VEDTÆGTER for NORDDJURS ÆLDRERÅD

1 NAVN

Norddjurs Ældreråd er valgt efter reglerne i "Lov om Retssikkerhed og Administration på det Sociale Område".

2 FORMÅL

Stk. 1: Ældrerådet rådgiver kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører de ældre.

Stk. 2: Kommunalbestyrelsen skal høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre.

3 VIRKSOMHED

Stk. 1: Ældrerådet er en selvstændig forvaltningsmyndighed, som blandt andet er omfattet af ”Forvaltningsloven” og "Lov om offentlighed i forvaltningen". Ældrerådets medlemmer har tavshedspligt i det omfang det følger af lovgivning eller af særlig bestemmelse i enkelte sager.

Stk. 2: Ældrerådet kan af egen drift udtale sig og stille forslag om ethvert emne, der har betydning for de ældre i kommunen.

Stk. 3: Ældrerådet kan ikke behandle spørgsmål, som kun vedrører enkeltpersoner blandt de ældre borgere eller blandt kommunens ansatte, medmindre sagen er af generel eller principiel karakter.

Stk. 4: Ældrerådet udøver sin virksomhed i møder, som ikke er åbne for offentligheden. Dagsordener og beslutningsreferater er offentligt tilgængelige på kommunens hjemmeside.

Stk. 5: Ældrerådet skal holde sig orienteret om de ældres levevilkår i kommunen og om deres ønsker og behov.

Stk. 6: Ældrerådet skal gøre en indsats for at fremme nærdemokratiet, så de ældre kan inddrages aktivt i de lokale beslutninger på ældreområdet.

Stk. 7: Ældrerådet skal udtale sig om alle tilsynsrapporter på ældreområdet, som fremlægges i Kommunalbestyrelsen. Rapporterne skal fremsendes til ældrerådet, så snart de er udarbejdet. Det samme gælder den årlige redegørelse.

4 ÆLDRERÅDET

Stk. 1: Til Norddjurs Ældreråd vælges 9 medlemmer, gældende for valgperioden 2022-2025.

Stk. 2: Endvidere vælges et antal stedfortrædere (max 3), gældende for valgperioden 2022-2025. En stedfortræder bliver medlem af rådet, når et medlem udtræder eller er forhindret i at varetage sit hverv i mindst tre måneder.

Stk. 3: Stedfortræderne deltager ikke i Ældrerådets møder. 

Stk. 4: Medlemskab af Ældrerådet er frivilligt.

Stk. 5: Medlemmerne modtager diæter og udgiftsgodtgørelse m.v. efter reglerne i Lov nr. 192 af 29. maj 2007 med senere ændringer.

5 VALGET

Stk. 1: Kommunalbestyrelsen sørger for, at der afholdes valg til ældrerådet hvert fjerde år.

Stk. 2: Valgperioden følger kommunalbestyrelsens.

Stk. 3: Kommunalbestyrelsen fastlægger i samråd med ældrerådet de nærmere bestemmelser for valgets gennemførelse.

Stk. 4: Opstilling af kandidater sker, efter at ældrerådet har afholdt borgermøder, hvor der orienteres om ældrerådets arbejde og opgaver samt om valgreglerne.

Stk. 5: Ældrerådet tiltræder den l. januar efter valgets afholdelse.

 § 6 KONSTITUERING

Stk. 1: Ældrerådet konstituerer sig senest 15 dage efter valget med formand og næstformand.

Stk. 2: Det konstituerende møde indkaldes og ledes - indtil valg af formand har fundet sted - af det medlem, som længst har været medlem af ældrerådet. Hvis alle er nyvalgte eller flere har samme anciennitet, ledes mødet af forvaltningen.

Stk. 3: Ældrerådet kan beslutte at nedsætte faste arbejdsgrupper for valgperioden og/eller ad hoc arbejdsgrupper.

Stk. 4: Arbejdsgruppens kommissorium besluttes af ældrerådet. Arbejdsgruppen kan aldrig udtale sig på ældrerådets vegne.

Stk. 5: Ældrerådet fastsætter selv sin forretningsorden.

7 ØKONOMI

Stk. 1: Kommunalbestyrelsen betaler udgifterne ved ældrerådets virksomhed og stiller sekretariatsbistand til rådighed, hvis ældrerådet ønsker det.

Stk. 2: Ældrerådet udarbejder og fremsender sit forslag til budget for det kommende år efter de af kommunalbestyrelsen fastlagte retningslinjer.

Stk. 3: Ældrerådet udarbejder i første kvartal en beretning om sin virksomhed i det foregående år. Beretningen sendes til kommunalbestyrelsen og offentliggøres.

8 SAMARBEJDE

Stk. 1: Kommunalbestyrelsen og ældrerådet lægger vægt på at have et konstruktivt og positivt samarbejde til gavn for de ældre i Norddjurs Kommune.

Stk. 2: Ældrerådet mødes efter behov med kommunalbestyrelsen, direktionen, de stående udvalg og forvaltningernes medarbejdere til drøftelse af ældrepolitiske emner.

Stk. 3: Den lovbestemte høring af ældrerådet gælder, hvad enten beslutning træffes i kommunalbestyrelsen, i et udvalg eller af et forvaltningsorgan.

Stk. 4: Denne høring skal ske i god tid, inden der træffes beslutning. Høringsperioden er sædvanligvis mindst tre uger. I hastesager aftales særlig høringsprocedure mellem borgmester/udvalgsformand og ældrerådets formand. Ældrerådets udtalelse skal følge med sagsfremstillingen og indstillingen som påtegning eller særskilt bilag.

Stk. 5: Hvis kommunalbestyrelsen overdrager udførelsen af opgaver inden for sit ansvarsområde til private entreprenører eller en anden offentlig udfører, skal den sikre, at ældrerådet stadig bliver hørt om væsentlige eller principielle spørgsmål, som vedrører de ældre.

Stk. 6: Ældrerådet kan have repræsentanter i politisk eller administrativt nedsatte udvalg eller arbejdsgrupper angående ældreområdet.

9 IKRAFTTRÆDEN

Stk. 1: Denne vedtægt træder i kraft efter vedtagelsen i Ældrerådet og Kommunalbestyrelsen.

Stk. 2: Den tages op til revision, når lovgivning nødvendiggør det, dog senest i første halvår 2026.

Stk. 3: Vedtægtsændringer skal godkendes af både Ældrerådet og Kommunalbestyrelsen.

Godkendt på Ældrerådets møde den 11. august 2022

Godkendt på Kommunalbestyrelsens møde den 23. august 2022

Kontakt Velfærdssekretariatet

Velfærdssekretariatet