Facadeændring og skiltning

Regler for facadeændring og skiltning.

For ejendomme i bymidten gælder, at husejere, butiksejere og skiltefabrikanter skal indhente tilladelse til facadeændringer og skiltning, når ejendommen er omfattet af en lokalplan.

Byggegruppen forestår denne godkendelse og anviser gerne principper for, hvordan facader og skilte kan behandles enkeltvis og i sammenhæng med omgivelserne.

Det er væsentligt for byerne at sikre et godt bymiljø og fastholde de arkitekturhistoriske kvaliteter. Byens facader og skilte er vigtige elementer heraf, idet de enkelte facader har stor visuel betydning for byens ansigt.

I de gældende lokalplaner fastsættes nærmere bestemmelser om de arkitektoniske forhold, herunder facadeændringer og skiltning.

Hensigten er, at alle, der har ansvar for byens bygninger, udviser omtanke, således at bymiljøet løbende forbedres.

Kontakt Byggegruppen