Privat pasning

Du kan på denne side orientere dig om mulighederne for at få dit barn passet hos en privat pasningsordning.

Norddjurs Kommune giver jævnfør Dagtilbudslovens §80, forældre med børn i alderen 30 uger og indtil skolestart, mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til en privat pasningsordning i stedet for et kommunalt dagtilbud.

Du har mulighed for at vælge at få dit barn passet hos en privat pasningsordning, når dit barn skal i pasning. 

En privat pasningsordning er en selvstændig erhvervsdrivende og er derfor ikke ansat eller lønnet af kommunen. Dette betyder blandt andet at den private pasningsordning selv fastsætter prisen på pasningstilbuddet, samt hvilke børn de ønsker at passe i deres pasningstilbud.

Norddjurs kommune er dog godkendelses- og tilsynsmyndighed for privat pasning, hvilket blandt andet betyder, at kommunen forinden skal godkende den private pasningsordning og aftalen om privat pasning mellem forældrene og pasningsordningen.

Norddjurs Kommune skal også løbende føre tilsyn med ordningen, som har til formål at sikre, at den private pasningsordning formår at understøtte barnets trivsel, udvikling, læring samt sikre de sikkerhedsmæssige forhold. 

Som forælder skal du selv tage kontakt til en privat pasningsordning og indgå en aftale om pasningen. Derefter kan du ansøge Norddjurs Kommune, om et tilskud til pasningen. 

Ansøgning samt kopi af pasningsaftalen skal være modtaget min. 2 måneder før opstartsdatoen hos den private pasningsordning. Bevilling af tilskud sendes senest 1 måned før opstart

Hvis du ønsker at benytte en privat pasningsordning, skal Norddjurs Kommune give et økonomisk tilskud til pasningen. Der er dog nogle betingelser der skal være opfyldt, før at du kan få tilskud til pasningen. 

 • Barnet skal være skrevet op til pasning i Norddjurs Kommune, således at garantidatoen er samme dato som opstartsdatoen hos den private pasningsordning.
  Garantidato= 3 måneder fra ansøgningsdato 
 • At barnet/børnene er imellem 30 uger og indtil skolealderen. 
 • At man er bosiddende(tilmeldt folkeregistret) i Norddjurs Kommune i tilskudsperioden
 • Norddjurs Kommune udbetaler ikke tilskud samtidig med barselsorlov med det barn, der ønskes tilskud til privat pasning af. Din barsel skal derfor være slut før at du kan modtage et tilskud. 
 • At Norddjurs Kommune har godkendt:
  -Forældrenes pasningsbehov
  -Den private pasningsaftale
  -Den private pasningsordning

Tilskuddet udgør 75% af de dokumenterede udgifter, med mindre at tilbuddet med den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads til samme aldersgruppe i kommunen er en daginstitution. Så nedjusteres tilskuddet til 71%. 

Tilskuddet ydes på baggrund af det vederlag som fremgår af pasningsaftalen, dog maksimalt i 2024:

 • 0-3 årige børn: 6.797,00 kr. 
 • 3,1 år indtil skolestart: 3.685,00 kr. 

Du kan se de aktuelle takster på Norddjurs kommunes hjemmeside.

Tilskud til privat pasning bevilges fra den 1. eller 16. i en måned, og ophører den sidste eller 15. i en måned. 

Tilskuddet er månedsvis forudbetalt og bliver som hovedregel indsat på moders NemKonto den første hverdag/bankdag i måneden. 

Forudbetaling af tilskuddet er betinget af, at vi modtager ansøgningen, samt kopi af pasningsaftalen, minimum 2 måneder før den/det skal træde i kraft.

Ved ændringer i en allerede godkendt pasningsaftale, skal det indsendes senest den 1, måneden før det træder i kraft. Aftal med den private pasningsordning hvem der indsender kontrakten.

Tilskuddet ophører:

 • Når du melder dit barn i anden eller kommunal pasning.

 • Hvis du og barnet flytter til en anden kommune. Husk at give os besked, hvis du flytter kommune, samt at søge om tilskud til pasning i den kommune, du flytter til.

Forældre har efter kontraktophør af den private pasningsordning, pasningsgaranti i et kommunalt dagtilbud.

For at være omfattet af pasningsgarantien i Norddjurs kommune skal dit barn være påført venteliste til 3 børnehaver. Er der inden for en afstand på 11 km. ikke 3 institutioner, er det tilstrækkeligt med 2 institutioner.

Du skriver dit barn op til børnehave via Digital Pladsanvisning.

Søskenderabat gives, hvis du har mere end et barn i kommunal eller privat pasning. 

Økonomisk fripladstilskud kan ikke søges, når dit barn passes hos en privat pasningsordning.