Frivilligpuljen

Støtte til frivilligt socialt arbejde. Norddjurs Kommune har åbnet for ansøgninger til Frivilligpuljen 2024.

Der kan søges om støtte til frivillige initiativer, der gør en forskel for udsatte grupper jævnfør kriterier for uddeling af frivilligpuljen i Norddjurs Kommune.

Der er ca. 410.000 kr. til udmøntning i 2024.

Bemærk, at der kun er én ansøgningsrunde i 2024.

I nedenstående bokse får du adgang til ansøgningsskema, regnskabsskema mv.

Ansøgningsskema, vejledning mv. til frivilligpuljen.

Der kan søges om støtte til frivillige initiativer jævnfør Kriterier for uddeling af frivilligpuljen i Norddjurs Kommune.

Ansøgningsfristen var den 1. marts.

 

Regnskabsskema mv.

Har jeres forening tidligere modtaget støtte fra frivilligpuljen, så husk at udfylde og indsende regnskabsskema.

Frist for indsendelse af regnskabsskema er den 24. februar.

Regnskabsskema kan udfyldes her

Der skal ikke medsendes kvitteringer m.v. Forvaltningen kan dog efterfølgende indhente dokumentation for udgifterne, såfremt det skønnes nødvendigt.

Modtagne beløb skal anvendes indenfor den periode, de er bevilget i. Kan dette ikke lade sig gøre, skal der som udgangspunkt ske en tilbagebetaling af beløbet. Der kan dog fremsendes en konkret og begrundet ansøgning om overførsel.

Voksen- og Plejeudvalget godkendte på sit møde den 24. januar 2024 følgende kriterier for uddeling af frivilligpuljen i Norddjurs Kommune.

Kriterier for uddeling af frivilligpuljen i Norddjurs Kommune

Hvert år tildeler Norddjurs Kommune midler fra Frivilligpuljen for at støtte frivilligt socialt arbejde. Dette dokument fastlægger kriterier og procedurer for fordelingen af puljen.

 Støtte ydes primært til frivilligt socialt arbejde, der:

  • Bidrager til, at borgere med sociale og personlige udfordringer får bedre mulighed for at mestre eget liv og sundhed.
  • Styrker det sociale og relationelle netværk for at forebygge problemer for ensomme eller socialt udsatte borgere.
  • Gennem støtte, rådgivning eller omsorg bidrager til, at socialt udsatte opnår større livskvalitet.

Målgruppen inkluderer bl.a. ældre, udsatte børn/unge/familier, handicappede, ensomme, misbrugere og veteraner. Kultur- og fritidsforeninger kan også ansøge, hvis aktiviteterne har et tydeligt socialt sigte og ikke er en normal del af foreningens aktiviteter.

Støtte kan søges til aktiviteter, der afholdes i Norddjurs Kommune eller retter sig mod grupper af borgere med bopæl i kommunen.

Puljen fordeles en gang om året baseret på relevante ansøgninger.

Bevillingen skal bruges inden der skal indsendes regnskabsskema.

Procedure

Annoncering

Udmelding om pulje og ansøgningsfrist sker i 1. kvartal via lokalavisen, kommunens hjemmeside/Facebookside og nyhedsbrevet FrivilligNyt.

Ansøgning

Udfyldelse af ansøgningsskema sker via kommunens puljehåndteringssystem. Der skal angives målgruppebeskrivelse, geografisk dækningsområde, projektbeskrivelse, økonomibeskrivelse og kontaktoplysninger.

Ansøgningsfristen er den 1. marts.

Ansøgninger afvises, hvis afrapportering og tilbagebetaling af tidligere tildelte midler ikke er indsendt, som krævet af forvaltningen.

Behandling

Behandling af ansøgninger sker i Voksen- og Plejeudvalget efter indstilling fra Frivilligrådet. Skriftlig meddelelse om afgørelse sendes efterfølgende til ansøgerne, efterfulgt af bevillingsudbetaling.

Regnskabsaflæggelse

Senest den 24. februar i næstkommende år laves en redegørelse for brug af midler. Tilbagebetaling er påkrævet, hvis pengene er søgt til et specifikt formål, og foreningen ikke kan gennemføre aktiviteten. I særlige tilfælde kan der anmodes om udsættelse, hvis aktiviteten kan gennemføres inden for de næste 12 måneder.

Kontakt Velfærdssekretariatet

Velfærdssekretariatet