Vandindvinding

Offentliggørelserne er vist kronologisk i forhold til tidspunktet for offentliggørelsen.

Ansøgning om øget vandindvinding, Ørum Djurs Vandværk

Ørum Djurs Vandværk har ansøgt om fornyet og øget tilladelse til at indvinde grundvand til almen vandforsyning. De har ansøgt om en årlig indvindingsmængde på 106.000 m3 årligt.

Indvindingen skal foregå fra følgende boringer:

  • nr. 70.206 beliggende matr. nr. 2br Overbroen By, Ørum (aktiv)
  • nr. 70.367 beliggende matr. nr. 2by Overbroen B, Ørum (aktiv)
  • DGU nr. 71.405 beliggende nr. 5m Ørum By, Ørum (ikke aktiv)
  • DGU nr. 70.373 beliggende nr. 7r Dystrup By, Ørum (planlægges inddraget til indvinding)

Journal nr. 23/11153

Bemærkninger til eller indsigelser mod ansøgningen kan indenfor en frist på 3 uger, senest den 24. maj 2024 indgives skriftligt til Norddjurs Kommune, Byg og Miljø, Torvet 3, 8500 Grenaa eller på mail til vand@norddjurs.dk.

Ovenstående ansøgning er i henhold til §20 i lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022 om vandforsyning.

 Norddjurs Kommune

Plan, Byg og Miljø.

 

Fornyet indvindingstilladelse til at indvinde grundvand til markvanding på Dystrupvej 27, 8586 Ørum Djurs

Norddjurs Kommune har givet tilladelse til at indvinde grundvand fra boring med DGU nr. 70.565. Afgørelsen er givet efter § 20 i lovbekendtgørelse nr. 602 af 10. maj 2022 om vandforsyning m.v.

Samtidig med indvindingstilladelsen er der meddelt afgørelse om, at der ikke er miljøvurderingspligt (VVM).

Indvindingstilladelse

Afgørelse om ikke miljøvurderingspligt

Afgørelsen er offentliggjort den 25. april 2024. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er offentliggjort.

Norddjurs Kommune 

Plan, Byg og Miljø

Kontaktboks

Norddjurs Kommune
Vandteamet