Lokalt Naturråd

Sparring til udformning af Det Grønne Danmarkskort

Lokale Naturråd

Som en del af Regeringens Naturpakke, er det besluttet, at der skal oprettes lokale naturråd til at bistå kommunerne med udpegningen af områder, som skal indgå i Grønt Danmarkskort.

Grønt Danmarkskort er det nye nationale kortværk over naturrelaterede udpegninger. Formålet med Det Grønne Danmarkskort er at skabe overblik over Danmarks sammenhængende natur samt være værktøj for planlægning til endnu mere sammenhængende natur i og mellem kommuner.

På landsplan skal der oprettes i alt 20 lokale naturråd (se kortbilag for geografisk afgrænsning heraf herunder). I bekendtgørelsen er Norddjurs Kommune i Naturråd med Favrskov Kommune, Randers Kommune og Syddjurs Kommune, og sat sammen om at etablere et lokalt naturråd.

Syddjurs Kommune varetager sekretariatsfunktionen for rådet.

Medlemmer i det Lokale Naturråd

Det bemærkes, at enkelte erhvervsorganisationer er repræsenteret med to personer, for at skabe ligevægt mellem hhv. erhvervs- og naturorganisationerne.

 • LMO, LandboForeningen Midtjylland
 • Bæredygtigt Landbrug
 • Djursland Landboforening
 • Djursland Landboforening
 • Landbrug & Fødevarer
 • Landbrug og Fødevarer
 • Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Danmarks Jægerforbund
 • Friluftsrådet
 • DOF Østjylland
 • BLAK
 • Danmarks Naturfredningsforening

Hvem kan deltage i Naturrådet?

Naturrådet kan bestå af op til 20 medlemmer fra relevante landsdækkende og lokale foreninger og organisationer inden for de fire kommuners geografiske udstrækning. Naturrådene skal repræsenteres ligeligt mellem hhv. erhvervsorganisationer, og organisationer der varetager naturinteresser.

De foreninger og organisationer, som ifølge bekendtgørelsen om etablering af lokale naturråd kan være repræsenteret, er:

 • relevante landsdækkende erhvervsorganisationer,
 • landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø, eller som efter deres formål varetager væsentlige rekreative interesser, og
 • lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af natur.

De lokale foreninger og organisationer skal have et lokalt udspring og være selvstændige foreninger hhv. organisationer. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at der er tale om lokale afdelinger af landsdækkende organisationer.

Det bemærkes, at ligestillingsloven finder anvendelse. Det betyder, at foreninger og organisationer skal indstille både en mand og en kvinde, når de indstiller medlemmer og suppleanter til det lokale naturråd.

Kravet kan dog fraviges i særlige tilfælde, f.eks. hvis det ene køn kun i ringe omfang er repræsenteret eller valgt ind i foreningen eller organisationen.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om etablering af lokale naturråd (Bek. 971 af 7. august 2017).

Et kort over alle de geografiske opdelinger af de Lokale Naturråd i Danmark hér

Kontakt

Norddjurs Kommune