanlæg på bygningen en byggetilladelse, hvis opsætningen ændrer på de bærende konstruktioners virkemåde.

Ændringer af lastvirkning på mindre end 5 pct. I forhold til eksisterende dokumentation og uændret statisk virkemåde af konstruktionen betragtes ikke som en ændring.

Desuden kræver det også byggetilladelse hvis solcellerne eller solfangeren ikke monteres parallelt med tagfladen. 

Vil du sætte solceller på terræn

Solcelleanlæg på terræn er en selvstændig konstruktion og kræver byggetilladelse. Højde- og afstandsbestemmelser (Byggeret) kan ses under afsnit om byggeret for solceller og solfanger.

Byggeret for solceller og solfanger

Ifølge BR18 § 179 skal solcelleanlæg eller solfangere og lignende overholde følgende højde- og afstandskrav:

For fritliggende enfamiliehus osv.

  • Det må ikke placeres nærmere end 2,50 m fra skel mod nabo og sti ved fritliggende enfamiliehuse, tofamiliehuse og dobbelthuse.

  • Mod vej ved enfamiliehuse, tofamiliehuse og dobbelthuse må højden ikke være over 0,4 x afstanden til modstående vejlinje eller udlagt linje mod vej. Er der fastsat en linje for vejens udvidelse, regnes afstanden hertil.

For sommerhus

  • Bygningerne må ikke placeres nærmere end 5,0 m fra skel mod nabo og sti ved sommerhuse.

  • Mod vej ved sommerhuse må højden ikke være over 1,0 x afstanden til skel på egen grund eller udlagt linje mod vej. Er der fastsat en linje for vejens udvidelse regnes afstanden hertil.

Overholder dit anlæg ikke disse bestemmelser vil det kræve en byggetilladelse uanset om det er placeret på tag eller terræn.

Landzone

Hvis din ejendom ligger i landzone, vil solcelleanlæg på terræn kræve både en byggetilladelse og en landzonetilladelse. Læs mere om landzone her Byggeri i landzone (norddjurs.dk)

Oplys til BBR

Ved opførelse af solcelleanlæg eller solfanger, skal du altid meddele det til BBR (Bygnings- og Boligregisteret). Men ejendommen adresse, anlæggets areal samt anlægges effekt i kW.

Du kan læse mere om BBR her Bygnings- og Boligregister (BBR) (norddjurs.dk

Kontakt Byggegruppen