Lokalplaner og kommuneplantillæg

Find information om Lokalplaner, byplanvedtægter og kommuneplantillæg.

Gennem lokalplaner gøres kommuneplanens politiske strategi og målsætninger konkrete.

Forslag til lokalplan 119-707

Norddjurs Kommune har vedtaget forslag til lokalplan 119-707 for blandet bolig og erhverv ved Rougsøvej i Holbæk og kommuneplantillæg nr. 13.

Afgørelsen er offentliggjort den 31. januar 2023. Klagefristen udløber den 28. februar 2023.

 

Endelig vedtagelse af lokalplan 116-707

Norddjurs Kommune har endeligt vedtaget lokalplan 116-707 for offentlige formål ved Teglværksvej i Auning og kommuneplantillæg nr. 12.

Afgørelsen er offentliggjort den 31. januar 2023. Klagefristen udløber den 28. februar 2023.

Endelig vedtagelse af lokalplan 117-707

Norddjurs Kommune har endelig vedtaget lokalplan 117-707 for offentlige formål ved Vester Hesseldal i Grenaa.

Afgørelsen er offentliggjort den 31. januar 2023. Klagefristen udløber den 28. februar 2023.

Endelig vedtagelse af lokalplan 099-707

Norddjurs Kommune har endeligt vedtaget lokalplan 099-707 for Skovskolen Eldrupgård og kommuneplantillæg nr. 16 samt dispensation fra skovbyggelinje, Naturbeskyttelsesloven § 17.

Afgørelserne er offentliggjort den 31. januar 2023. Klagefristen udløber den 28. februar 2023.

Kommuneplantillæg - foroffentlighedsfase

Foroffentlighedsfase for kommuneplantillæg nr. 17 for et erhvervsområde med mulighed for etablering af fjernvarmeværk i Allingåbro.

Redegørelsen er i offentlig høring fra den 12. januar til den 31. januar 2023.

Endelig vedtagelse af lokalplan 110-707

Norddjurs Kommune har endeligt vedtaget lokalplan 110-707 for nyt lokalcenter ved Århusvej i Grenaa og udbygningsaftale om infrastrukturanlæg.

Afgørelsen er offentliggjort den 11. januar 2023. Klagefristen udløber 4 uger efter, at afgørelsen er meddelt.

Mere om lokalplaner/byplanvedtægter

På oversigtskortet kan du finde en lokalplan/byplanvedtægt.

Erhvervsstyrelsen har et oversigtskort, hvorpå du kan finde lokalplaner:

Gå direkte til oversigtskort over lokalplaner på plandata.dk.

Kortet virker som følger:

 • Zoom ind på området

 • Søg via adresse / matrikelnummer / lokalplannummer

 • Tag info (i) og du får mulighed for at se plandokumentet

Lokalplaner er juridisk bindende dokument, der bestemmer, hvordan de ejendomme, som planen omfatter, kan bebygges og anvendes.

Lokalplaner udarbejdes og vedtages efter reglerne i Planloven.

Planloven indeholder en liste over, hvad kommunerne må bestemme i lokalplaner, og den opstiller en procedure for, hvordan lokalplaner skal offentliggøres og vedtages.

I en lokalplan fastlægger Kommunalbestyrelsen således bestemmelser for, hvordan arealer, nye bygninger, beplantning, veje, stier osv. skal placeres og udformes inden for et bestemt område.

Hvad er en lokalplan?

En lokalplan er en detaljeret plan med bindende bestemmelser, som gælder for ejere, lejere og brugere af de ejendomme eller områder, som planen omfatter.
Lokalplanen kan blandt andet bestemme:

 • hvordan lokalplanområdet må anvendes
 • placering og omfang af bebyggelse, veje, friarealer m.m.
 • materialevalg og udseende

Udarbejdelse af lokalplaner sker i henhold til "Planloven", lovbekendtgørelse nr. 287 af 16. april 2018. Loven sikrer, at kommunalbestyrelsen til enhver tid kan igangsætte udarbejdelse af nye lokalplaner – og at kommunen skal udarbejde en lokalplan som forudsætning for at gennemføre:

 • større byggerier/nedrivninger, anlægsarbejder eller udstykninger
 • ændring af et områdes anvendelse
 • bevaring af et eksisterende område (eks. bevaringsværdige bygninger, kulturhistorisk miljø)
 • væsentlige ændringer i øvrigt, som har betydning for borgerne i Norddjurs

Lokalplanen gælder kun fremtidige forhold. Den er altså ikke til hinder for, at nuværende bebyggelse kan blive liggende. Den hindrer heller ikke, at den hidtidige anvendelse af bygninger og ubebyggede arealer kan fortsætte - hvis det er lovlige forhold.

Lokalplanen skal som udgangspunkt være i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser. Hvis dette ikke er tilfældet, skal der som forudsætning for vedtagelse af lokalplanen udarbejdes et kommuneplantillæg.

Kommunalbestyrelsen kan dispensere fra bestemmelserne i en lokalplan, hvis dispensationen ikke strider mod lokalplanens grundlæggende principper. Hvis en dispensation vurderes at have betydning for naboer og andre berørte, kan kommunalbestyrelsen kun give dispensation efter en forudgående høring.

Vedtagne lokalplaner på Plandata.dk

Du kan se alle vedtagne lokalplaner på Plandata.dk.

Når du har klikket på linket herover, får du et kort over hele Danmark

 • Zoom ind eller søg på din adresse eller kommune i søgefeltet i øverste højre hjørne på skærmen
 • Klik på planen og du får mulighed for at se selve plandokumentet

Lokalplanforslag i høring

Nye lokalplanforslag skal i offentlig høring i mindst 2 og højst 8 uger, alt efter hvor kompleks den er.

Herefter tager kommunalbestyrelsen stilling til de indsigelser og ændringsforslag, der er kommet i høringsperioden.

Har du yderligere spørgsmål så kontakt:

Norddjurs Kommune