Byggeri i landzone

Landet er opdelt i byzone, sommerhusområde og landzone.

Link til Norddjurs Kommunes  Retningslinier for administration af planlovens landzonebestemmelser (pdf).

I landzone kræves der landzonetilladelse til:

 • Udstykning
 • Byggeri
 • Ændret anvendelse af bygninger eller ubebyggede arealer

Byggeri, der er nødvendig for driften af landbrug, skovbrug og fiskeri, kan dog ofte opføres uden landzonetilladelse.

Hovedformålene med landzonebestemmelserne er

 • at modvirke byspredning med bebyggelser og anlæg i det åbne land,
 • at fastholde karakteren af åbent land, også hvor der ikke er særlige naturinteresser,
 • at sikre at byudviklingen sker i de planlagte byudviklingsområder,
 • at udnytte trafikanlæg, byggemodninger, institutioner og privat service, hvor disse allerede findes,
 • at undgå unødig forbrug af landbrugsjord til andet formål.

Landzonereglerne giver

 • mulighed for at etablere en generationsskifte- eller medhjælperbolig på landbrugsejendomme over 30 ha i tilknytning til hidtidige bebyggelser - uden landzonetilladelse,
 • mulighed for at udvide mindre virksomheder i tidligere landbrugsbygninger i det åbne land (med op til 500 m2 og 5 ansatte) - uden tilladelse,
 • mulighed for at anvende tomme landbrugsbygninger til en bolig eller mindre butikker op til 250 m2 - uden landzonetilladelse,
 • mulighed for gylletanke ude på markerne - kræver landzonetilladelse for så vidt angår beliggenhed og udformning, tilladelsen skal som hovedregel gives.

Et sagsforløb vedrørende en landzonetilladelse vil forløbe således:

 • at der foretages en naboorientering og eventuel partshøring om, at kommunen agter at give landzonetilladelse til et ansøgt projekt - naboer har 2 uger til at indkomme med kommentarer,
 • at der herefter, såfremt der ikke er indkommet væsentlige indsigelser, gives landzonetilladelse, som dog ikke må udnyttes, før den annoncerede klagefrist er udløbet,
 • at tilladelsen samtidig annonceres med 4 uger til at indgive klage til Naturklagenævnet,
 • at der gives besked til ansøger, hvorvidt der er indkommet klager,
 • at såfremt der er indkommet klager, vil disse blive videresendt til Naturklagenævnet, som herefter behandler sagen, 
 • at såfremt tilladelsen kræver anmeldelse eller byggetilladelse skal der fremsendes fyldestgørende projekt til godkendelse. Byggeriet må ikke påbegyndes, før der foreligger en tilkendegivelse fra Plan - og Byggeafdelingen.
Kontakt Byggegruppen