Forslag til vandforsyningsplan 2024-2034

Offentlig høring

Efter godkendelse i kommunalbestyrelsen sendes forslag til Vandforsyningsplan 2034-2034 i offentlig høring i 8 uger.

Forslaget er offentliggjort den 23. februar 2024, med 8 ugers høringsfrist til den 19. april 2024. Se planen nedenfor. 

Bemærkninger til eller indsigelser mod planforslaget kan sendes til:

  • Norddjurs Kommune, Torvet 3, 8500 Grenaa att. Drikkevandteam, eller
  • digitalt til vand@norddjurs.dk 

Efter høringsperiodens udløb vil udkastet blive politisk behandlet til endelig godkendelse.

Miljøvurdering

Norddjurs Kommune har truffet afgørelse om, at det godkendte forslag til Vandforsyningsplan 2024-2034 ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering.

Afgørelsen er offentliggjort den 23. februar 3024, med 4 ugers klagefrist til den 22. marts 2024. Se afgørelsen nedenfor. 

I følge miljøvurderingsloven skal Norddjurs Kommune foretage en screening af, om det godkendte forslag til Vandforsyningsplan 2024-2034 kan få væsentlige indvirkninger på miljøet.

Screeningen er foretaget på et overordnet niveau, da vandforsyningsplanen dækker hele Norddjurs Kommune.

Der fastsættes rammer og retningslinjer i vandforsyningsplanen, som sikrer en fremtidig drikkevandsforsyning med decentral vandindvinding, som ikke vil medføre en væsentlig indvirkning på miljøet.

Indvinding af grundvand skal begrænses til det nødvendige og grundvandsressourcen skal udnyttes således, at negative effekter på vandkvalitet, vådområder og recipienter minimeres.

Målsætninger og retningslinjer i planen har således overordnet set en positiv effekt på miljøet.

Konklusionen på screeningen er derfor, at det godkendte forslag til Vandforsyningsplan 2024-2034 ikke vurderes at påvirke miljøet væsentligt, og derfor ikke kræver udarbejdelse af en miljøvurdering.

Offentlig høring

Forslag til vandforsyningsplan 2024-2034

Forslaget er offentliggjort den 23. februar 2024, med 8 ugers høringsfrist til den 19. april 2024

Se Forslag til vandforsyningsplan 2024-2034

Se Kortbilag til forslag

Offentlig høring

Miljøscreening af forslag til vandforsyningsplan 2024-2034

Afgørelsen er offentliggjort den 23. februar 3024, med 4 ugers klagefrist til den 22. marts 2024

Screeningsafgørelse til forslag VFP 2024 - 2034.pdf

Kontaktboks

Drikkevandteam
Byg og miljø